Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про порядок оподаткування ПДВ (Лист ДФСУ від 13.07.2017 р. N 1172/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про порядок оподаткування ПДВ (Лист ДФСУ від 13.07.2017 р. N 1172/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 13.07.2017 р. N 1172/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції із отримання бюджетних коштів платником податку за кодом бюджетної програми - 6591060 "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" та, керуючись статтею 52 розділу П Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ податок на додану вартість становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Водночас згідно з підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько- конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

При цьому виконавець фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, на які поширюється режим звільнення від оподаткування відповідно до підпункту 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, при їх постачанні замовнику не включає суму ПДВ до вартості таких робіт.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Пунктом 187.7 статті 187 розділу V ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь- якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

На дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 розділу V ПКУ).

Для операцій, що оподатковуються ПДВ, і операцій, звільнених від оподаткування податком, складаються окремі податкові накладні (пункт 201.5 статті 201 розділу V ПКУ). Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, також підлягають реєстрації в ЄРПН (пункт 201.10 статті 201 розділу V ПКУ).

Правила складання податкової накладної регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276).

Таким чином, якщо кошти, отримані платником податку з бюджету, не є компенсацією вартості товарів/послуг, що постачаються таким платником податку, то при їх отриманні платник не визначає податкові зобов'язання з ПДВ, оскільки відсутній об'єкт оподаткування ПДВ.

У разі якщо зазначені бюджетні кошти надходять до платника податків в рахунок оплати вартості товарів/послуг, операції з постачання яких оподатковуються ПДВ, то на дату зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок такий платник податку - одержувач зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із вартості таких товарів/послуг, скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

У разі якщо зазначені бюджетні кошти надходять до платника податків в рахунок оплати вартості товарів/послуг, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, то на дату зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок податкові зобов’язання з ПДВ такий платник податку - одержувач не визначає, але при цьому зобов’язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН із зазначенням у графі 9 податкової накладної коду пільги згідно з Довідниками податкових пільг, які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної.

Щодо відображення у податковій декларації з ПДВ обсягів за такими операціями

Форму та порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276 (далі - Порядок N 21).

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу V Порядку N 21 загальні обсяги постачання товарів/послуг за звітний період, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7 відс., за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V ПКУ, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX ПКУ, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V ПКУ, та послуг, що не оподатковуються у зв’язку з їх місцем постачання за межами митної території України, відображаються у рядках 1, 2, 3, 5 колонки А розділу І "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ.

Зокрема, обсяги операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, та операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, відображаються у рядку 5 розділу І "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ.

При цьому для платників податку, які заповнюють рядок 5 розділу І "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ, обов'язковим є подання додатка 6 до податкової декларації з ПДВ (далі- Додаток (Д6)).

Додаток (Д6) заповнюється у розрізі операцій, зокрема, що не є об'єктом оподаткування ПДВ і звільнених від оподаткування ПДВ.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам