Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в налоговом учете переоценки балансовой стоимости ценных бумаг

Об отражении в налоговом учете переоценки балансовой стоимости ценных бумаг   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.12.2014 р. N 8630/6/99-99-22-05-01-15

   ДФС України розглянула лист банку та повідомляє.
   
   Законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, та визначає порядок їх адміністрування, права та обов'язки платників податків та зборів, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, є Кодекс.
   
   Нормами пп. 14.1.45 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що дериватив - це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.
   
   Зокрема, до деривативів належить форвардний контракт, що класифікується як цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення.
   
   Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами.
   
   Крім того, пп. 14.1.81 ст. 14 Кодексу передбачено, що купівля цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку відноситься до фінансових (портфельних) інвестицій.
   
   У той же час нормами пп. 14.1.244 ст. 14 Кодексу визначено, що до товарів відносяться матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
   
   Таким чином, факт укладання форвардного контракту на придбання активу є операцією з випуску (емісії) деривативу, а виконання форвардного контракту, тобто поставка активу (у даному випадку цінних паперів), є погашенням деривативу та відноситься до операції купівлі-продажу активу (цінних паперів).
   
   Господарські операції, проведені з деривативами, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення, є операціями з деривативами.
   
   Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами регулює п. 153.8 ст. 153 Кодексу, який визначає, що облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за операціями з торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат.
   
   Прибуток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 ст. 137 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.
   
   Збиток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як від'ємна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів, оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 ст. 137 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю.
   
   Дохід платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.
   
   Витрати платника податку на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.
   
   Відповідно до п. 153.9 ст. 153 Кодексу норми п. 153.8 зазначеної статті, зокрема, не поширюються на операції з деривативами. За операціями з деривативами (похідними інструментами) фінансовий результат платника податку від таких операцій за звітний податковий період визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та оподатковується у загальному порядку.
   
   Згідно з п. 152.10 ст. 153 Кодексу, якщо платник податку приймає рішення про уцінку/дооцінку активів згідно з правилами бухгалтерського обліку, така уцінка/дооцінка з метою оподаткування не змінює балансову вартість активів та доходи або витрати такого платника податку, пов'язані з придбанням зазначених активів. Норми цього пункту не застосовуються до операцій, стосовно яких іншими нормами цього Кодексу передбачено визнання доходів та витрат за даними бухгалтерського обліку.
   
   Нормами п. 153.8 та 153.9 ст. 153 Кодексу не передбачено врахування переоцінки балансової вартості цінних паперів при визначенні фінансового результату від операцій з продажу та інших способів відчуження цінних паперів.
   
   Таким чином, у разі переоцінки платником податку балансової вартості цінних паперів до справедливої вартості, результат такої переоцінки відображається в бухгалтерському (фінансовому) обліку. Сума збільшення або зменшення балансової вартості не відображається у податковому обліку такого платника.
   
   Голова
   
І. О. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам