Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О заполнении сертификата о происхождении товара формы "У-1"

О заполнении сертификата о происхождении товара формы "У-1"   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.12.2014 р. N 15621/7/99-99-25-03-01-17
   
   
Митницi

   
Про заповнення сертифiката про походження товару форми "У-1"

    Для використання в роботi надсилаємо витяг з Методики "Про порядок визначення країни походження товарiв/послуг, оформлення та засвiдчення сертифiкатiв вiдповiдних форм" щодо заповнення граф сертифiката про походження товару форми "У-1" в рамках Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованої територiї України", надiсланий листом Торгово-промислової палати України вiд 26.11.2014 N 5319/11.1.0-8.
   
    Зразок бланку сертифiката про походження товару форми "У-1" було доведено до митниць листом Державної фiскальної служби України вiд 07.10.2014 N 6547/7/99-99-24-02-08-17.
   
    Додаток: заповнення сертифiката походження "У-1" на 2 арк.
   
   В.о. директора Департаменту адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання
B.C. Мальнов

   
   
Додаток

   
   
Заповнення сертифiката походження У-1

   
    Сертифiкат походження У-1 (українською мовою) заповнюється з дотриманням таких вимог:
   
    графа 1 - Мiстить назву документу, типографський номер бланку та реєстрацiйний номер сертифiката;
   
    графа 2 - "Продавець/Вiдправник (назва, повна адреса)". Продавець/вiдправник вказується вiдповiдно до даних контракту (договору) / доповнень до контракту (договору). Допускається запис вiдповiдно до посвiдчення про реєстрацiю пiдприємства.
   
    У випадку, якщо продавець i вiдправник є рiзними юридичними особами, слiд вказувати, що вiдправник (найменування i адреса) дiє "за дорученням" продавця (найменування i адреса). Якщо замовник з iншої територiї України, крiм окупованої, дiє "за дорученням" (або довiренiстю) пiдприємства-виробника з ВЕЗ "Крим", вiн проставляє свою печатку на заявцi-декларацiї та сертифiкатi походження, при цьому в п.2 сертифiката вказується, що вiн дiє за дорученням пiдприємства-виробника (з ВЕЗ "Крим").
   
    графа 3 - "Покупець/Одержувач (назва, повна адреса)". Покупець/одержувач товару вказується вiдповiдно до даних договору/доповнень до договору або доручення покупця. У випадку, якщо одержувач i покупець є рiзними юридичними особами, варто вказувати, що одержувач (найменування i адреса) дiє "за дорученням" покупця (найменування i адреса). При вiдсутностi даних про одержувача товарiв можливий запис даних, iдентичних графi 2;
   
    графа 4 - "Особливi примiтки". Вносяться службовi примiтки:
   
    - у разi вивезення з ВЕЗ "Крим" обов'язково робиться напис "Товари походженням з ВЕЗ "Крим", Україна";
   
    - державних контролюючих органiв країн експорту, транзиту i/чи одержання товару, можливий запис щодо номеру та дати контракту, а також при необхiдностi такi записи, якi передбаченi пунктами "ВИДАНИЙ ЗГОДОМ", "ДУБЛIКАТ СЕРТИФIКАТА N ВIД ", "ВИДАНИЙ НА ЗАМIНУ СЕРТИФIКАТА N ВIД ";
   
    графа 5 - "Найменування товару (опис i код товару згiдно УКТ ЗЕД)". Вказується комерцiйне найменування товару й iншi вiдомостi, що дозволяють зробити однозначну iдентифiкацiю товару вiдносно заявленого для цiлей митного оформлення. Вказується згiдно з контрактом (договором) / доповненнями до контракту (до договору) / товаросупровiдними документами.
   
    В разi, коли iнформацiя про товар не вмiщується у цiй графi, можливе в якостi додаткового аркуша використання наступного бланку сертифiката. При цьому заповнюються вiдповiдно всi графи сертифiката iдентично першому бланку. У разi використання додаткових бланкiв сертифiкатiв в якостi додаткових аркушiв на таких додаткових бланках проставляється той самий реєстрацiйний номер пiсля якого ставиться дефiс та номер додаткового аркуша з позначкою "d" при цьому в графi "Опис товару" робиться запис: "Дивись продовження сертифiката";
   
    графа 6 - "Кiлькiсть товару, вага брутто/нетто (кг)". Вказуються ваговi або кiлькiснi характеристики товару;
   
    графа 7 - "Транспортнi та платiжнi документи". Вказуються вiдомостi про накладнi чи рахунок-фактуру, чи iнший документ, що вiдображає кiлькiснi параметри товару;
   
    графа 8 - "Засвiдчення". Заповнюється уповноваженим органом - торгово-промисловою палатою - i мiстить його найменування, адресу, печатку i дату засвiдчення вiдомостей, зазначених у сертифiкатi, а також пiдпис (вiд руки), прiзвище та iнiцiали особи, уповноваженої засвiдчувати сертифiкат;
   
    графа 9 - "Декларацiя замовника". Вказується країна, у якiй товар був цiлком вироблений або пiддався достатнiй переробцi, дата декларування вiдомостей про країну походження товару, а також проставляються печатка продавця, пiдпис, прiзвище та iнiцiали посадової особи пiдприємства-замовника. При вивозi з ВЕЗ незалежно вiд перiодiв виготовлення товарiв - вказується "Україна, ВЕЗ "Крим", при вивозi з iншої частини України до АР Крим - "Україна".
   
    У разi, коли пiдприємство-замовник дiє за дорученням продавця, проставляються печатка замовника, пiдпис, прiзвище та iнiцiали посадової особи пiдприємства-замовника.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам