Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения в бухгалтерском учете операций с долговыми ценными бумагами в иностранной валюте

Относительно отражения в бухгалтерском учете операций с долговыми ценными бумагами в иностранной валюте   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.09.2014 р. N 31-11410-07-10/24641

   
   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо відображення у бухгалтерському обліку операцій з борговими цінними паперами в іноземній валюті повідомляє.
   
   Боргові цінні папери належать до фінансових інвестицій, бухгалтерський облік яких регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91 (далі - ПБО-12), з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. N 559.
   
   Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.
   
   Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.
   
   Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. N 193 (далі - ПБО-21).
   
   До монетарних статей балансу належать статті про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
   
   Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).
   
   На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу.
   
   Курсова різниця від зміни курсу валют визначається на кожну дату балансу і дату проведення господарської операції, зокрема, нарахування амортизації дисконту (премії), продажу, погашення та відображається у складі інших доходів (витрат).
   
   Боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті, відповідають ознакам монетарної статті. Тому сума амортизованої собівартості та амортизація дисконту (премії) на звітну дату визначаються в іноземній валюті з перерахунком у гривні згідно із ПБО-21 з відповідним відображенням курсових різниць у складі інших доходів (витрат).
   
   При продажу таких цінних паперів їх собівартість дорівнює сумі амортизованої собівартості, розрахованій в іноземній валюті і перерахованій у гривні за курсом на дату продажу з віднесенням курсової різниці (у разі наявності) до інших доходів (витрат).
   
   Для визначення фінансового результату за такою операцією порівнюється дохід, отриманий від продажу цінного паперу, та його собівартість, визначена у вищезазначеному порядку.
   
   Приклад відображення операцій за умовним прикладом наведено у додатку.
   
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

   
   
Додаток

   
Боргові цінні папери придбані 03.01.2010 Номінальна вартість у грн. 8000
дата погашення 01.01.2015, років 5 Собівартість придбання 9000
Ставка відсотка 9 Премія, грн. 1000
Номінальна вартість, $ 1000 Ефективна ставка відсотка 0,06118
Валютний курс, грн. 8    
   
Дата Номінальна сума відсотка Сума відсотка за ефективною ставкою Сума амортизації премії Амортизована собівартість інвестиції Витрати звітного періоду
  грн. дол. грн. дол. грн. дол. грн. дол. грн. дол.
1 2 3 4 5 6
03.01.2010             9000 1125    
31.12.2010 720 90 550,59 68,82 169,41 21,18 8830,59 1103,82 169,41 21,18
31.12.2011 720 90 540,22 67,53 179,78 22,47 8650,81 1081,35 179,78 22,47
31.12.2012 720 90 529,23 66,15 190,77 23,85 8460,04 1057,5 190,77 23,85
31.12.2013 720 90 517,56 64,69 202,44 25,31 8257,59 1032,2 202,44 25,31
   
На дату балансу 31.03.2014 Дохід від курсової різниці  
Валютний курс, грн. 11 на 31.03.2014 3096,6 Дт 14 Кт 74
   
Дата Номінальна сума відсотка Сума відсотка за ефективною ставкою Сума амортизації премії Амортизована собівартість інвестиції Витрати звітного періоду
грн. дол. грн. дол. грн. дол. грн. дол. грн. дол.
1 2 3 4 5 6
01.01.2014             8257,59 1032,2    
30.03.2014 247,5 22,5 341,37 31,03 93,87 8,53 11260,3 1023,67 93,87 8,53
   
На дату балансу 30.06.2014 Дохід від курсової різниці  
Валютний курс, грн. 12 на 30.06.2014 1023,67 Дт 14 Кт 74
   
Дата Номінальна сума відсотка Сума відсотка за ефективною ставкою Сума амортизації премії Амортизована собівартість інвестиції Витрати звітного періоду
грн. дол. грн. дол. грн. дол. грн. дол. грн. дол.
1 2 3 4 5 6
01.04.2014             11260,3 1023,67    
30.06.2014 270 22,5 369,33 30,78 99,33 8,28 12184,7 1015,39 99,33 8,28
31.09.2014 270 22,5 366,34 30,53 96,34 8,03 12088,3 1007,36 96,34 8,03
                  195,67 16,31
   
Продаж 01.10.2014     На дату балансу 31.12.2014    
Собівартість інвестиції 12088,32 Дт 97 Кт 14 Собівартість 11500  
Дохід від продажу 11500 Дт 37 Кт 74 Валютний курс, грн. 12,1  
Фінрезультат операції -588,32   Дохід від курсової різниці на 31.03.2014 95,83 Дт 14 Кт 74
   
Дата Номінальна сума відсотка Сума відсотка за ефективною ставкою Сума амортизації дисконту Амортизована собівартість інвестиції Доходи звітного періоду
грн. дол. грн. дол. грн. дол. грн. дол. грн. дол.
1 2 3 4 5 6
01.10.2014             11500 958,33    
31.12.2014 272,25 22,5 776,42 64,17 504,17 41,67 12100 1000 504,17 41,67


   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам