Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

О заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.12.2015 р. № 31/4/10-36-17

   
   Головне управління ДФС у Київській області, в межах компетенції та згідно з нормами чинного законодавства, розглянуло Ваше звернення з питань заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи та повідомляє наступне.
   
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України).
   
   Статтею 58 Конституції України встановлено, що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
   
   Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755–VI (зі змінами та доповненнями) (далі - ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
   
   Об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставки податку, порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), а також інші питання щодо оподаткування доходів фізичних осіб визначаються розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ, але не виключно.
   
   Статтею 179 ПКУ визначено порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації). Зокрема, п. 179.5 ст. 179 ПКУ встановлено, що податкова декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення, у порядку, передбаченому главою 2 розділу II ПКУ.
   
   Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (визначено п. 46.5 ст. 46 та п. 179.9 ст. 179 ПКУ).
   
   Так, наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 року № 793 затверджено форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, в які міститься детальний опис порядку оформлення, а також порядку заповнення такої декларації та додатків до неї.
   
   Зокрема, розділом ІІІ такої інструкції визначено, що у розділі II декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу":
   
   - у колонці 3 вказується загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті;
   
   - у колонці 4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV ПКУ покладається на податкового агента;
   
   - у колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV ПКУ покладається на платника податку;
   
   - у рядку 01 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 01.01 - 01.07 декларації;
   
   - у рядку 01.01 вказується сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);
   
   - у рядку 01.06 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 ст. 170 розділу IV ПКУ. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 4 до декларації. У колонках 3, 4, 5 рядка 01.06 декларації відображаються підсумкові значення колонок 4, 6, 7 додатка 4 до декларації відповідно;
   
   - у рядку 01.07 вказуються інші доходи, оподаткування яких передбачено розділом IV ПКУ, крім зазначених у ст. 165 розділу IV ПКУ (наприклад - дохід, отриманий платником податку як додаткове благо).
   
   У розділі V декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб":
   
   - у рядку 08 вказується сума загального річного оподатковуваного доходу, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із ст. 177 розділу IV ПКУ, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із ст. 178 розділу IV ПКУ.
   
   Значення рядка 08 декларації дорівнює сумі значень рядка 01 колонки 3, рядка 02 та рядка 04 декларації;
   
   - у рядку 09 вказується загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як сума значень рядка 01 колонки 5, рядка 03.01 та рядка 07 декларації;
   
   - у рядку 10 вказується сума самостійно сплаченого до бюджету податку на доходи, отримані платником податку протягом звітного податкового року, станом на дату подання декларації.
   
   - у рядку 12 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 розділу IV ПКУ.
   
   У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у декларації.
   
   Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
   
   Значення рядка 12 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4 до декларації, але не більше значення рядка 09 декларації;
   
   - у рядку 13.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.
   
   Рядок 13.01 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 11, 12 та 03.02 декларації отримано позитивне значення.
   
   Слід зазначити, що п. 164.2 ст. 164 ПКУ визначено перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, а п. 165.1 ст. 165 ПКУ – перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
   
   Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (визначено п. 164.4 ст. 164 ПКУ).
   
   Крім того, повідомляємо, що у відповідності до п. 179.10 ст. 179 ПКУ, - платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися з запитом до відповідного контролюючого органу з проханням надати роз'яснення щодо заповнення річної податкової декларації.
   
   Також, звертаємо увагу на те, що відомості стосовно джерел отримання доходів, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків та інші відомості стосовно фізичних осіб – платників податків містяться в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (відповідно до розділу V Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 року № 779, далі - Положення). Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків потребують уточнення у джерел доходів.
   
   Згідно розділу Х Положення, - фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі.
   
   Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за своїм місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування, подає документ, що посвідчує особу, та заяву. Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів / доходи (після пред'явлення повертається) та її копію, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.
   
   Відповідно до п.п. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   Згідно із ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   При цьому, листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   
   В.о. начальника
А.В. Ліпінський

   

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3688 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам