Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно определения финансового результата при использовании резервов при уступке права требования по кредитам, по которым признано уменьшение полезности

Относительно определения финансового результата при использовании резервов при уступке права требования по кредитам, по которым признано уменьшение полезности   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 05.11.2015 № 23616/6/99-99-19-02-02-15

   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення фінансового результату при використанні резервів під час відступлення права вимоги за кредитами, за якими визнано зменшення корисності, і повідомляє.
   
   Порядок створення та використання резервів за банківськими операціями визначений п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Так, згідно з п.п. 139.3.1 п. 139.3 ст. 139 Кодексу банки визнають для оподаткування резерв, сформований у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів, згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог підпунктів 139.3.2 - 139.3.4 цього пункту.
   
   Використання резерву у зв'язку із припиненням визнання активу згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності не змінює фінансовий результат до оподаткування, крім випадків, визначених п.п. 139.3.3 та 139.3.4 цього пункту (п.п. 139.3.2 п. 139.3 ст. 139 Кодексу).
   
   Порядок відображення в бухгалтерському обліку типових кредитних операцій (надання (отримання) кредитів, здійснення факторингових операцій, операцій репо, урахування векселів) та вкладних (депозитних) операцій, що оцінюються за амортизованою собівартістю, гарантій, авалів та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України встановлено Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України (далі – Інструкція № 481), затвердженою постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 481 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за № 48/14739, відповідно до якої банками здійснюється бухгалтерський облік операцій з відступлення права вимоги за кредитами.
   
    Відповідно до п.1.14 глави 1 розділу I Інструкції № 481 банк визнає різницю між балансовою вартістю фінансового активу та сумою отриманої компенсації як інші операційні доходи або витрати в разі припинення визнання такого активу.
   
   Балансова вартість – це вартість, за якою актив та зобов'язання відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми визнаного зменшення корисності (п.1.3 глави 1 розділу I Інструкції № 481).
   
   Банк визначає суму зменшення корисності як різницю між балансовою вартістю фінансового активу (наданого кредиту, розміщеного вкладу (депозиту), дебіторської заборгованості за фінансовими активами) та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цим активом (п. 1.3. глави 1 розділу VII Інструкції № 481).
   
   Згідно з п. 2.4 глави 2 розділу VII Інструкції № 481 банк відображає в бухгалтерському обліку відступлення права вимоги за кредитами, за якими визнано зменшення корисності, з урахуванням суми сформованого спеціального резерву.
   
   Відповідно до п.п.139.3.3 п.139.3 ст.139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
   
   1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом, який визначається як менша з двох величин:
   
   а) 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30 відсотків, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року - 25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період;
   
   б) величина кредитного ризику за активами, визначена на кінець звітного (податкового) періоду відповідно до вимог органу, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ.
   
   2) на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 цього Кодексу, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом.
   
   Враховуючи викладене, використання резерву, сформованого за активом – кредитним портфелем, у зв'язку із припиненням визнання такого активу згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності при відчуженні цього кредитного портфелю шляхом переуступки права вимоги, не змінює фінансовий результат до оподаткування.
   
   Разом з цим, використання резерву, сформованого за активом – кредитним портфелем, у зв'язку із припиненням визнання такого активу при списанні такого активу як безнадійного згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, але який не відповідає ознакам, визначеним п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 цього Кодексу, збільшує фінансовий результат до оподаткування.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам