Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О недопущении нарушений в области экспортного контроля

О недопущении нарушений в области экспортного контроля   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.12.2014 N 16980/7/99-99-24-03-02-17

   
Керiвникам митниць ДФС

   
Про недопущення порушень у галузi експортного контролю

    До Державної фiскальної служби надходять звернення iнших центральних органiв виконавчої влади щодо необхiдностi забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства у галузi державного експортного контролю при ввезеннi в Україну тепловiзорiв.
   
    Суть таких звернень полягає в тому, що при здiйсненнi митного оформлення тепловiзорiв, деякi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовують код товару за УКТЗЕД 9025192090 та, оскiльки зазначений код за УКТЗЕД вiдсутнiй в списках товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1807 та вiд 28.01.2004 N 86 (далi - Списки), створюються передумови до нанесення шкоди нацiональним iнтересам у сферi державного експортного контролю України.
   
    З метою недопущення порушень у галузi державного контролю повiдомляємо про наступне.
   
    Вiдповiдно до пiдпункту 71 пункту 2 статтi 544 Митного кодексу України органи доходiв i зборiв виконують основнi завдання, зокрема, здiйснюють державний експортний контроль в межах повноважень, покладених на органи доходiв i зборiв вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України.
   
    В Українi класифiкацiя товарiв для цiлей митного оформлення здiйснюється згiдно з вимогами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" вiд 19.09.2013 N 584-VII, з урахуванням Основних правил iнтерпретацiї УКТ ЗЕД та визначальних для класифiкацiї характеристик товару.
   
    Для товару "тепловiзор" в УКТ ЗЕД та в списках товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1807 та вiд 28.01.2004 N 86 (далi - Списки) вiдсутня окрема товарна позицiя з такою назвою.
   
    Наприклад, у Списку товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1807 "тепловiзори" можуть вiдноситися до позицiї ML15d, як "апаратура формування зображення або апаратура формування iнфрачервоного чи теплового зображення, спецiально призначена для вiйськового використання.
    У Списках товарiв подвiйного використання, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.01.2004 N 86, в залежностi вiд технiчних характеристик, "тепловiзори" можуть iдентифiкуватися як спецiальнi технiчнi засоби, тощо.
   
    Тепловiзори у виглядi цифрових камер, якi призначенi для фотографування, вiдеозапису, спостереження за об'єктами, зокрема в умовах недостатнього освiтлення, туману, задимлення (при пожежах), та не мають пристроїв для вимiрювання величин, пов'язаних з характеристикою iнфрачервоного випромiнювання об'єктiв, класифiкуються у товарнiй позицiї 8525 згiдно з УКТ ЗЕД. Такi товари не розглядаються в групi 90 вiдповiдно до вимог примiтки 1 (h) до групи 90 УКТ ЗЕД.
   
    Згiдно з вимогами УКТ ЗЕД та Регламенту Європейської комiсiї з класифiкацiї "Comission regulation (EU)" вiд 30.03.2011 N 314/2011, iнфрачервонi тепловiзiйнi камери, що мають функцiю вимiрювання температури (визначення рiвня iнфрачервоного випромiнювання), та якi графiчно чи у цифровому виглядi вiдображають зображення рiзних температур в кольорi на дисплеї, класифiкуються в товарнiй категорiї УКТ ЗЕД 9025 19 20.
   
    Оскiльки, цi прилади вимiрюють рiвень iнфрачервоного випромiнювання та визначають температуру об'єкту, а не кiлькiсть тепла, поглиненого або видiленого твердим тiлом, рiдиною або газом, вони не можуть розглядатися у товарнiй позицiї УКТ ЗЕД 9027.
   
    Однозначна класифiкацiя тепловiзорiв згiдно з УКТ ЗЕД можлива на пiдставi повної iнформацiї про їх функцiональне призначення та технiчнi характеристики, що є визначальними для класифiкацiї.
   
    Окрiм того, згiдно з примiтками до Спискiв, коди товарiв згiдно з УКТЗЕД наводяться у Списках довiдково. Основною ознакою для прийняття рiшення є вiдповiднiсть заявленого до митного оформлення товару найменуванню та опису вiдповiдного товару, наведеного в Списках.
   
    Вiдповiдно до положень статтi 12 Закону України вiд 20.02.2003 N 549-IV "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" попередня iдентифiкацiя товарiв, а також здiйснення необхiдних заходiв, пов'язаних з отриманням дозвiльних документiв на здiйснення мiжнародних передач таких товарiв є обов'язком суб'єкта господарювання.
   
    З огляду на вищезазначене, вiдсутнiсть в Списках того чи iншого коду товару за УКТ ЗЕД не може вплинути на змiст цих Спискiв. Митний контроль та митне оформлення товарiв пiд назвою "тепловiзор" має здiйснюватися iз урахуванням законодавства у галузi державного експортного, виходячи iз вiдповiдностi опису ознак, технiчних характеристик або сфери застосування цих товарiв у Списках.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

   

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3693 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам