Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДС и налогом на прибыль в части получения благотворительной (гуманитарной) помощи

Относительно обложения НДС и налогом на прибыль в части получения благотворительной (гуманитарной) помощи   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.10.2015 р. N 22782/6/99-99-19-02-02-15

   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування ПДВ та податком на прибуток в частині отримання благодійної (гуманітарної) допомоги і повідомляє.
   
   Щодо оподаткування податком на прибуток операцій з надання благодійної допомоги благодійними організаціями.
   
   Правове регулювання благодійної та гуманітарної допомоги регламентовано нормами Закону України від 5 липня 2012 року N 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон N 5073) та Закону України від 22 жовтня 1999 року N 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу" (далі - Закон N 1192).
   
   Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону N 5073 благодійною організацією вважається юридична особа, частки права, засновницькі документи якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету діяльності.
   
   Благодійник - це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (підпункт 5 пункту 1 статті 1 Закону N 5073).
   
   Відповідно до положень п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (з урахуванням змін, унесених Законом України N 652-VIII "Про внесення змін до щодо оподаткування неприбуткових організацій") (далі - ПКУ) благодійним організаціям надано право на отримання статусу неприбуткової організації з відповідним внесенням до реєстру неприбуткових організацій та звільненням від оподаткування їх благодійної діяльності, що здійснюється в рамках Закону N 5073.
   
   Так, відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр).
   
   Отже, внесені до Реєстру благодійні організації не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).
   
   Щодо оподаткування операцій з надання благодійної допомоги платниками податку на прибуток на загальних умовах.
   

   Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.
   
   Згідно з пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 ПКУ, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
   
   Отже, в бухгалтерському обліку вартість благодійної допомоги, надана неприбутковій організації, відображається відповідно до положень бухгалтерського обліку у складі витрат в періоді їх понесення, але при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню на суму допомоги, яка перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Якщо в минулому році податкового прибутку не було, бухгалтерський фінансовий результат необхідно відкоригувати на всю вартість благодійної допомоги.
   
   При цьому відповідно до п. 33 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.
   
   Щодо питання оподаткування ПДВ надання благодійної допомоги.
   
   Згідно з пп. "а" та "б" п. 185.1 ст. 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.
   
   Відповідно до пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
   
   При цьому постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
   
   Оскільки операції з надання гуманітарної допомоги підпадають під визначення операцій з постачання товарів/послуг, то вони є об’єктом оподаткування ПДВ.
   
   Відповідно до пп. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.
   
   Крім цього, відповідно до п. 197.11 ст. 197 ПКУ звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону N 1192-XIV.
   
   Враховуючи викладене, звільнення благодійником від обкладання ПДВ благодійної (гуманітарної) допомоги, що відбувається на митній території України, здійснюється відповідно до вимог пп. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 ПКУ. При ввезенні майна на митну територію України як гуманітарної допомоги об’єкт звільнення від оподаткування ПДВ виникає лише в разі, якщо таке ввезення здійснюватиметься як технічна або гуманітарна допомога згідно з нормами міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або відповідно до Закону N 1192-XIV.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам