Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении перечня кодов льгот в связи с введением дополнительного импортного сбора и разъяснений о включении суммы дополнительного импортного сбора в базу обложения НДС

О предоставлении перечня кодов льгот в связи с введением дополнительного импортного сбора и разъяснений о включении суммы дополнительного импортного сбора в базу обложения НДС   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ДЕПАРТАМЕНТ АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.02.2015 р. N 358/99-99-25-01-01-18
   
Департамент розвитку IТ

    Департаментом адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання опрацьовано службову записку Департаменту розвитку IТ вiд 16.02.2015 N 405/99-99-18-01-18 щодо надання перелiку кодiв пiльг у зв'язку з запровадженням додаткового iмпортного збору та роз'яснень щодо включення суми додаткового iмпортного збору до бази оподаткування податком на додану вартiсть.
   
    1. Законами України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року" (далi - Закон N 73-VIII) та "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо стабiлiзацiї платiжного балансу" запроваджено стягнення додаткового iмпортного збору з моменту опублiкування рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо завершення консультацiй з мiжнародними фiнансовими органiзацiями.
   
    Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2015 N 119-р "Про завершення консультацiй з мiжнародними фiнансовими органiзацiями стосовно запровадження тимчасових заходiв щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України" та постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2015 N 63 "Про затвердження перелiку медичних виробiв для проведення гемодiалiзу та лiкування онкологiчних хворих, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором" опублiкованi у виданнi "Урядовий кур'єр" вiд 25.02.2015 N 35.
   
    З моменту набрання чинностi зазначеним рiшенням Уряду, у графi 44 iмпортних митних декларацiй на товари, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором, мають наводитися вiдомостi за однiєю з таких схем:
   
    1) для товарiв, зазначених в абзацах другому - дев'ятому статтi 5 Закону N 73-VIII:
   
    код документа - код резервної позицiї "8036";
   
    вiдомостi про документ - вiдповiдний наведений у додатку 1 до цього листа умовний цифровий код, що вiдповiдає товару, який декларується;
   
    дата документа - не зазначається.
   
    2) для товарiв, зазначених в абзацi десятому статтi 5 Закону N 73-VIII, та товарiв, якi перемiщуються вiдповiдно до iнших мiжнародних договорiв, що передбачають звiльнення вiд оподаткування податками та зборами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України (частина третя статтi 1 Митного кодексу України):
   
    код документа - код резервної позицiї "8036";
   
    вiдомостi про документ - вiдповiдний наведений у додатку 1 до цього листа умовний цифровий код, що вiдповiдає товару, який декларується, через кому - номер Закону України про ратифiкацiю мiжнародної (мiжурядової) угоди;
   
    дата документа - дата Закону України про ратифiкацiю мiжнародної (мiжурядової) угоди.
   
    При цьому, якщо товар не є об'єктом оподаткування додатковим iмпортним збором, iнформацiя про його нарахування у графi 47 митної декларацiї за кодом видiв надходжень "022" або "122" не наводиться.
   
    Разом з цим направляємо таблицю кодiв звiльнень вiд сплати додаткового iмпортного збору, пiдготовлену з урахуванням iснуючих кодiв пiльг зi сплати ввiзного мита, яка може бути використана пiд час перевiрки правильностi заповнення митних декларацiй на товари, перелiченi в абзацi восьмому статтi 5 N 73-VIII (додаток 2).
   
    2. Вiдповiдно до пiдпункту 11 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України, абзацу другого пункту 28 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України, на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення", звiльняються вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть товари (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1 - 24 згiдно з УКТ ЗЕД), що не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України у рамках реалiзацiї зазначених проектiв (програм).
   
    Перелiк та порядок ввезення таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
   
    До внесення змiн до класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, при митному оформленнi товарiв, зазначених у пiдпунктi 11 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України, абзацi другому пункту 28 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України, застосовуватиметься код звiльнень вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть - "167".
   
    3. Направляємо також для використання в роботi листи Департаменту адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання вiд 20.01.2015 N 1487/7/99-99-25-01-17 та вiд 30.01.2015 N 2806/7/99-99-25-01-17.
   
    Додаток: на 9 арк.
   
   В.о. директора Департаменту
В.С. Мальнов

   
   
   
Додаток 1
   
   
Щодо умовних цифрових кодiв, якi наводяться у графi 44 митних декларацiй на товари, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором

   
Умовний цифровий код Товари, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором
01 нафта, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 2709 00 90 00 згiдно з УКТЗЕД
02 газ природний, що класифiкується у товарних пiдкатегорiях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згiдно з УКТЗЕД
03 неопромiненi паливнi елементи (твели), що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8401 30 00 00 згiдно з УКТЗЕД
04 електроенергiя, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 2716 00 00 00 згiдно з УКТЗЕД
05 вугiлля, що класифiкується у товарних пiдкатегорiях 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 19 00 00, 2701 12 90 00, 2704 00 19 00, 2704 00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згiдно з УКТЗЕД
06 бензини, мазут та дизпаливо, що класифiкуються у товарнiй позицiї 2710 згiдно з УКТЗЕД, крiм товарних пiдкатегорiй 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00
07 товари, зазначенi у пунктах 2 - 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18 - 20 частини першої статтi 282, частинах першiй та четвертiй статтi 287, пiдпунктi 11 пункту 4, пунктi 41 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України
08 медичнi вироби для проведення гемодiалiзу та лiкування онкологiчних хворих за перелiком, встановленим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2015 N 63
09 товари, що безоплатно надаються Українi урядами iнших держав або мiжнародними органiзацiями в рамках мiжнародних (мiжурядових) угод, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України
10 товари, якi вiдповiдно до iнших мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, звiльняються вiд оподаткування податками та зборами (частина третя статтi 1 Митного кодексу України)
   
   
Додаток 2
   
   Таблиця станом на 25.02.2015
   
   
Звiльнення вiд сплати додаткового iмпортного збору

   
Положення Митного кодексу України Назва товару Код пiльги (аналогiчний звiльненням вiд сплати ввiзного мита)
Ст. 282, ч. 1, п. 2 Продукцiя промислу українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами i органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел 019
Ст. 282, ч. 1, п. 3 Валюта України, iноземна валюта, цiннi папери та банкiвськi метали 003
Ст. 282, ч. 1, п. 4 Товари, право власностi на якi набувається державою у випадках, передбачених цим Кодексом та iншими законами України 516
Ст. 282, ч. 1, п. 5 Товари, що ввозяться в Україну для офiцiйного i особистого користування особами, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, i законiв України користуються правом ввезення в Україну таких товарiв зi звiльненням вiд сплати мита 061, 062, 063, 303, 304,
Ст. 282, ч. 1, п. 6 Товари, що ввозяться на митну територiю України в рамках мiжнародної технiчної допомоги вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України 068, 080, 081, 083, 090, 091, 093, 094, 096, 100, 115, 116, 129
Ст. 282, ч. 1, п. 7 Товари, що походять з iншої територiї, за якi було сплачено мито при первiсному ввезеннi на митну територiю України, тимчасово, у тому числi з метою ремонту, вивозилися за її межi та знову ввозяться на митну територiю України 500
Ст. 282, ч. 1, п. 9 Документи та видання, якi надсилаються в рамках мiжнародного обмiну до освiтнiх, наукових або культурних закладiв, у тому числi бiблiотек 010
Ст. 282, ч. 1, п. 10 Товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять в Україну в рамках мiжнародної технiчної допомоги, яка надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС 085
Ст. 282, ч. 1, п. 12 Архiвнi документи, придбанi з метою внесення їх до Нацiонального архiвного фонду 028
Ст. 282, ч. 1, п. 13 Фармацевтична продукцiя, сполуки, що використовуються для її виготовлення, якi не виробляються в Українi i класифiкуються за товарними групами 28, 29, 30 згiдно з УКТ ЗЕД 102
Ст. 282, ч. 1, п. 15 Технiка, устаткування, майно i матерiали, що ввозяться на митну територiю України, призначенi для власного використання розвiдувальними органами України 025
Ст. 282, ч. 1, п. 18 Бланки книжок МДП та книжок (карнетiв) АТА, що перемiщуються мiж нацiональним гарантiйним об'єднанням та iноземними гарантiйними об'єднаннями, що є їх кореспондентами, або мiжнародними органiзацiями 122
Ст. 282, ч. 1, п. 19 З 1 сiчня 2013 товари та/або предмети, оплаченi за рахунок грантiв (субгрантiв), наданих вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, що виконуються вiдповiдно до закону 156
Ст. 282, ч.1, п. 20 Продукцiя оборонного призначення, визначена такою згiдно з пунктом 9 статтi 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" 164
Ст. 287, ч. 1 Гуманiтарна допомога, що надається Українi 030
Ст. 287, ч. 4 Товари, що ввозяться на митну територiю України на адресу Товариства Червоного Хреста України, його органiв та мiсцевих органiзацiй вiдповiдно до Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" як гуманiтарна чи доброчинна допомога 030
Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення", п. 4, пiдпункт 11 Товари (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1 - 24 згiдно з УКТ ЗЕД), що не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України у рамках реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення" 167
Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення", п. 41 Спецiальнi засоби iндивiдуального захисту, бронежилети, нитки та тканини для виготовлення бронежилетiв 161
Лiкарськi засоби та медичнi вироби вiдповiдно до пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 Податкового кодексу України 162
Лiкарськi засоби та медичнi вироби без їх державної реєстрацiї та дозвiльних документiв щодо можливостi їх ввезення 163
   
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам