Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отдельных вопросах регистрации обособленных подразделений (торговых точек), снятия с учета, сдачи наличной выручки

Об отдельных вопросах регистрации обособленных подразделений (торговых точек), снятия с учета, сдачи наличной выручки   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.11.2015 р. № 1649/10/02-32-15-02
   
   Щодо окремих питань реєстрації відокремлених підрозділів (торгових точок), зняття з обліку, здавання готівкової виручки

   Головне управлiння ДФС у Вiнницькiй областi розглянуло запит Особи 1 вiд 09.11.2015 року № 01/П (вх. 1229/10/02-32 вiд 12.11.2015 р.) щодо окремих питань реєстрацiї вiдокремлених пiдроздiлiв (торгових точок), зняття з облiку, здавання готiвкової виручки та в межах компетенцiї повiдомляє наступне:
   
   Вiдповiдно до пунктiв 3-4 статтi 64 Господарського кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 436-IV (далi — ГКУ), зi змiнами, пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис. Пiдприємство має право створювати фiлiї, представництва, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли, погоджуючи питання про розмiщення таких пiдроздiлiв пiдприємства з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такi вiдокремленi пiдроздiли не мають статусу юридичної особи i дiють на основi положення про них, затвердженого пiдприємством.
   
   Згiдно пункту 63.3 статтi 63 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI ( далi — Кодекс), зi змiнами та доповненнями, з метою проведення податкового контролю платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), а також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об’єктiв оподаткування або об’єктiв, якi пов’язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку).
   
   Об’єктами оподаткування i об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дiї, у зв’язку з якими у платника податкiв виникають обов’язки щодо сплати податкiв та зборiв. Такi об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згiдно з вiдповiдним роздiлом Кодексу.
   
   Платник податкiв зобов’язаний стати на облiк у вiдповiдних контролюючих органах за основним та неосновним мiсцем облiку, повiдомляти про всi об’єкти оподаткування i об’єкти, пов’язанi з оподаткуванням, контролюючi органи за основним мiсцем облiку згiдно з порядком облiку платникiв податкiв.
   
   Заява про взяття на облiк платника податкiв за неосновним мiсцем облiку подається у вiдповiдний контролюючий орган протягом 10 робочих днiв пiсля створення вiдокремленого пiдроздiлу, реєстрацiї рухомого чи нерухомого майна чи вiдкриття об’єкта чи пiдроздiлу, через якi провадиться дiяльнiсть або якi пiдлягають оподаткуванню.
   
   Згiдно пп. 8.4. Роздiлу VIII Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2011 р. за № 1562/20300 (далi — Порядок), Повiдомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днiв пiсля їх реєстрацiї, створення чи вiдкриття до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв.
   
   Згiдно пп. 8.5. Роздiлу VIII Порядку у разi змiни вiдомостей про об’єкт оподаткування, а саме: змiна типу, найменування, мiсцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податкiв надає до контролюючого органу за основним мiсцем облiку повiдомлення за формою № 20-ОПП з оновленою iнформацiєю про об’єкт оподаткування, щодо якого вiдбулися змiни.
   
   Отже, Заява про взяття на облiк платника податкiв за формою № 1-ОПП з позначкою «облiк за неосновним мiсцем облiку» подається у вiдповiдний контролюючий орган (за мiсцем розташування об’єкта оподаткування). Повiдомлення за формою № 20-ОПП з оновленою iнформацiєю про об’єкт оподаткування (взяття/зняття з облiку, будь-якi змiни) подається до контролюючого органу за основним мiсцем податкового облiку платника податкiв.
   
   Порядок ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України пiдприємствами (пiдприємцями) визначений Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. № 637 (далi — Положення). Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осiб незалежно вiд органiзацiйно-правової форми та форми власностi, у тому числi i на вiдокремленi пiдроздiли пiдприємств.
   
   Згiдно п. 1.2 Положення, вiдокремленi пiдроздiли — фiлiї, представництва, вiддiлення та iншi структурнi пiдроздiли, що надiляються частиною майна господарських органiзацiй, здiйснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи iнше речове право, передбачене законодавством України.
   
   Вiдповiдно п. 2.8. Положення вiдокремленi пiдроздiли пiдприємств — юридичних осiб можуть здавати готiвкову виручку (готiвку) безпосередньо до кас таких юридичних осiб або до будь-якого банку для її переказу i зарахування на банкiвськi рахунки зазначених юридичних осiб.
   
   За вiдсутностi банкiв готiвкова виручка (готiвка) для переказу на банкiвськi рахунки пiдприємства (пiдприємця) може здаватися до операторiв поштового зв’язку та небанкiвських фiнансових установ, якi в установленому законодавством порядку отримали лiцензiю на переказ коштiв без вiдкриття рахунку.
   
   Здавання готiвкової виручки (готiвки) здiйснюється самостiйно (у тому числi iз застосуванням платiжних пристроїв та через пункти приймання готiвки) або через вiдповiднi служби, яким згiдно iз законодавством надано право на перевезення валютних цiнностей та iнкасацiю коштiв.
   
   Здавання готiвкової виручки (готiвки) може здiйснюватися для зарахування на будь-який банкiвський рахунок пiдприємства (пiдприємця) на його вибiр.
   
   Вiдповiднi роз’яснення надане також листами НБУ вiд 22.11.2006 р. № 11-115/4301-12445 та вiд 30.04.2013 р. № 11-117/1518/5387.
   
   Перший заступник начальника ГУ ДФС у Вінницькій області
   
Р. В. Осмоловський

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам