Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об использовании книжек МДП

Об использовании книжек МДП   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.10.2014 р. N 99-24/01-01-08/4555

   
Митницi Мiндоходiв

   
Щодо використання книжок МДП

    На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2014 N 34192/1/1-14, керуючись рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо визнання факту дискримiнацiйних та не дружнiх дiй з боку митних органiв Росiйської Федерацiї стосовно одностороннього обмеження використання на територiї Росiйської Федерацiї книжок МДП українськими транспортними операторами - держателями книжок МДП, доведеного листом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 17.09.2014 N 4413-06/32225-03, iнформуємо.
   
    У зв'язку тим, що
   
    станом на 30 вересня 2014 року нацiональне гарантiйне об'єднання Росiйської Федерацiї, - АСМАП Росiйської Федерацiї, - не вiдповiдає обов'язковим мiнiмальним умовам i вимогам, визначеним статтею 6 та Додатком 9 Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року (далi - Конвенцiя МДП), що робить проблематичним та, в окремих випадках, неможливим вiдшкодування сум обов'язкових митних платежiв до державного бюджету України у випадку недоставки товарiв до митниць призначення,
   
    з метою недопущення нанесення економiчних збиткiв Українi,
   
    а також керуючись положеннями статтi 60 Вiденської конвенцiї про право мiжнародних договорiв 1969 року,
   
    тимчасово, до моменту забезпечення АСМАП Росiйської Федерацiї всiх передбачених Конвенцiєю МДП обов'язкових мiнiмальних умов та вимог, митницям з 0 год. 02.10.2014 застосовувати способи забезпечення сплати митних платежiв, визначенi пунктами 1, 3 частини 1 статтi 306 Митного кодексу України, при поданнi до митного оформлення книжок МДП, виданих АСМАП Росiйської Федерацiї росiйським перевiзникам.
   
    Довiдково: вiдповiдно до пункту 2 статтi 6 Конвенцiї МДП об'єднання може бути визнано тiльки за умови, що надана ним гарантiя покриває також вiдповiдальнiсть, прийняту ним на себе в цiй країнi у зв'язку з операцiями, що провадяться iз застосуванням книжок МДП, виданих iноземними об'єднаннями, що входять до мiжнародної органiзацiї, до складу якої входить i дане об'єднання.
   
    Вiдповiдно до пiдпункту iv) пункту f) статтi 1 Частини 1 Додатку 9 до Конвенцiї МДП "Доступ до процедури МДП", що визначає основнi мiнiмальнi умови та вимоги, якi повиннi бути дотриманi об'єднаннями для отримання дозволу Договiрної сторони видавати книжки МДП та виступати в якостi гаранта у вiдповiдностi до статтi 6 Конвенцiї, гарантiйне об'єднання забезпечує свою гарантiю в повному об'ємi вiдповiдальностi, взятої ним на себе в країнi, в якiй воно засновано, у зв'язку з операцiями iз застосування книжок МДП, виданих ним самим i iноземними об'єднаннями, що входять у ту ж мiжнародну органiзацiю, до складу якої входить воно само мiнiмальнi умови та вимоги, якi мають бути дотриманi об'єднаннями для отримання дозволу договiрних сторiн видавати книжки МДП i виступати в якостi гаранта вiдповiдно до статтi 6 Конвенцiї МДП.
   
    У вiдповiдностi до пункту 2 Частини 1 Додатку 9 до Конвенцiї МДП "Доступ до процедури МДП" дозвiл на видачу книжок МДП пiдлягає вилученню у випадку неодноразового порушення мiнiмальних умов i вимог.
   
    Змiст наведених вище обов'язкових норм та положень Конвенцiї МДП, визначає обов'язковiсть вiдповiдностi гарантiйних об'єднань, вповноважених видавати книжки МДП, мiнiмальним умовам та вимогам, визначеним Конвенцiєю МДП. При цьому, однiєю iз ключових обов'язкових мiнiмальних вимог є забезпечення своєї гарантiї в повному об'ємi вiдповiдальностi, взятої ним на себе в країнi, в якiй воно засновано, у зв'язку з операцiями iз застосування книжок МДП, виданих ним самим i iноземними об'єднаннями, що входять до тiєї ж мiжнародної органiзацiї, до складу якої входить воно само. У випадку, коли об'єднанням допускаються неодноразовi порушення таких обов'язкових мiнiмальних умов i вимог, дозвiл на видачу книжок МДП пiдлягає вилученню.
   
    Вимоги даного листа довести до перевiзникiв, експедиторiв, митних брокерiв, декларантiв, суб'єктiв ЗЕД, всiх iнших зацiкавлених осiб шляхом проведення роз'яснювальної роботи та висвiтлення його на iнформацiйних дошках.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам