Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях заполнения таможенных деклараций на товары, которые не являются объектами налогообложения дополнительным импортным сбором, и применения кода освобождения

Об особенностях заполнения таможенных деклараций на товары, которые не являются объектами налогообложения дополнительным импортным сбором, и применения кода освобождения   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.02.2015 р. N 6164/7/99-99-25-01-01-17

   
Керiвникам митниць

   
Про особливостi заповнення митних декларацiй на товари, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором, та застосування коду звiльнення

    1. Законами України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року" (далi - Закон N 73-VIII) та "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо стабiлiзацiї платiжного балансу" запроваджено стягнення додаткового iмпортного збору з моменту опублiкування рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо завершення консультацiй з мiжнародними фiнансовими органiзацiями.
   
    Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2015 N 119-р "Про завершення консультацiй з мiжнародними фiнансовими органiзацiями стосовно запровадження тимчасових заходiв щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України" та постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2015 N 63 "Про затвердження перелiку медичних виробiв для проведення гемодiалiзу та лiкування онкологiчних хворих, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором" опублiкованi у виданнi "Урядовий кур'єр" вiд 25.02.2015 N 35.
   
    З моменту набрання чинностi зазначеним рiшенням Уряду, у графi 44 iмпортних митних декларацiй на товари, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором, мають наводитися вiдомостi за однiєю з таких схем:
   
    1) для товарiв, зазначених в абзацах другому - дев'ятому статтi 5 Закону N 73-VIII:
   
    код документа - код резервної позицiї "8036";
   
    вiдомостi про документ - вiдповiдний наведений у додатку 1 до цього листа умовний цифровий код, що вiдповiдає товару, який декларується;
   
    дата документа - не зазначається.
   
    2) для товарiв, зазначених в абзацi десятому статтi 5 Закону N 73-VIII, та товарiв, якi перемiщуються вiдповiдно до iнших мiжнародних договорiв, що передбачають звiльнення вiд оподаткування податками та зборами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України (частина третя статтi 1 Митного кодексу України):
   
    код документа - код резервної позицiї "8036";
   
    вiдомостi про документ - вiдповiдний наведений у додатку 1 до цього листа умовний цифровий код, що вiдповiдає товару, який декларується, через кому - номер Закону України про ратифiкацiю мiжнародної (мiжурядової) угоди;
   
    дата документа - дата Закону України про ратифiкацiю мiжнародної (мiжурядової) угоди.
   
    При цьому, якщо товар не є об'єктом оподаткування додатковим iмпортним збором, iнформацiя про його нарахування у графi 47 митної декларацiї за кодом видiв надходжень "022" або "122" не наводиться.
   
    2. До внесення змiн до класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, при митному оформленнi товарiв, зазначених у пiдпунктi 11 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України, абзацi другому пункту 28 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України, слiд застосовувати код звiльнень вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть - "167".
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

   
   
Додаток 1
   До листа Державної фiскальної служби України
    вiд 24.02.2015 N 6164/7/99-99-25-01-01-17

   
   
Щодо умовних цифрових кодiв, якi наводяться у графi 44 митних декларацiй на товари, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором

   
Умовний цифровий код Товари, якi не є об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором
01 нафта, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 2709 00 90 00 згiдно з УКТЗЕД
02 газ природний, що класифiкується у товарних пiдкатегорiях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згiдно з УКТЗЕД
03 неопромiненi паливнi елементи (твели), що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8401 30 00 00 згiдно з УКТЗЕД
04 електроенергiя, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 2716 00 00 00 згiдно з УКТЗЕД
05 вугiлля, що класифiкується у товарних пiдкатегорiях 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 19 00 00, 2701 12 90 00, 2704 00 19 00, 2704 00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згiдно з УКТЗЕД
06 бензини, мазут та дизпаливо, що класифiкуються у товарнiй позицiї 2710 згiдно з УКТЗЕД, крiм товарних пiдкатегорiй 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00
07 товари, зазначенi у пунктах 2 - 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18 - 20 частини першої статтi 282, частинах першiй та четвертiй статтi 287, пiдпунктi 11 пункту 4, пунктi 41 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України
08 медичнi вироби для проведення гемодiалiзу та лiкування онкологiчних хворих за перелiком, встановленим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2015 N 63
09 товари, що безоплатно надаються Українi урядами iнших держав або мiжнародними органiзацiями в рамках мiжнародних (мiжурядових) угод, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України
10 товари, якi вiдповiдно до iнших мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, звiльняються вiд оподаткування податками та зборами (частина третя статтi 1 Митного кодексу України)
   
   

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
1404 1
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам