Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О таможенном контроле транспортных средств личного пользования

О таможенном контроле транспортных средств личного пользования   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.11.2014 р. N 11633/7/99-99-24-01-03-17

   
Вiнницька, Донецька, Житомирська, Луганська, Львiвська, Одеська, Рiвненська,
   Сумська, Харкiвська, Херсонська, Чернiвецька, Чернiгiвська, Чопська та Ягодинська митницi

   
Про митний контроль транспортних засобiв особистого користування

    Вибiрковий аналiз результатiв виконання митних формальностей, необхiдних для пропуску транспортних засобiв особистого користування на митну територiю України, свiдчить про численнi факти ввезення на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування iноземцями - резидентами України, яким видано посвiдку на постiйне мiсце проживання, з порушенням вимог частини третьої статтi 380 Митного кодексу України вiд 13.03.2012 N 4495-VI (далi - Кодекс).
   
    Порядок та умови перемiщення товарiв через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, резидентський статус осiб встановлюються Кодексом.
   
    Законом України вiд 22.09.2011 N 3773-VI "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" визначено, що:
   
    iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, - це iноземцi та особи без громадянства, якi отримали посвiдку на постiйне проживання, якщо iнше не встановлено законом;
   
    посвiдка на постiйне проживання - це документ, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства та пiдтверджує право на постiйне проживання в Українi;
   
    в'їзд в Україну та виїзд з України iноземцiв, якi постiйно проживають на територiї України, здiйснюється за паспортним документом та посвiдкою на постiйне проживання.
   
    Вiдповiдно до пункту 12 Порядку оформлення, виготовлення i видачi посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2012 N 251, посвiдка видається iноземцевi та особi без громадянства пiд розписку пiсля пред'явлення паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, в якому на останнiй вiльнiй сторiнцi проставляється вiдмiтка про отримання посвiдки за встановленим Мiнiстерством внутрiшнiх справ України зразком, що скрiплюється печаткою.
   
    Зразки зазначених вiдмiток встановленi додатками 4, 5 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання, затвердженого наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 15.07.2013 N 681, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 06.08.2013 за N 1335/23867.
   
    Таким чином, визначення резидентського статусу осiб та пропуск на митну територiю України транспортних засобiв, що ввозяться громадянами в режимi тимчасового ввезення, здiйснюються за умови дотримання вимог вищезазначених актiв законодавства та з урахуванням вiдомостей, що мiстяться в паспортних та iнших документах, що надають право на перетинання державного кордону України.
   
    З метою запобiгання ухиленню вiд сплати митних платежiв iноземцями - резидентами пiд час ввезення транспортних засобiв особистого користування на митну територiю України наголошую на необхiдностi пiд час здiйснення митного контролю проведення ретельного аналiзу вiдомостей та вiдмiток, якi мiстяться в паспортних та iнших документах, що надають право на перетинання державного кордону України.
   
    Дiї iноземця - резидента, пов'язанi iз ненаданням посвiдки на постiйне проживання разом iз паспортним документом для пiдтвердження резидентського статусу особи пiд час ввезення транспортного засобу особистого користування можуть мати ознаки порушення митних правил, вiдповiдальнiсть за яке передбачена статтею 485 Кодексу, в частинi вчинення протиправних дiй, спрямованих на ухилення вiд сплати митних платежiв.
   
   Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення
С.М. Сьомка

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам