Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О таможенном оформлении товаров

О таможенном оформлении товаров   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.12.2014 р. N 17137/7/99-99-24-02-02-17

   
Митницi ДФС

   
Про митне оформлення товарiв

    Згiдно з пунктом 12.4 статтi 12 Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" до товарiв, що перемiщуються через адмiнiстративний кордон вiльної економiчної зони "Крим", застосовуються заходи нетарифного регулювання.
   
    Вiдповiдно до статтi 4 Митного кодексу України заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - не пов'язанi iз застосуванням мита до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, встановленi вiдповiдно до закону заборони та/або обмеження, зокрема, спрямованi на захист прав споживачiв товарiв, що ввозяться в Україну.
   
    Водночас, статтею 26 Закону України "Про засади державної мовної полiтики" визначено, що маркування товарiв, iнструкцiї про їх застосування тощо виконуються державною мовою i регiональною мовою або мовою меншини. За рiшенням виробникiв товарiв поруч iз текстом, викладеним державною мовою, може розмiщуватися його переклад iншими мовами.
   
    Крiм того, згiдно з положеннями частини другої статтi 4 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" продукти, призначенi для продажу населенню, що пiдпадають пiд визначення другої - двадцять першої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), можуть бути випущенi з-пiд митного контролю на територiю України з країн, вiльних вiд карантину, за умови наявностi на тарi (коробах, упаковках, розфасовках), а у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, безпосередньо на продуктi, вiдомостей про назву продукту, масу (об'єм), склад, iз зазначенням перелiку використаних у процесi виготовлення iнших продуктiв харчування, харчових добавок (консервантiв), барвникiв тощо, вмiсту хiмiчних речовин або сполук. Окремо наводяться вiдомостi про енергомiсткiсть, дату граничного строку використання, побiчнi ефекти споживання або про їх вiдсутнiсть, назву харчових добавок (консервантiв) за їх наявностi, мiсце виготовлення, найменування й адресу виробника таких продуктiв та посилання на власника торгової марки за його наявностi, а по вiднесених до пiдакцизних товарiв - вiдомостi зазначаються згiдно iз законами України. Зазначенi вiдомостi мають бути виконанi українською мовою за винятком торгової марки, логотипу компанiї чи її назви або власної назви продукту, що можуть виконуватися iноземними мовами.
   
    Крiм цього, згiдно з положеннями статтi 9 Закону України вiд 15 квiтня 2014 року N 1207-VII "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" будь-якi органи, їх посадовi та службовi особи на тимчасово окупованiй територiї та їх дiяльнiсть вважаються незаконними, якщо цi органи або особи створенi, обранi чи призначенi у порядку, не передбаченому законом.
   
    Будь-який акт (рiшення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цiєї статтi, є недiйсним i не створює правових наслiдкiв.
   
    Таким чином, перереєстрацiя суб'єктiв господарювання з мiсцезнаходженням на територiї ВЕЗ "Крим" згiдно iз законодавством Росiйської Федерацiї не визнається Україною, а зазначення адреси фактичної дiяльностi суб'єктiв господарської дiяльностi на територiї Росiйської Федерацiї не вiдповiдає вимогам законодавства України.
   
    Враховуючи вище викладене, у разi перемiщення товарiв через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим", просимо забезпечити належний контроль за вiдповiднiстю вiдомостей, що мiстяться у документах, поданих до митного оформлення, зокрема, про адресу (мiсцезнаходження) суб'єктiв господарської дiяльностi, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї України, та за вiдповiднiстю маркування зазначених товарiв, вiдповiдно до законодавства.
   
    Недотримання зазначених вимог законодавства України є пiдставою для вiдмови у митному оформленнi у порядку, встановленому Митним кодексом України.
   
    У разi вiдсутностi сертифiката про походження товару з України (У-1), що видається торгово-промисловими палатами на iншiй територiї України та iнших документiв про походження товару, визначених статтею 43 Митного кодексу України, оподаткування товарiв невiдомого походження здiйснюється на загальних пiдставах (застосовуються повнi ставки ввiзного мита Митного тарифу України), податок на додану вартiсть та акцизний податок сплачуються у порядку, встановленому законодавством України.
   
    Також звертаємо увагу, що вiдповiдно до роз'яснень Мiнекономрозвитку (лист вiд 17.11.2014 N 4121-11/40019-03), положення яких було доведено до митниць листом ДФС вiд 09.12.2014 N 14385/7/99-99-24-03-01-17, сертифiкати вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, виданi органами iз сертифiкацiї, якi знаходяться на територiї ВЕЗ "Крим", не можуть бути пiдставою для митного оформлення.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам