Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обеспечения осуществления государственного контроля за отдельными видами товаров, которые перемещаются через административную границу СЭЗ "Крым"

Относительно обеспечения осуществления государственного контроля за отдельными видами товаров, которые перемещаются через административную границу СЭЗ "Крым"   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.12.2014 р. N 14385/7/99-99-24-03-01-17
   
Митницi ДФС

   
Щодо забезпечення здiйснення державного контролю за окремими видами товарiв, якi перемiщуються через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим"

    Згiдно з пунктом 12.4 статтi 12 Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" до товарiв, що перемiщуються через адмiнiстративний кордон вiльної економiчної зони "Крим" (далi - ВЕЗ "Крим"), застосовуються заходи нетарифного регулювання.
   
    З приводу порядку застосування встановлених законами обмежень щодо перемiщення окремих видiв товарiв через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим" до Державної фiскальної служби України надiйшли чiткi роз'яснення вiд Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України, Мiнiстерства культури України, Державної служби України з контролю за наркотиками, Державної iнспекцiї ядерного регулювання України, Державного агентства лiсових ресурсiв України.
   
    Вiдповiдно до цих роз'яснень при здiйсненнi митного оформлення зазначених товарiв мають застосовуватися документи, визначенi в перелiках товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 436, а саме:
   
    - сертифiкат вiдповiдностi або свiдоцтво про визнання вiдповiдностi, виданi українським органом iз сертифiкацiї. При цьому сертифiкати вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, виданi органами iз сертифiкацiї, якi знаходяться на територiї ВЕЗ "Крим", не можуть бути пiдставою для митного оформлення;
   
    - супровiдна документацiя (iнструкцiя з експлуатацiї електричного та електронного обладнання або лист вiд виробника про вiдповiднiсть електричного та електронного обладнання вимогам Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi);
   
    - повiдомлення про ввезення дослiдних зразкiв сортiв рослин для експертизи на придатнiсть на поширення сорту, яке видається Держветфiтослужбою;
   
    - дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв, що видається Держатомрегулювання;
   
    - сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй, виданий Держлiсагентством.
   
    Щодо здiйснення контролю за культурними цiнностями
   
    Статтею 25 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" передбачено, зокрема, що свiдоцтво на право тимчасового вивезення культурних цiнностей не може бути видано, якщо у державi, до якої передбачено здiйснити тимчасове вивезення культурних цiнностей, сталося стихiйне лихо, виникли збройнi конфлiкти, введено надзвичайний стан або iснують iншi обставини, що перешкоджають забезпеченню надiйного зберiгання i поверненню культурних цiнностей, якi тимчасово вивозяться в цю державу.
   
    Вiдповiдно до статтi 54 Конституцiї України держава забезпечує збереження iсторичних пам'яток та iнших об'єктiв, що становлять культурну цiннiсть.
   
    З урахуванням цього Мiнiстерством культури України прийнято рiшення на час тимчасової окупацiї територiї Автономної Республiки Крим фiзичним i юридичним особам, якi подали заяву про видачу свiдоцтва на право вивезення (тимчасового) вивезення культурних цiнностей до адмiнiстративно-територiальних одиниць України - Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь, надавати письмове повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва на право вивезення (тимчасового) вивезення культурних цiнностей iз зазначенням пiдстави про можливiсть їх неповернення, втрати, знищення або пошкодження на територiї ВЕЗ "Крим", оскiльки територiю Автономної Республiки Крим визнано тимчасово окупованою внаслiдок збройної агресiї Росiйської Федерацiї.
   
    Щодо здiйснення контролю за наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами
   
    Митне оформлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв має здiйснюватися на пiдставi Лiцензiї на провадження дiяльностi, пов 'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (далi Лiцензiя), виданої Державною службою України з контролю за наркотиками (ДСКН України).
   
    До внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, Лiцензiї присвоюється код 5068.
   
    Про кожен випадок перетину адмiнiстративного кордону БЕЗ "Крим" товарами, до складу яких входять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, митницi необхiдно повiдомляти ДСКН України.
   
    У повiдомленнi зазначати, зокрема, назву митницi, назву пункту пропуску через державний кордон України, вiдомостi про експортера (назва, адреса), iмпортера (назва, адреса), назву та кiлькiсть наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що мiстяться в партiї, данi про транспортний засiб, реквiзити Лiцензiї.
   
    До отримання чiтких роз'яснень вiд iнших мiнiстерств та вiдомств, уповноважених видавати документи, якi вiдповiдно до статтi 197 Митного кодексу України пiдтверджують дотримання обмежень, митне оформлення товарiв, що перемiщуються через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим", здiйснювати згiдно з положеннями пункту 12.4 статтi 12 Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим".
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам