Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке определения суммы инвестиций в необоротные активы для получения права на автоматическое бюджетное возмещение

О порядке определения суммы инвестиций в необоротные активы для получения права на автоматическое бюджетное возмещение   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.12.2015 р. № 26559/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку визначення суми інвестицій в необоротні активи для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування та повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається, зокрема, з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи).
   
   Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду.
   
   Згідно з підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу одним із критеріїв для надання права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування є здійснення платником податку інвестицій в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію.
   
   Підпунктом 14.1.81 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що. інвестиції – господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. У складі інвестицій виділяються, зокрема, капітальні інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу.
   
   Визначення терміна "капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи" надане пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509).
   
   Згідно з цим визначенням капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи – витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.
   
   Пунктом 4 "Дані, на підставі яких формуються критерії, та порядок їх обрахунку" Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1128, визначено, що для формування критерію щодо здійснення платником податку інвестицій в необоротні активи використовуються дані Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ).
   
   У рядку 3 таблиці "Відомості, необхідні для формування показників критеріїв, відповідність яким дає право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування" додатка 4 до податкової декларації з ПДВ платник податку відображає суму витрачання на придбання/спорудження необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців станом на кінець звітного (податкового) періоду, тобто суму капітальних інвестицій.
   
   Податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку (пункт 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
   
   Таким чином, при розрахунку суми інвестицій в необоротні активи як критерію для визначення права платника на отримання автоматичного бюджетного відшкодування враховуються витрати на придбання виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість) об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу) за останні 12 календарних місяців станом на кінець звітного (податкового) періоду, визначені за даними бухгалтерського обліку платника податку.
   
   Разом з тим при визначенні права платника податку на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ мають бути враховані інші вимоги підпункту 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 Кодексу, зокрема щодо відповідності встановленому критерію наявності необоротних активів або фінансової гарантії банківської установи.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам