Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам отражения в налоговом учете по налогу на прибыль предприятий операций с ценными бумагами

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по отдельным вопросам отражения в налоговом учете по налогу на прибыль предприятий операций с ценными бумагами   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 26.12.2014 № 400
   
   Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами

   Враховуючи численні звернення платників податків та контролюючих органів, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства,
   
   НАКАЗУЮ:
   
   1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами (далі – Узагальнююча консультація) (додається).
   
   2. Департаменту комунікацій забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-порталі ДФС.
   
   3. Податкові консультації щодо оподаткування операцій з цінними паперами застосовувати у частині, що не суперечить Узагальнюючій консультації.
   
   4. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) забезпечити внесення змін до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 №168.
   
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
   
   Голова
   
І.О. Білоус

   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
    Наказ ДФС
    від 26.12.2014 № 400

   
Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами

   
   У консультації використовуються такі скорочення:
   
   Податковий кодекс України – Кодекс;
   
   Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV «Про цінні напери та фондовий ринок» зі змінами та доповненнями – Закон № 3480-IV.
   
   Відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, регулює Закон № 3480-IV.
   
   Відповідно до пункту 153.8 статті 153 Кодексу для цілей оподаткування ведеться окремий облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за операціями з торгівлі цінними паперами, Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.
   
   Платники податку визначають фінансовий результат за операціями з цінними паперами відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом зменшення прибутків за операціями з цінними паперами на суму збитків від операцій з іншими цінними паперами протягом такого звітного періоду.
   
   Прибуток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, і оподаткування яких здійснюється відповідно до пункту 137.18 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.
   
   Збиток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як від'ємна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, і оподаткування яких здійснюється відповідно до пункту 137.18 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю. Для цілей цього пункту дохід платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.
   
   Витрати платника податку на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.
   
   Для цілей пункту пункту 153.8 статті 153 Кодексу цінні папери визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:
   
   а) цінні папери допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
   
   б) ціни цінних паперів (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховуються (встановлюються) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
   
   в) інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера або результати котирування) цінних паперів обов'язково розміщується на веб-сайті фондової біржі та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також може публікуватися в засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами.
   
   Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення.
   
   Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату.
   
   Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків від операцій із цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму збитків від таких операцій, сума перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 Кодексу.
   
   Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму збитків від таких операцій за кожним видом цінних паперів, сума перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 Кодексу.
   
   Прибутки, отримані від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.
   
   Прибутки, отримані від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі.
   
   Відповідно до пункту 31 підрозділу 4 розділу ХХ „Перехідні положення” Кодексу від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, сформований станом на 1 січня 2013 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, в наступних звітних податкових періодах.
   
   При визначенні прибутків/збитків у порядку, визначеному пунктами 153.8 і 153.9 статті 153 Кодексу, витрати, понесені (нараховані) платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 1 січня 2013 року, враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення витрат.
   
   При цьому віднесення різниці між витратами, визначеними в абзаці другому цього пункту, та доходами (прибутками/збитками) за операціями з подальшого відчуження цінних паперів до прибутків/збитків, отриманих від операцій з цінними паперами, що перебувають або не перебувають в обігу на фондовій біржі, здійснюється залежно від того, чи визнавалися зазначені цінні папери в момент їх подальшого відчуження такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, відповідно до підпункту 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу.
   
   Крім того, не враховується від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 1 січня 2014 року, при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами за результатами звітних (податкових) періодів 2014 року (пункт 32 підрозділу 4 розділу ХХ „Перехідні положення” Кодексу).
   
   Відповідно до пункту 153.9 статті 153 Кодексу норми пункту 153.8 статті 153 Кодексу не поширюються:
   
   на платників податків - емітентів цінних паперів за операціями з розміщення, погашення, викупу, конвертації та повторного їх продажу, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали ордерний або борговий цінний папір, при видачі та погашенні даних цінних паперів;
   
   на операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента або нерезидента в обмін на емітовані ним корпоративні права, за умови повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.
   
   Запитання 1: В якому періоді у декларації з податку на прибуток відображається дохід від продажу цінних паперів на вторинному ринку, якщо передплата надійшла у грудні 2013 року, а перехід права власності відбувся у січні 2014 року?
   
   Відповідь: Податковим періодом для визначення доходу від такої операції є перший звітний період 2014 року, за який платник подає податкову декларацію з податку на прибуток (перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік), оскільки відповідно до пункту 137.1 статті 137 Кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.
   
   Запитання 2: Цінні папери придбано на фондовій біржі та продано поза фондовою біржею. Як відображати в податковому обліку фінансовий результат від такого продажу?

   
   Відповідь: Цінні папери незалежно від місця їх придбання або продажу визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, якщо вони відповідають вимогам, встановленим підпунктом 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 Кодексу.
   
   Таким чином якщо на момент продажу цінні папери:
   
   відповідають вимогам, встановленим підпунктом 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 Кодексу, то фінансовий результат від продажу таких цінних паперів визначається разом з фінансовим результатом операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі;
   
   не відповідають вимогам, встановленим підпункту 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 Кодексу, то фінансовий результат від продажу таких цінних паперів визначається разом з фінансовим результатом операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі;
   
   Запитання 3: Чи враховуються у складі витрат при визначенні фінансового результату від операцій з торгівлі цінними паперами витрати на виплату комісійної винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони придбавались (продавались), та витрати на оплату послуг депозитарних установ щодо таких цінних паперів?
   
   Відповідь: Підпунктом 153.8.1 пункту 153.8 статті 153 Кодексу передбачено врахування при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними паперами лише витрат у зв’язку із їх придбанням.
   
   Отже, витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів, зокрема витрати на виплату комісійної винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони придбавались, включаються до собівартості таких цінних паперів та враховуються при визначенні фінансового результату від операцій з торгівлі цінними паперами, а витрати, пов’язані з їх обліком, у тому числі витрати на оплату послуг депозитарних установ, та відчуженням, у тому числі винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони продавались, відносяться до складу інших витрат, що враховуються для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток в загальному порядку, у періоді їх виникнення.
   
   Запитання 4: Чи відображається у податковому обліку платника сума переоцінки балансової вартості цінних паперів, здійснена платником в бухгалтерському обліку?
   
   Відповідь: Сума збільшення або зменшення балансової вартості цінних паперів внаслідок переоцінки у податковому обліку платника податку не відображається.
   
   Запитання 5: Чи враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними паперами у порядку, визначеному пунктом 153.8 статті 153 Кодексу, операції з погашення боргових цінних паперів емітентом в податковому обліку платника податку – держателя таких боргових цінних паперів?
   
   Відповідь: Оскільки операції з погашення цінних паперів не є операціями з торгівлі цінними паперами як для емітента, так і для держателя таких цінних паперів, то положення пункту 153.8 статті 153 Кодексу на них не поширюються, і такі операції не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними паперами ні у емітента таких цінних паперів, ні у їх держателя.
   
   Запитання 6: Чи відображаються у податковому обліку курсові різниці за борговими цінними паперами, призначеними для погашення або продажу і номінованими в іноземній валюті, якщо розрахунки за ними (придбання та погашення або продаж) здійснюються в національній валюті?
   
   Відповідь: Курсові різниці за борговими цінними паперами, призначеними для погашення або продажу і номінованими в іноземній валюті, якщо розрахунки за ними (придбання та погашення або продаж) здійснюються в національній валюті, у податковому обліку не відображаються.
   
   У разі продажу боргових цінних паперів, що номіновані в іноземній валюті, при визначенні фінансового результату від такого продажу в окремому обліку, визначеному пунктом 153.8 статті 153 Кодексу, до складу доходів включаються доходи від продажу таких цінних паперів, а до складу витрат – витрати на їх придбання.
   
   Запитання 7: З якого періоду 2014 року операції з цінними паперами оподатковуються за основною ставкою податку на прибуток (18 відс.)?
   
   Відповідь: Відповідно до підпункту 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 Кодексу, податок на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі, обчислюється за ставкою 10 відс. – з 1 січня по 2 серпня 2014 року включно та за ставкою 18 відс. – з 3 серпня по 31 грудня 2014 року включно.
   
   
   Директор Департаменту методологічної
   роботи з питань оподаткування
Н.Є. Привалова

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам