Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отдельных вопросах деятельности банков

Об отдельных вопросах деятельности банков   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   
   ПОСТАНОВА
   
   від 26.08.2014 року N 529
   
   Про окремі питання діяльності банків
   
   З метою створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, ураховуючи обставини, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зростання після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, керуючись статтями 6, 7, 15 і 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А. А.), територіальним управлінням Національного банку України (крім Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області) протягом дії цієї постанови враховувати під час визначення адекватних заходів впливу до банку показники діяльності банківської системи, а також своєчасність і повноту виконання ним своїх зобов'язань перед кредиторами та вкладниками, що підтверджується відсутністю скарг і залишків на рахунках з обліку документів до рахунків, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
   
   2. Не застосовувати до банків заходів впливу за умови дотримання ними обмежень, установлених пунктом 3 цієї постанови:
   
   за порушення економічних нормативів, лімітів загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції, пов'язане з обставинами, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, та/або зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, у тому числі зі зменшенням регулятивного капіталу внаслідок формування резервів за активними банківськими операціями, здійсненими на підставі договорів, укладених з контрагентами, які розташовані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також договорів в іноземній валюті, укладених до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов'язані з реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та/або
   
   за збільшення частки негативно класифікованих активів до розміру 10 відсотків і більше від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик і формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, пов'язане з обставинами, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, та/або
   
   за наявність у банку збитків, які виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, здійсненими на підставі договорів, укладених з контрагентами, які розташовані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також договорів в іноземній валюті, укладених до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов'язані з реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та/або
   
   за порушення порядку формування та зберігання обов'язкових резервів, що пов'язане із запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зростанням курсу іноземних валют до національної валюти України після 06 лютого 2014 року.
   
   3. Зобов'язати банки, на які поширюється дія пункту 2 цієї постанови, дотримуватися таких обмежень:
   
   не надавати кредитів без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку України щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами, крім надання кредитів овердрафт, що надані фізичним особам за зарплатними проектами, кредитів овернайт, здійснення валютних операцій на умовах своп;
   
   не здійснювати активних операцій з інсайдерами в частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов'язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;
   
   не здійснювати дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вищою, ніж 50 відсотків від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;
   
   не здійснювати викупу власних акцій;
   
   не придбавати недержавних цінних паперів від свого імені, крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік;
   
   не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;
   
   не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років;
   
   не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;
   
   не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків, крім виплат, які є складовою частиною заробітної плати та виплачуються на постійній основі;
   
   не збільшувати обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім нерухомого майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;
   
   не відкривати нових відокремлених підрозділів.
   
   4. Не зменшувати регулятивний капітал банку за умови дотримання обмежень, установлених пунктом 3 цієї постанови, на суму перевищення нормативного значення економічних нормативів максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) та максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), якщо таке перевищення пов'язано зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, за договорами, укладеними до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов'язані з реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та договорів, укладених з інсайдерами, заборгованість за якими є простроченою.
   
   5. Зобов'язати банки, у діяльності яких є порушення та недоліки, зазначені в абзацах другому - п'ятому пункту 2 цієї постанови, розробити та надати до 01 жовтня 2014 року Національному банку України детальний план заходів щодо усунення до 01 січня 2015 року порушень та недоліків, який має бути затверджений правлінням, підписаний головою правління і головою ради банку та містити відповідні обґрунтування планових показників.
   
   6. Постанова набирає чинності з дня опублікування та діє до 01 січня 2015 року.
   
   7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.
   
   Голова
   
В. О. Гонтарева

   
   
Додаток
   до постанови Правління Національного банку України
   26.08.2014 N 529

   
   
Перелік банків України

   

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26684 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
N з/п Найменування Код за ЄДРПОУ
1 2 3
1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК" 00039019
2 Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 00032129
3 Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 00032112
4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" 05839888
5 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК" 14351016
6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕГБАНК" 14291780
7 Публічне акціонерне товариство "ФІНЕКСБАНК" 20021524
8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК" 19358784
9 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 9806443
10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 9807856
11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК" 19357762
12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОМЕГА БАНК" 19356840
13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК" 9322299
14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" 19024948
15 Публічне акціонерне товариство "Грін Банк" 13550848
16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНС БАНК" 19193869
17 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" 19019775
18 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" 14360506
19 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Родовід" 14349442
20 Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 14305909
21 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК" 19017842
22 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" 00039002
23 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК" 14359319
24 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК" 14359845
25 Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал" 22868414
26 Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 14360920
27 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 14361575
28 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" 23494714
29 Публічне акціонерне товариство Банк "Контракт" 19361746
30 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "КИЇВ" 14371869
31 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" 19364259
32 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА" 19361386
33 Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" 23697280
34 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" 20026740
35 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПІЛКА" 21536532
36 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" 20025456
37 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" 20017340
38 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК" 23362711
39 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КСГ БАНК" 19364584
40 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" 20023569
41 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" 21580639
42 Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк" 21570492
43 Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" 21133352
44 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕРШИЙ" 20717958
45 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ" 20034231
46 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВЕЛЕС" 21593719
47 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК" 20053145
48 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ" 20050951
49 Публічне акціонерне товариство "Інтеграл-банк" 22932856
50 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" 20057663
51 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК" 24262992
52 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 24214088
53 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" 22906155
54 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРРА БАНК" 24425738
55 Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 21665382
56 Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк" 21666051
57 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 26410155
58 Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна" 21684818
59 Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" 21685166
60 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" 21685485
61 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК" 21677333
62 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" 25959784
63 Публічне акціонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК" 26051650
64 Публічне акціонерне товариство "АРТЕМ-БАНК" 26253023
65 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК" 26253000
66 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА-БАНК" 26254732
67 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" 26333064
68 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал" 26519933
69 Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" 26520688
70 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 26547581
71 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КАМБІО" 26549700
72 Публічне акціонерне товариство "Платинум Банк" 33308489
73 Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ЄВРОБАНК" 33305163
74 Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" 33299878
75 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 33695095
76 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ БАНК" 33881201
77 Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" 34047020
78 Публічне акціонерне товариство "Банк Русский Стандарт" 34186061
79 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" 34353904
80 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК БОГУСЛАВ" 34540113
81 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 34576883
82 Публічне акціонерне товариство "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" 34575675
83 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" 34693790
84 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" 34819265
85 Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум" 35264721
86 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК "ТРАСТ" 35371070
87 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" 35574578
88 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСТРА БАНК" 35590956
89 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" 35591059
90 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 35810511
91 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЛАТОБАНК" 35894495
92 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" 35960913
93 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4" 36002395
94 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СТАНДАРТ" 36335426
95 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК" 36301800
96 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВАНТ-БАНК" 36406512
97 Публічне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" 36470620
98 Публічне акціонерне товариство "АПЕКС-БАНК" 36482677
99 Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 36520434
100 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДИКАЛ БАНК" 36964568
101 Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Центр" 37119553
102 Публічне акціонерне товариство "БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 37176171
103 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 37515069
104 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ" 37716841
105 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК" 37572263
106 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" 38061253
107 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" 38322199
108 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК" 38377143
109 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ЮНІСОН" 38514375
110 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" 38619024
111 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД" 38690683
112 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК" 38781707
113 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" 35917889
114 Публічне акціонерне товариство "Державний земельний банк" 38591533
115 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 38870739
116 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 14360570
117 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" 19361982
118 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" 14360080
119 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 14352406
120 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 21322127
121 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 20280450
122 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛАСИКБАНК" 23926846
123 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" 26237202
124 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА" 33972230
125 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 34514392
126 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТАБАНК" 35863708
127 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" 37731532
128 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІОР БАНК" 37987811
129 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ" 09806437
130 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК" 19358767
131 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ" 13486837
132 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 14282829
133 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 20042839
134 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" 19388768
135 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРОМЕКОНОМБАНК" 20058668
136 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІКОМБАНК" 26287625
137 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" 26444836
138 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" 36061927
139 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ" 38770082
140 Публічне акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк" 19355562
141 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" 13857564
142 Публічне акціонерне товариство "МетаБанк" 20496061
143 Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" 35345213
144 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК" 24191588
145 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"