Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О вступлении в силу Конвенции об избежании двойного налогообложения с Ливией

О вступлении в силу Конвенции об избежании двойного налогообложения с Ливией   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.02.2010 р. №2201/7/12-0117


   
   Державні податкові адміністрації
   в Автономній Республіці Крим,
   областях, мм. Києві і Севастополі
   
   

ПРО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ КОНВЕНЦІЄЮ ПРО УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ З ЛІВІЄЮ


   
   Державна податкова адміністрація України доводить до відома та врахування в роботі, що за повідомленням Міністерства закордонних справ України (лист від 22.01.10 №72/14-612/1-92) 31 січня 2010 року набрала чинності Конвенція між Україною і Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, підписана 4 листопада 2008 р., ратифікована Верховною Радою України 18 листопада 2009 р. (Закон України №1731-VI).
   
   Відповідно до статті 28 Конвенції її положення будуть застосовуватись в Україні стосовно доходів, отриманих під час податкового року, що почнеться з або після 1 січня 2011 року.
   
   Дія Конвенції поширюється в Україні на податки, що справляються згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».
   
   Конвенція застосовується до осіб, які є резидентами України або Лівії, або обох цих держав.
   
   Для цілей Конвенції вираз “резидент однієї з Договірних Держав” означає будь-яку особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі її місця проживання, постійного місця перебування, місця управління, місця реєстрації чи будь-якого іншого аналогічного критерію У випадку, якщо фізична або юридична особа є резидентом обох Договірних Держав, статтею 5 Конвенції визначено правила, відповідно до яких встановлюється статус (резидентство) такої особи.
   
   Згідно з положеннями статті 8 Конвенції, якщо підприємство – резидент Лівії здійснює підприємницьку діяльність в Україні через розташоване в ній постійне представництво, то прибуток цього підприємства може оподатковуватись в Україні, але тільки щодо тієї частини прибутку, яка стосується цього постійного представництва. Причому до такого постійного представництва відносять прибуток, який воно могло б одержати, якби було окремим та самостійним підприємством, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах, і діяло би в повній незалежності від підприємства, постійним представництвом якого воно є.
   
   Для цілей Конвенції термін “постійне представництво” означає постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства. Конвенція детально розглядає цей термін, визначає умови, за яких здійснення певної діяльності може утворювати постійне представництво, обумовлює випадки, коли така діяльність не буде утворювати постійне представництво. Зокрема, встановлюється, що цей термін включає: місце управління, філіал, офіс, фабрику, цех; шахту, нафтову або газову свердловину, кар’єр або інше місце видобутку природних ресурсів; склад або іншу споруду, що використовується як торгова точка. Термін "постійне представництво" також охоплює будівельний майданчик, будівельний або монтажний проект, якщо він існує або триває більше ніж 3 місяці. Надання послуг, у тому числі консультативних послуг, підприємством Лівії через співробітників або інший персонал, найнятий підприємством для таких цілей, буде вважатися в Україні постійним представництвом за умови, що діяльність такого характеру триває (в рамках одного й того самого або пов’язаного з ним проекту) в Україні протягом періоду або періодів, які становлять у сукупності більше ніж 3 місяці.
   
   Відповідно до положень статті 7 Конвенції доходи, що одержуються резидентом Лівії від нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, будуть оподатковуватись в Україні. При цьому термін „нерухоме майно” визначається відповідно до законодавства України. Зазначене положення буде також застосовуватись до доходів, що одержуються від прямого використання, здавання в оренду або використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна. Морські та повітряні судна не розглядаються як нерухоме майно.
   
   Прибутки, одержані від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях, а також від участі у спільному фонді, спільному підприємстві чи міжнародному виконавчому органі згідно з положеннями Конвенції оподатковуються лише в тій Державі, в якій знаходиться фактичний керівний орган підприємства.
   
   Що стосується оподаткування так званих пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті), одержуваних з джерел в Україні резидентом Лівії, який не здійснює підприємницьку діяльність в Україні через постійне представництво, то відповідно до положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (підпункти а), б), в) пункту 13.1 і пункт 13.2 статті 13) та згідно з положеннями Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (пункти 1.3 та 1.12 статті 1, пункт 3.2 статті 3, пункт 9.11 статті 9) такі доходи підлягають оподаткуванню в Україні, але згідно з положеннями Конвенції право України як країни - джерела доходу обмежене певною, встановленою у відповідних статтях Конвенції ставкою оподаткування.
   
   Якщо фактичним власником дивідендів є компанія – резидент Лівії, яка володіє безпосередньо принаймні 25% капіталу компанії – резидента України, що сплачує дивіденди, то податок, що стягується в Україні, не повинен перевищувати 5% від загальної суми дивідендів. В інших випадках ставка податку з дивідендів дорівнює 15% від загальної суми дивідендів.
   
   Термін “дивіденди” для цілей Конвенції означає доходи від акцій або інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також доходи від інших корпоративних прав, які підлягають такому самому оподаткуванню, як доходи від акцій відповідно до законодавства тієї Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибутки.
   
   Оподаткування процентів, що виникають в Україні і сплачуються резиденту Лівії, який є їх фактичним власником, обмежується в Україні ставкою 10% від загальної суми процентів.
   
   Термін «проценти» для цілей Конвенції означає доходи від боргових вимог будь-якого виду, незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь у прибутках боржника, і, зокрема, доходи від урядових цінних паперів і доходи від облігацій чи боргових зобов’язань, у тому числі премії та винагороди, що сплачуються стосовно таких цінних паперів, облігацій та боргових зобов’язань. Штрафні санкції за несвоєчасні платежі не вважаються процентами для цілей Конвенції.
   
   Роялті, які виникають в Україні і сплачуються резиденту Лівії, підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 10% від загальної суми роялті, якщо резидент Лівії є фактичним власником цих роялті.
   
   Термін “роялті” для цілей Конвенції означає платежі будь-якого виду, що одержуються як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, у тому числі кінематографічні фільми або фільми чи плівки, що використовуються для телебачення чи радіомовлення, будь-яким патентом, торговою маркою, кресленням або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за користування чи надання права на користування промисловим, комерційним або науковим обладнанням, або за інформацію стосовно промислового, комерційного або наукового досвіду.
   
   Вищезазначені положення щодо оподаткування дивідендів, процентів і роялті за пільговими ставками не застосовуються в Україні, якщо фактичний власник таких доходів є резидентом Лівії, але здійснює свою діяльність в Україні через постійне представництво або надає в Україні незалежні особисті послуги з розташованої в Україні постійної бази, і холдінг, стосовно якого сплачуються дивіденди, або боргова вимога, на підставі якої сплачуються проценти, або право, стосовно якого сплачуються роялті, дійсно відносяться до цього постійного представництва або постійної бази. У такому випадку ці види прибутку вважаються прибутком, одержаним через постійне представництво.
   
   Відповідно до положень Конвенції, доходи, одержані в Україні резидентом Лівії стосовно професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, можуть оподатковуватись в Україні, якщо ця особа має в Україні постійну базу, що використовується з метою здійснення цієї діяльності; або якщо ця особа перебуває в Україні у сукупності більше ніж 183 дні в будь-якому дванадцятимісячному періоді, що починається або закінчується у відповідному фінансовому році. Термін “професійні послуги” включає, зокрема, незалежну наукову, літературну, художню, освітню або викладацьку діяльність, а також незалежну діяльність лікарів, юристів, інженерів, архітекторів, стоматологів і бухгалтерів.
   
   Платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, що одержуються резидентом Лівії у зв’язку з роботою за наймом (залежні особисті послуги), що здійснюється в Україні, може оподатковуватись в Україні. Така винагорода не підлягає оподаткуванню в Україні лише за умови одночасного виконання наступних трьох умов:
   
   1) одержувач перебуває в Україні протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів у будь-якому календарному році; і
   
   2) винагорода сплачується роботодавцем, який не є резидентом України, або від його імені; і
   
   3) витрати зі сплати винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які роботодавець має в Україні.
   
   При цьому незалежно від попередніх положень, винагорода, одержувана у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту морського або повітряного судна, яке експлуатується в міжнародних перевезеннях, або на борту річкового судна, може оподатковуватись у Договірній Державі, в якій розташований фактичний керівний орган підприємства.
   
   Директорські гонорари та аналогічні виплати, які одержуються резидентом Лівії як членом ради директорів компанії, яка є резидентом України, будуть оподатковуватись в Україні.
   
   Незалежно від попередніх положень доходи фізичної особи – резидента Лівії, що одержуються в Україні від здійснення особистої діяльності у якості артиста театру, кіно, радіо, телебачення або музиканта чи спортсмена, будуть оподатковуватись в Україні.
   
   При цьому, доходи резидента Лівії від особистої діяльності в Україні у якості працівника мистецтв або спортсмена будуть звільнені від оподаткування в Україні, якщо ця діяльність суттєвою мірою фінансується за рахунок суспільних фондів обох держав, або якщо ця діяльність здійснюється на підставі угоди про культурне співробітництво, укладеної між Україною і Лівією.
   
   Платежі, одержувані з метою оплати проживання, навчання або професійної підготовки студентом або стажистом, який є чи був перед цим резидентом Лівії та перебуває в Україні виключно з метою навчання чи професійної підготовки, не оподатковуються в Україні за умови, що такі платежі здійснюються з джерел, які знаходяться за межами України.
   
   Фізична особа, яка є чи була безпосередньо до приїзду в Україну резидентом Лівії, і яка за запрошенням будь-якого університету, коледжу, школи або іншого подібного навчального закладу, визнаного компетентним органом України, перебуває в Україні протягом періоду, який не перевищує двох років, лише з метою викладання або проведення наукових досліджень в такому навчальному закладі, звільняється від оподаткування в Україні стосовно будь-якої винагороди за викладання або проведення дослідницьких робіт, якщо таку винагороду сплачено особі з-за меж України.
   
   Право на використання переваг Конвенції надається відповідно до Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №470.
   
   Доведіть зазначене до підпорядкованих державних податкових інспекцій.
   
   Додаток: зазначена Конвенція - на 16 стор.
   
   Заступник Голови
   С.І.Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам