Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О проблемных вопросах, возникающих в ходе проверок кредитных союзов и их филиалов

О проблемных вопросах, возникающих в ходе проверок кредитных союзов и их филиалов   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.07.2007 р. N 14845/7/22-3017
   
   Щодо проблемних питань, що виникають в ході перевірок кредитних спілок та їх філій


   
   В ході перевірок встановлено, що кредитна спілка - юридична особа та її філії, які розташовані на території інших територіальних громад, здійснюють діяльність і отримують доходи, які звільнені від оподаткування, а також доходи, у разі отримання яких кредитна спілка (її філія) - неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток. При цьому окремими філіями не подавалися до державних податкових органів необхідні документи для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, та відповідно звіти про використання коштів неприбутковими установами та організаціями не подавалися. Всі доходи, отримані (нараховані) юридичною особою та відокремленими підрозділами кредитної спілки, обліковуються, декларуються та оподатковуються тільки на рівні юридичної особи. Податкові органи про прийняття кредитною спілкою рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток в установленому порядку не повідомлялися. У зв'язку з чим виникло проблемне питання, пов'язане з розподілом загальних задекларованих доходів та витрат між юридичною особою та її відокремленими підрозділами.
   
   Порядок сплати консолідованого податку на прибуток визначено підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон). Зокрема, платник податку, який має філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.
   
   При цьому сума податку на прибуток філій за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих по основних фондах такого платника податку, які розташовані за місцезнаходженням філії, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника податку (абзац другий та третій підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону).
   
   З метою реалізації цього підпункту наказом ДПА України від 10 лютого 2003 року N 68 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2003 р. за N 182/7503) затверджена форма розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядок його складання, а також форма повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства.
   
   Враховуючи зазначене, Законом передбачена лише одна підстава для сплати податкових зобов'язань філій, відділень та інших відокремлених підрозділів юридичною особою - якщо прийнято рішення щодо сплати консолідованого податку з дотриманням вимог підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону та наказу ДПА України від 10 лютого 2003 року N 68.
   
   Перелік доходів, які звільняються від оподаткування у кредитних спілок, наведено в підпункті 7.11.4 пункту 7.11 статті 7 Закону.
   
   Разом з тим підпунктом 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону визначено, що незалежно від положень абзацу першого цього підпункту, у разі коли неприбуткова організація отримує дохід з джерел, інших ніж визначені відповідними підпунктами 7.11.2 - 7.11.7 цього пункту, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних із отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із абзацом першим цього підпункту, а також при визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно із абзацом другим цього підпункту сума амортизаційних відрахувань не враховується.
   
   Отже, передбачений Законом порядок сплати консолідованого податку не поширюється на кредитні спілки - неприбуткові організації.
   
   Абзацом першим підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону передбачено, що платниками податку є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.
   
   Відповідно такі платники зобов'язані вести податковий облік за правилами, встановленими статтею 11 Закону.
   
   Таким чином, розподіл загальних задекларованих доходів та витрат між кредитною спілкою - неприбутковою організацією та її відокремленими підрозділами суперечить вимогам Закону.
   ДПА України зобов'язує довести цей лист для врахування в роботі підрозділів контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, оподаткування юридичних осіб, апеляцій обласних апаратів та підвідомчих податкових органів.
   
   Заступник Голови
   М. Романів

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам