Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно уведомления контр. органов об открытии/закрытии счетов, в частности, в ценных бумагах

Относительно уведомления контр. органов об открытии/закрытии счетов, в частности, в ценных бумагах   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.11.2015 р. N 25790/10/28-10-06-11
   
   Повідомлення контр. органів про відкриття/закриття рахунків, зокрема, у цінних паперах

   Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист, за результатом розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.
   
   Вимоги щодо інформування про відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах встановлені статтею 69 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ).
   
   Відповідно до пункту 69.1 статті 69 ПКУ банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Реєстр), фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ") чи інформації з цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік в контролюючих органах як платника податків.
   
   Пунктом 69.2 статті 69 ПКУ визначено, що банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.
   
   У разі відкриття або закриття власного кореспондентського рахунка банки зобов’язані надіслати повідомлення до контролюючого органу, в якому обліковуються, в строки, визначені пунктом 69.2 статті 69 ПКУ.
   
   Порядок надіслання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 26.12.2013 р. N 853 (далі - Порядок N 853).
   
   Відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ Порядку N 853, Національний банк України, банки та інші фінансові установи не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунків платників податків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (засоби телекомунікаційного зв’язку) на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України (далі - ДФС).
   
   У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення на адресу ДФС у порядку, визначеному пунктом 2.1 розділу ІІ Порядку N 853.
   
   Згідно пункту 7.12 Постанови Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" (далі - Інструкція N 492), на поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб - резидентів, зокрема, зараховується валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів.
   
   Згідно пункту 7.13 Інструкції N 492, з поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи - резидента або за його дорученням проводяться операції, зокрема, з перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами.
   
   Згідно пункту 7.14 Інструкції N 492, на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента зараховується, зокрема, валюта, одержана власником рахунку від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок.
   
   Згідно пункту 7.15 Інструкції N 492, з поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням здійснюються операції з перерахування власником рахунку коштів за операціями з іменними ощадними (депозитними) сертифікатами цього банку.
   
   Згідно пункту 10.1 Інструкції N 492, якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в порядку, визначеному цим пунктом.
   
   На підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку.
   
   Згідно пункту 10.2 Інструкції N 492, в ощадній книжці зазначаються найменування і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунку, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред'явлення ощадної книжки банку.
   
   Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.
   
   Згідно пункту 10.9 Інструкції N 492, у разі укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки видача коштів з вкладного (депозитного) рахунку, виплата процентів за вкладом і виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.
   
   Загальні вимоги до обслуговування цінних паперів у депозитарній системі України викладені у розділі ІІ Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 р. N 735 "Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності".
   
   Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи того чи іншого банку (далі - Положення) повинно бути визначено умови та порядок відкриття та закриття, зокрема, рахунку в цінних паперах.
   
   Відкриття рахунку в цінних паперах депоненту здійснюється Депозитарною установою після укладення з депонентом договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та подання належним чином оформлених визначених Положенням та чинним законодавством України документів.
   
   Відкриття рахунку здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня отримання повного пакету документів, якщо інше не передбачено договором з депонентом.
   
   Депозитарна установа до укладення договору з депонентом здійснює ідентифікацію особи, якій відкривається рахунок у цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від її імені у порядку, встановленому чинним законодавством України.
   
   Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована Депозитарною установою відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.
   
   Частиною першої статті 1068 Цивільного кодексу України визначено, що банк зобов'язаний здійснювати для клієнта операції, які передбачені для рахунків такого виду законом, банківськими правилами і звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлене договором банківського рахунку.
   
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про платіжні системи і переказ грошових коштів в Україні" порядок відкриття банками рахунків і їх режими визначаються Національним банком України.
   
   Умови відкриття рахунку і особливості його функціонування передбачаються в договорі, який полягає між банком і його клієнтом - власником рахунку.
   
   Статтею 11 Закону України від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначено, зокрема, відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів (далі - Закон N 448/96).
   
   Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, в тому числі іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів (стаття 7 Закону N 448/96).
   
   Отже, емісія депозитних (ощадних) сертифікатів банком з метою їх розміщення (продажу) фізичним особам відноситься до категорії операцій з цінними паперами, отже, банк повинен повідомляти про відкриття/закриття рахунків з цінних паперів відповідні установи згідно законодавства, зокрема, Депозитарну установу та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
   
   Повідомлення контролюючих органів про відкриття/закриття відповідних рахунків регламентовано Порядком N 853, згідно якого банк повинен повідомляти контролюючий орган про здійснення операцій з юридичними або фізичними особами та надсилати повідомлення у відповідній передбаченій цим Порядком формі для того чи іншого виду операції.
   
   Також додатково повідомляємо, що в Міністерстві юстиції 04 вересня 2015 року за N 1058/27503 зареєстровано Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 р. N 721 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів", який набирає чинності через 2 місяці з дня його офіційного опублікування.
   
   Зокрема, Мінфін даним Наказом затвердив Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, який визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ при наданні повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків - юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб до контролюючих органів, в яких обліковуються платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік.
   
   Нацбанк, банки та інші фінансові установи у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет на адресу Інформаційного порталу ДФС.
   
   У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють повідомлення на адресу Інформаційного порталу ДФС у вищезазначеному порядку.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам