Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О проведении мероприятий контроля

О проведении мероприятий контроля   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.12.2014 р. N 15894/7/99-99-26-02-02-17

    Митницi
   
Щодо проведення заходiв контролю

    Листом Державної фiскальної служби України вiд 01.12.2014 N 12815/7/99-99-24-03-01-17 до митниць доведено iнформацiю про набрання чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.11.2014 N 648 "Про внесення змiни до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2013 р. N 950".
   
    Вiдповiдно до цiєї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, експорт у 2014 роцi антрациту (код згiдно з УКТ ЗЕД 2701 11 00 00) пiдлягає лiцензуванню.
   
    За наявною iнформацiєю, митне оформлення зазначеної продукцiї може здiйснюватись з порушенням митного законодавства України, зокрема на пiдставi документiв, що мiстять неправдивi данi щодо кiлькостi, ваги, номенклатури, характеристик, походження та вартостi товарiв.
   
    З метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України, унеможливлення випадкiв фактичного перемiщення через митний кордон України пiд виглядом iнших марок вугiлля, що класифiкуються за iншими кодами УКТ ЗЕД, та забезпечення правильностi декларування антрациту, з урахуванням iнформувань Служби безпеки України, керiвникам митниць:
   
    - посилити контроль за проведенням експортних операцiй з товарами - "вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля" (код УКТЗЕД 2701), якi вивозяться з митної територiї України, в т.ч. з тимчасово окупованих територiй Донецької та Луганської областей;
   
    - при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення таких операцiй, в т.ч. при перемiщеннi товарiв у напрямку вивезення в пунктах пропуску через державний кордон України або через межi вiльної економiчної зони "Крим", забезпечити обов'язковий вiдбiр проб i зразкiв та направлення їх до Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень (далi - СЛЕД) у вiдповiдностi до вимог наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.2012 N 654 "Про затвердження Порядку взаємодiї митних органiв iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, Нормативiв взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) та форми акта про взяття проб (зразкiв) товарiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 червня 2012 р. за N 1071/21383;
   
    - митнi процедури щодо таких товарiв, якi направляються залiзничним транспортом на адреси пiдприємств, зареєстрованих на територiї вiльної економiчної зони "Крим", а також завантажуються в морських портах Чорноморського i Азовського басейнiв на плавзасоби для вiдправлення за межi країни, проводити:
   
    1) з обов'язковим митним оглядом iз залученням посадових осiб пiдроздiлiв аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням i спiвробiтникiв Служби безпеки України (контактнi данi спiвробiтникiв Служби безпеки України наявнi у виконавця цього листа);
   
    2) у разi виявлення за результатами експертних дослiджень розбiжностей iз задекларованими даними, iз залученням спiвробiтникiв пiдроздiлiв контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв.
   
    Про результати заходiв та виявленi порушення (в тому числi в дiях посадових осiб митних органiв) Iнформувати Департамент аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам