Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обжалования в судах участниками фондового рынка вынесенных контролирующими органами налоговых уведомлений-решений по операциям с ценными бумагами и деривативами на фондовой бирже, а также операциями по договорам на брокерское обслуживание

Относительно обжалования в судах участниками фондового рынка вынесенных контролирующими органами налоговых уведомлений-решений по операциям с ценными бумагами и деривативами на фондовой бирже, а также операциями по договорам на брокерское обслуживание   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.09.2014 р. № 3154/6/99-99-19-02-01-15
   
   Про розгляд листа

   
    Державна фіскальна служба України розглянула спільний лист Асоціації «Фондове партнерство» та Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв від 22.05.2014 № 0573 та № 127-01 відповідно щодо оскарження у судах учасниками фондового ринку винесених контролюючими органами податкових повідомлень-рішень за операціями з цінними паперами та деривативами на фондовій біржі, а також операціями за договорами на брокерське обслуговування і повідомляє.
   
    Щодо придбання цінних паперів на фондових біржах, яке здійснюється через електронну торгівельну систему, де наслідком укладення біржової угоди є формування електронного біржового контракту.
   
    Відповідно п. 153.9 статті 153 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами), що перебувають в обігу на фондовій біржі, можуть бути оригінали:
   
    для торговців цінними паперами – учасників фондової біржі – біржового звіту за звітний період;
   
    для платників податку клієнтів торговців цінними паперами – учасників фондової біржі – звіту та договору з таким торговцем.
   
    Згідно з п. 1 ст. 5¹ Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі – Закон № 3480) договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації такою фондовою біржею факту укладення договору відповідно до її правил.
   
    Державне регулювання ринку цінних паперів відповідно ст. 5 Закону України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в України» здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Національна комісія).
   
    Пунктом 2 рішення Національної комісії від 22.11.2012 № 1688 «Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж» (далі – Положення) визначено, що електронна торговельна система – це сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються фондовою біржею для забезпечення укладання біржових контрактів (договорів) за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.
   
    Біржовий контракт (договір) – договір купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, який укладається між учасниками біржових торгів та реєструється фондовою біржею.
   
    Електронна торговельна система згідно п. 6 Положення повинна забезпечувати, зокрема:
   
    формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу подання учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових контрактів (договорів);
   
    можливість укладення біржових контрактів (договорів) у вигляді документа на папері або електронного документа з можливістю відтворення документа у паперовому вигляді, оригінали яких зберігаються на фондовій біржі.
   
    Пунктом 6 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» встановлено, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.
   
    Водночас п. 85.2 ст. 85 Кодексу визначено, що платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки.
   
    Крім того, п. 85.8 ст. 85 Кодексу встановлено, що посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
   
    Статтею 7 Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон № 851) визначено, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора.
   
    У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації, кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.
   
    Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у встановлених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.
   
    Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку, встановленому законом.
   
    Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.
   
    Згідно зі статтею 12 Закону № 851 перевірка цілісності електронного документа провадиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.
   
    Враховуючи викладене, платник податку – клієнт торговця цінними паперами, який отримав електронні документи (створені відповідно до чинного законодавства) на підтвердження здійснення господарських операцій, вчинених на фондовій біржі, може пред’явити такі документи у візуальній формі відображення (в тому числі у паперовій копії) та засвідчити ці документи (звіт торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту) підписом такого платника податків або його посадової особи та скріпити печаткою (за наявності).
   
    Крім того, у разі придбання цінних паперів на фондовій біржі платник податку – клієнт торговця цінними паперами для підтвердження проведення цих операцій може подати оригінал виписки з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, з використанням електронної торговельної системи біржі, яка має бути засвідчена підписом уповноваженої особи фондової біржі та відбитком печатки біржі, а також містити інформацію про умови цих контрактів (номер, дату та вид контракту, предмет торгів, його кількість та вартість, інформацію про учасника торгів та його клієнта – іноземного інвестора, дату виконання контракту тощо).
   
    Одночасно для підтвердження таких витрат платник податку повинен надати оригінал договору з таким торговцем цінними паперами.
   
    Щодо оподаткування коштів, отриманих від клієнтів за договорами на брокерське обслуговування (договори комісії, доручення).
   
    Відповідно п.п. 136.1.19 п. 136.1 ст. 136 Кодексу для визначення об’єкта оподаткування не враховуються кошти або вартість майна, що надходять комісіонеру (повіреному, агенту тощо) в межах договорів комісії, доручення, консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів.
   
    Брокерською діяльністю є укладання торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема, на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи (п. 2 ст. 17 Закону № 3480).
   
    Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами затверджені рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за № 52/13319 (далі – Правила).
   
    Згідно з п. 1 розділу V «Вимоги до договору на брокерське обслуговування» Правил предметом договору на брокерське обслуговування є надання торговцем як комісіонером або повіреним клієнту послуг щодо купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.
   
    Таким чином, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств від здійснення брокерського обслуговування є винагорода, отримана торговцем (комісіонером, повіреним) за такі послуги.
   
    Додатково інформуємо, що відповідь на порушене питання міститься в Базі податкових знань.
   
    Голова
І.О. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам