Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


01.07.19
2941 0 Друкувати

Щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій

ДФСУ з метою належної організації роботи щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій у листі від 25.06.2019 р. № 20139/7/99-99-15-02-01-17 повідомила, що 29 травня 2019 року набрала чинності постанова КМУ від 22.05.2019 р. № 423 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440» (далі – постанова № 423).

У зв’язку зі змінами, внесеними Законами України від 07.12.2017 р. № 2245-VІІІ  (далі – Закон № 2245)  та  від  23.11.2018 р. № 2628-VIII  (далі – Закон № 2628),  постанову КМУ від 13.07.2016 р. № 440 (далі – постанова № 440) та Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – Порядок) приведено у відповідність до чинних положень ПКУ, зокрема уточнено умови включення релігійних організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), скорочено строк розгляду контролюючими органами реєстраційних заяв  неприбуткових організацій та спрощено процедуру включення їх до Реєстру.

Щодо змін, внесених до постанови № 440

До пункту 2 постанови № 440 внесено зміни, які передбачають, що релігійні організації,  включені  до Реєстру на день набрання чинності Законом України від 17.07.2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», які відповідають вимогам абз. 2 п.п. 133.4.1 ПКУ, включаються контролюючим органом до нового Реєстру із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості. 

Щодо змін, внесених до Порядку

Постановою  № 423  уточнено редакцію абзацу першого пункту 4 Порядку, яким передбачено, що до Реєстру  включаються  неприбуткові  організації – юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до зазначеного Єдиного державного реєстру.

Пунктом 7 Порядку, який викладено у новій редакції, визначено, що контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним п.п. 133.4.1 ПКУ. Таким чином, з Порядку вилучені положення, які дублювали норми Кодексу щодо переліку вимог, необхідних для включення неприбуткової організації до Реєстру.

Суттевих змін зазнав пункт 8 Порядку, зокрема щодо значного скорочення строку розгляду контролюючим органом реєстраційної заяви за формою № 1-РН та прийняття у цей строк відповідного рішення – протягом 3 робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви контролюючим органом (замість раніше передбачених 14 календарних днів).

При цьому пункт 8 Порядку передбачає спрощення процедури направлення неприбутковим організаціям прийнятих контролюючим органом рішень – у частині відміни обов’язкового направлення неприбутковим організаціям рішень про включення, повторне включення таких організацій до Реєстру, присвоєння або зміну ознаки неприбутковості, а саме:

  • у разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості;
  • у разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один з яких вручається такій організації у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, а другий залишається в контролюючому органі.

Звертаємо увагу, що усі записи до Реєстру вносяться контролюючим органом на підставі прийнятих рішень, тому навіть за відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган протягом 3 робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви приймає відповідне рішення про включення (повторне включення) неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості, із внесенням запису до Реєстру, але без спрямування неприбутковій організації примірника такого рішення.

Відповідні редакційні зміни внесено до п. 13 Порядку, яким передбачено, що у разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості контролюючий орган за результатами моніторингу відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру. У таких випадках рішення про зміну ознаки неприбутковості вже не видається (не надсилається) неприбутковій організації.

Порядок доповнено новим п. 121, яким передбачено можливість для неприбуткових організацій звертатись до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.

Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, яка має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені п. 11 Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

У разі подання в електронному вигляді запиту на отримання витягу із Реєстру контролюючий орган у визначений цим пунктом строк надсилає витяг із Реєстру на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки контролюючого органу.

Оновлена редакція п. 15 Порядку визначає, що розгляд реєстраційної заяви з позначкою «зміни» здійснюється контролюючим органом у порядку, визначеному пунктами 7 і 8 Порядку.

З урахуванням змін, внесених до ПКУ Законом № 2245, внесено зміни до пунктів 16 та 17 Порядку, якими для релігійних організацій конкретизовано:

  • підстави виключення з Реєстру – у разі невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, визначеним абз. 2 п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 ПКУ;
  • дату скасування ознаки неприбутковості – з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недотримання вимог, визначених абз. 2 п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 ПКУ.

Крім того, у п. 16 Порядку уточнено норму абзацу п’ятого щодо виключення з Реєстру неприбуткової організації, що припиняється, та визначено що виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення).

До внесення відповідних змін підставою для прийняття рішення про виключення з Реєстру було затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації.

Щодо змін у додатках до Порядку

Додаток 1 до Порядку «Реєстраційна заява платника податку» (форма № 1-РН) викладений у новій редакції та передбачає зазначення відомостей щодо місцезнаходження неприбуткової організації.

Порядок доповнено додатком 3 «Запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій», який подається неприбутковою організацією до контролюючого органу відповідно до п. 121 Порядку, у разі необхідності отримання такою неприбутковою організацією витягу з Реєстру щодо відомостей про її перебування в Реєстрі або повідомлення про відсутність таких відомостей.

За матеріалами ГУ ДФС у Кіровоградській області
Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
59495 222
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно