Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отображения в таможенных декларациях налоговых номеров плательщиков НДС

Относительно отображения в таможенных декларациях налоговых номеров плательщиков НДС   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.12.2014 р. N 15182/7/99-99-24-02-02-17
   
Керiвникам митниць

   
Щодо вiдображення у митних декларацiях податкових номерiв платникiв ПДВ

    Повiдомляємо, що згiдно з Законом України вiд 31.07.2014 N 1621-VII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України" (далi - Закон) з 01.01.2015 набирають чинностi змiни щодо доповнення Податкового кодексу України статтею 2001 "Електронне адмiнiстрування податку на додану вартiсть".
   
    Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.2014 N 569 затверджено Порядок електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (далi - Порядок), який також набирає чинностi з 01.01.2015.
   
    Передбачена положеннями Закону та Порядку система електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, серед iншого, передбачає забезпечення автоматичного облiку в розрiзi платникiв податку на додану вартiсть сум податку, сплачених платниками при ввезеннi товару на митну територiю України.
   
    У зв'язку з цим, з метою забезпечення функцiонування системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, пiд час заповнення декларантами графи В митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа (МД) додатково до вiдомостей, передбачених Порядком заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнфiну вiд 30.05.2012 N 651, зареєстрованим у Мiн'юстi 14.08.2012 за N 1372/21684, необхiдно зазначати вiдомостi про податковий номер (код ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (або серiя та номер паспорта фiзичної особи для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта) / реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами) особи, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартiсть у розмiрi вiдповiдної сплаченої суми.
   
    На паперовому примiрнику МД вищезазначенi вiдомостi вiдображатимуться у графi В МД у рядку, в якому зазначено вiдомостi про сплату податку на додану вартiсть, додатково у квадратних дужках.
   
    Зазначенi вiдомостi необхiдно вказувати при декларуваннi товарiв за МД типiв "IMXXYY" (де "XX" - код вiдповiдного митного режиму, a "YY" - один з кодiв АА, ТК, ТФ, ТН, ЕА, ДР, ДТ, ДЕ, ДМ) з наведенням у першiй колонцi "Вид" графи 47 МД коду виду платежу "028", а в п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначеної графи одного з кодiв способу розрахунку "01", "02" або "99".
   
    Пiсля завершення митного оформлення до МД можуть вноситися змiни шляхом подання додаткової митної декларацiї та оформлення її митним органом або шляхом заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування.
   
    З метою забезпечення функцiонування системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, пiд час оформлення додаткової декларацiї до МД або аркуша коригування, що передбачають повернення помилково та/або надмiру сплачених сум податку на додану вартiсть та вiдповiдне коригування вiдомостей про сплаченi суми митних платежiв, автоматизованою системою митного оформлення здiйснюватиметься звiряння сум податку на додану вартiсть, що заявленi до повернення, з сумою, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi та/або рахунки коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, що обчислена вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 Податкового кодексу України.
   
    Зазначена звiрка здiйснюватиметься пiд час оформлення аркуша коригування або виконання за додатковою митною декларацiєю митних формальностей, передбачених пiдпунктом 4.5.3 "Контроль спiвставлення" Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 30.05.2012 N 631 та зареєстрованого у Мiн'юстi 10 серпня 2012 за N 1360/21672.
   
    У разi, якщо у зв'язку з внесенням змiн до митної декларацiї сума податку, яка пiдлягає поверненню платнику податку, є бiльшою, нiж сума, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi та/або рахунки коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, що обчислена вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 Податкового кодексу України, автоматизованою системою митного оформлення надаватиметься посадовiй особi митницi, що здiйснює митне оформлення, вiдповiдне повiдомлення, що є пiдставою для надання вiдмови в оформленнi додаткової митної декларацiї або аркуша коригування. Пiд час заповнення картки вiдмови при наведеннi вимог, виконання яких необхiдне для митного оформлення вiдповiдно до статтi 256 Митного кодексу України, зокрема, зазначається "Внесення коштiв на електронний рахунок платника у системi електронного адмiнiстрування ПДВ згiдно з вимогами постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.2014 N 569".
   
    Звертаємо увагу, що з метою забезпечення функцiонування системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, оформлення митницею Висновку про повернення платникам податкiв помилково та/або надмiрно сплачених митних та iнших платежiв вiдповiдно до вимог Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.07.2007 N 618, зареєстрованого у Мiн'юстi 25.09.2007 за N 1097/14364, здiйснюється на пiдставi оформлених додаткової митної декларацiї або аркуша коригування.
   
    Департаменту розвитку IT в термiн до 16.12.2014 допрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з метою здiйснення автоматизованого контролю за правильнiстю заповнення та митного оформлення додаткових митних декларацiй i аркушiв коригування вiдповiдно до вищезазначених роз'яснень.
   
    Внесення до графи В МД вiдомостей про особу, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартiсть у розмiрi вiдповiдної сплаченої суми, розпочати з 18.12.2014.
   
    Керiвникам митниць довести положення цього листа до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.
   
   Заступник Голови
A.B. Макаренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам