Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О вступлении в силу Соглашения об избежании двойного налогообложения с Монголией

О вступлении в силу Соглашения об избежании двойного налогообложения с Монголией   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.03.2010 р. №5624/7/12-0117


   
   Державні податкові адміністрації
   в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі
   
   

Про набрання чинності Угодою про уникнення подвійного оподаткування з Монголією
   


   Державна податкова адміністрація України доводить до відома та врахування в роботі, що за повідомленням Міністерства закордонних справ України (лист від 01.03.10 №72/17-612/1-469) 3 листопада 2006 року набрала чинності Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Монголії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал (далі – Угода), підписана 1 липня 2002 р. та ратифікована Верховною Радою України 6 березня 2003 р. (Закон України №621-IV).
   
   Положення цієї Угоди застосовуються:
   
   а) стосовно податків, що утримуються у джерела, щодо доходів (дивіденди, проценти, роялті), які сплачуються або кредитуються з або після 1 січня 2007 р.;
   
   б) стосовно інших податків на доходи і податків на капітал, до доходу або капіталу за будь-який податковий рік, що починається з або після 1 січня 2007 р.
   
   З 1 січня 2007 р. у відносинах між Україною і Монголією припиняють свою дію:
   
   1) Багатостороння Угода про запобігання подвійному оподаткуванню доходів та майна фізичних осіб, підписана 27 травня 1977 року; та
   
   2) Багатостороння Угода про запобігання подвійному оподаткуванню доходів та майна юридичних осіб, підписана 19 травня 1978 року.
   
   В Україні положення Угоди застосовуються до податків, що справляються згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».
   
   Ця Угода буде також застосовуватись до будь-яких ідентичних або подібних по суті податків, які будуть справлятися в Україні після дати підписання цієї Угоди в доповнення до існуючих податків або замість них.
   
   Угода застосовується до осіб (юридичних та фізичних), які є резидентами однієї з держав - України або Монголії, або резидентами обох цих держав. Для цілей Угоди термін “резидент Договірної Держави” означає будь-яку особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця знаходження керівного органу, місця реєстрації або будь-якого іншого аналогічного критерію. Цей термін, проте, не включає особу, яка підлягає оподаткуванню в цій Державі тільки щодо доходів, одержаних з джерел у цій Державі, або капіталу, що в ній знаходиться.
   
   Якщо згідно з вищенаведеним визначенням фізична особа є резидентом обох Договірних Держав, Угодою встановлено відповідні правила, за якими можна визначити, резидентом якої з двох Держав буде вважатися ця особа для цілей оподаткування.
   
   Відповідно до положень статті 7 Угоди, якщо монгольське підприємство здійснює підприємницьку діяльність в Україні через розташоване в Україні постійне представництво, то прибуток цього підприємства може оподатковуватись в Україні, але тільки щодо тієї частини прибутку, яка стосується: 1) цього постійного представництва; 2) продажу в Україні товарів або виробів таких же або подібних до товарів або виробів, які продаються через це постійне представництво; 3) іншої комерційної діяльності, здійснюваної в Україні, такого ж або аналогічного характеру як та, що здійснюється через це постійне представництво. Причому до такого постійного представництва відносять прибуток, який воно могло б одержати у випадку, якби було окремим та самостійним підприємством, зайнятим такою ж або аналогічною діяльністю в таких же або аналогічних умовах, і діяло незалежно від підприємства, постійним представництвом якого воно є.
   
   Податок на прибуток постійного представництва визначається відповідно до пункту 13.8 статті 13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі – Закон) та Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво, затвердженого наказом ДПА України від 31.07.97 р. №274 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 28 серпня 1997 р. за №352/2156 (із змінами та доповненнями).
   
   Чинне законодавство України дає узагальнене визначення терміну «постійне представництво» (п.1.17 статті 1 Закону). В Угоді цей термін розглядається більш детально (стаття 5), обумовлюються випадки, коли діяльність не розглядається як така, що утворює постійне представництво. Зокрема, будівельний майданчик або монтажний чи складальний об’єкт утворюють постійне представництво лише у тому разі, якщо вони існують більше 12 місяців.
   
   Доходи, що одержуються резидентом Монголії від нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, та доходи від відчуження такого майна будуть оподатковуватись в Україні. При цьому треба брати до уваги, що вищезазначене положення буде застосовуватись до доходів, що одержуються від прямого використання, здавання в оренду або використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна. Морські, повітряні судна, автомобільні та залізничні транспортні засоби не розглядаються як нерухоме майно.
   
   Прибутки, одержані підприємством Монголії від експлуатації морських, повітряних суден, автомобільних і залізничних транспортних засобів у міжнародних перевезеннях, підлягають оподаткуванню лише в Монголії.
   
   Що стосується оподаткування так званих пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті), одержуваних з джерел в Україні резидентом Монголії, який не здійснює підприємницьку діяльність в Україні через постійне представництво, такі доходи підлягають оподаткуванню в Україні (підпункти а), б), в) пункту 13.1 та пункт 13.2 статті 13 Закону), але згідно з положеннями Угоди право України як країни - джерела доходу обмежене певною, встановленою у відповідних статтях Угоди ставкою оподаткування.
   
   Якщо одержувач дивідендів, які сплачуються компанією – резидентом України, є резидентом Монголії і є фактичним власником таких дивідендів, то податок, що стягується в Україні, обмежується ставкою 10% від загальної суми дивідендів.
   
   Оподаткування процентів, що виникають в Україні і сплачуються резиденту Монголії, що є фактичним власником цих процентів, обмежується в Україні ставкою 10% від загальної суми процентів.
   
   Незважаючи на попереднє положення, проценти, що виникають в Україні, підлягають звільненню від оподаткування в Україні, якщо вони сплачуються стосовно облігацій, боргових зобов’язань Уряду, політико-адміністративному підрозділу або місцевим органам влади Монголії або Центральному банку Монголії.
   
   Оподаткування в Україні доходів у вигляді роялті, що виникли в Україні і сплачуються резиденту Монголії, який є фактичним власником таких роялті, обмежується ставкою 10% від загальної суми роялті.
   
   Вищезазначені положення щодо оподаткування дивідендів, процентів і роялті за пільговими ставками не застосовуються в Україні, якщо фактичний власник таких доходів є резидентом Монголії, але здійснює свою діяльність в Україні через постійне представництво (постійну базу), і холдінг, стосовно якого сплачуються дивіденди, або боргова вимога, на підставі якої сплачуються проценти, або право, стосовно якого сплачуються роялті, дійсно відносяться до цього постійного представництва. У такому випадку ці види доходу вважаються одержаними через постійне представництво (постійну базу).
   
   Угода також встановлює, що доход, одержаний фізичною особою - резидентом Монголії щодо професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру (незалежної наукової, літературної, художньої, освітньої або викладацької діяльності, а також від незалежної діяльності лікарів, адвокатів, інженерів, архітекторів, стоматологів i бухгалтерів), буде оподатковуватись в Україні, якщо: 1) ця особа володіє в Україні постійною базою, що використовується нею з метою здійснення своєї діяльності (в цьому випадку тільки та частина винагороди, яка відноситься до такої постійної бази, може оподатковуватись в Україні); або 2) якщо ця особа перебуває в Україні протягом періоду або періодів, що складають або перевищують у сукупності 183 дні протягом будь-якого дванадцятимісячного періоду, що починається або закінчується у відповідному податковому році (у такому разі оподаткуванню підлягає тільки та частина доходу, що отримується від діяльності цієї особи в Україні).
   
   Платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, що одержуються фізичною особою - резидентом Монголії у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється в Україні, підлягають оподаткуванню в Україні. Така винагорода не підлягає оподаткуванню в Україні лише за умови одночасного виконання наступних трьох умов:
   
   1) одержувач перебуває в Україні протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів у будь-якому дванадцятимісячному періоді, що починається або закінчується у відповідному податковому році; і
   
   2) винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом України; і
   
   3) витрати зі сплати винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в Україні.
   
   Незважаючи на попередні положення, винагорода, яка одержується резидентом Монголії у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту морського або повітряного судна, на автомобільному або залізничному транспортному засобі, що експлуатується в міжнародних перевезеннях, не підлягає оподаткуванню в Україні.
   
   Директорські гонорари та інші аналогічні виплати, які одержуються резидентом Монголії як членом ради директорів компанії, яка є резидентом України, підлягають оподаткуванню в Україні.
   
   Незалежно від попередніх положень доход фізичної особи – резидента Монголії, що одержується в Україні від здійснення особистої діяльності у якості працівника мистецтв (артиста театру, кіно, радіо, телебачення або музиканта) або спортсмена, буде оподатковуватись в Україні.
   
   Незважаючи на попередні положення, якщо візит артиста або спортсмена до України фінансується за рахунок суспільних фондів Монголії або її політико-адміністративних підрозділів або місцевих органів влади, доход, отримуваний від діяльності, здійснюваної таким артистом або спортсменом в Україні, не підлягає оподаткуванню в Україні.
   
   Угодою передбачені також спеціальні положення щодо оподаткування доходів викладачів та дослідників, студентів і практикантів, які є або були безпосередньо до приїзду в Україну резидентами Монголії.
   
   Право на використання переваг Угоди надається відповідно до Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №470.
   
   Доведіть зазначене до підпорядкованих державних податкових інспекцій.
   
   Додаток: зазначена Угода - на 22 стор.
   
   Заступник Голови
   С.І.Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам