Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


09.07.13
1742 6 Друкувати

Имеет ли право директор ООО руководить обществом без трудового договора?

   Чи має право директор ТОВ керувати товариством без трудового договору?
   
   Розглянемо, чи відповідає законодавству виконання обов'язків керівника ТОВ за умови відсутності трудових відносин та відповідного трудового договору між ТОВ та такою фізичною особою, в тому числі у таких випадках:
   
   – за умови наявності договору між вищевказаним ТОВ та іншою юридичною особою, де працює така особа;
   
   – за умови укладання цивільно-правового договору.
   
   Почнемо з можливості виконання обов'язків керівника на підставах, відмінних від трудового договору.
   
   Потрібно зазначити, що у ТОВ виконавчий орган може бути колегіальним або одноособовим. У даному випадку будемо розглядати варіанти відносно одноособового виконавчого органу.
   
   Згідно зі ст. 65 ГКУ:
   
   «Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства.
   У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін
».
   
   Отже, згідно ГКУ відносини між ТОВ та керівником можуть регулюватися окремим договором, що є відмінним від трудового та у якому будуть міститися права та обов'язки керівника.
   
   До цього ж висновку можна прийти, проаналізувавши норми ЦКУ та Закону про господарські товариства.
   
   Відповідно до ст. 92 ЦКУ:
   
   «Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.
   Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом
».
   
    А згідно ст. 145 ЦКУ:
   
   «У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників».
   
   Стаття 62 Закону про господарські товариства визначає, що:
   
   «У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор)...
   Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора).
   Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства.
   Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами
».
   
   У даному випадку повноваження директора також регулюються не тільки нормами КЗпП, а й можуть істотно розширюватися на підставі рішень загальних зборів учасників.
   
   Варто зазначити, що подібна позиція була викладена у справі, що розглядалась Конституційним Судом у Рішенні від 12 січня 2010 року N 1-рп/2010.
   
   Так, Конституційним Судом зазначено, що
   
   «Відповідно до положень законів, що регулюють цивільно-правові відносини, а саме частини першої статті 98, частини першої статті 99 Цивільного кодексу, частини першої статті 23, пункту «г» частини п'ятої статті 41, частини першої статті 59 Закону України «Про господарські товариства», підставою набуття виконавчим органом товариства повноважень є факт його обрання (призначення) загальними зборами учасників (акціонерів) як вищого органу управління товариством або, як зазначено у частині п'ятій статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства», укладення з членом виконавчого органу товариства трудового договору, який від імені товариства може підписувати голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.
   
   ...
   
   Реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу цього об'єднання стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а корпоративних правовідносин, що виникають між товариством та особами, яким довірено повноваження з управління ним
».
   
   Тобто у даному Рішенні також підтверджено позицію щодо необов'язковості виникнення повноважень керівника тільки з норм трудового договору, а відносини між товариством та керівником віднесено до сфери корпоративного права, а не трудового.
   
   Що стосується приписів КЗпП, то внаслідок моральної застарілості цей нормативно-правовий акт не містить чіткого регулювання вказаного питання.
   
   Водночас за ст. 21 КзпП:
   
   «Особливою формою трудового договору визначається контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України».
   
   Таким чином, законодавством не встановлюється обов'язкової вимоги укладати трудовий договір з особою, яка виконує повноваження керівника товариства. Більше того, подібні відносини належать до сфери корпоративного права. Так само не передбачено обмежень для найму керівника за цивільно-правовим договором, а не трудовим.
   
   Стосовно підписання договору з іншою юридичною особою потрібно зазначити, що у даному випадку треба дотримуватися вимог нового Закону про зайнятість населення, який фактично такі дії визначає як аутсорсинг та вимагає дозволу на таку діяльність для підприємства, яке працевлаштовує своїх співробітників у інші компанії.
   
   Зокрема, згідно ст. 39 цього Закону:
   
   «Діяльність суб'єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції».
   
   Просимо звернути увагу на припис щодо обов'язкового виконання роботи на умовах трудового договору для такого працівника. У той же час органи служби зайнятості можуть розрізняти окремо відносини між юридичними особами як відносини, що виникли на підставі господарського договору, а відносини між самим найманим працівником та ТОВ, на яке він призначається директором, як трудові. Тому вся схема потенційно може бути трактована як така, що відповідає вимогам Закону України «Про зайнятість населення» з відповідними санкціями.
   
   Статтею 39 Закону про зайнятість заборонено діяльність роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу, та визначено обов'язки таких роботодавців.
   
   Потрібно зауважити, що санкції за здійснення діяльності без дозволу є суттєвими. Ст. 53 Закону про зайнятість встановлено, що:
   
   «За наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення».
   
   Як висновок, оптимальним варіантом є все ж таки призначення керівника загальними зборами учасників товариства, прийняття рішення про надання повноважень учаснику на підписання з керівником цивільно-правового договору та, власне, підписання такого договору.
   
   Володимир Єніч
   адвокат «Аудиторська фірма «НОРМА»
   
   Дата підготовки 14.06.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Юрий
10.07.13 08:47

Позволю себе не во всем согласиться с автором статьи. Считаю, что договор между предприятием и директором в любом случае является трудовым. Независимо от того, как он заключен: просто решением собрания учредителей о назначении директора или еще и с дополнительным подписанием договора, о котором идет речь в ст. 65 ГКУ. Данный договор является формой трудового контракта (ст. 21 КзОТ). Другое дело, что при увольнении директора (по инициативе собственников) процедура отличается от увольнения простого сотрудника. Здесь уже есть особенности, обусловленные именно корпоративным правом. Т.е. те отношения между директором и предприятием, которые, по мнению автора относятся к корпоративным, на самом деле касаются только процедуры его назначения и увольнения (процедуры заключения и расторжения трудового договора).

Відповісти
  • ** Чи має право директор ТОВ керувати товариством без трудового договору?
10.07.13 09:42

Может, но только в том случае, если он является учредителем товариства, и возможность такого исполнения функций исполнительного органа самим(и) учредителем(ями) предусмотрена уставом товариства. И в этом случае никакого "договора" (в т.ч. трудового) между предприятием и его учредителями-керівниками просто нет. Ибо как указал Конституционный суд, реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні ... стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу (т.е. учредителей) мають розглядатися не в межах трудових, а корпоративних правовідносин, що виникають між товариством та особами, яким довірено повноваження з управління ним (т.е. учредителями-керівниками)»

Відповісти
  • Таня
10.07.13 11:40

Спасибо за статью :)

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам