Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О вступлении в силу Конвенции об избежании двойного налогообложения с Марокко

О вступлении в силу Конвенции об избежании двойного налогообложения с Марокко   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.05.2009 р. №10479/7/12-0117
   
   Про набрання чинності Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування з Марокко


   
   Державна податкова адміністрація України доводить до відома та врахування в роботі, що за повідомленням Міністерства закордонних справ України (лист від 30.04.09 №630/17-612/1-2010) 30 березня 2009 року набрала чинності Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Марокко про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, підписана 13 липня 2007 р., ратифікована Верховною Радою України 18 лютого 2009 р. (Закон України №1005-VІ).
   
   Відповідно до статті 29 Конвенції її положення будуть застосовуватись в Україні:
   
   а) стосовно податків, утриманих у джерела - з 1 січня 2010 року; та
   
   б) стосовно інших податків - за податкові роки, починаючи з 1 січня 2010 року.
   
   Дія Конвенції поширюється в Україні на податки, що справляються згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».
   
   Конвенція застосовується до осіб, які є резидентами України або Марокко, або обох цих держав.
   
   Згідно з положеннями статті 7 Конвенції, якщо підприємство – резидент Марокко здійснює підприємницьку діяльність в Україні через розташоване в ній постійне представництво, то прибуток цього підприємства буде оподатковуватись в Україні, але тільки в тій частині, яка стосується:
   
   а) цього постійного представництва;
   
   б) продажу в Україні товарів чи виробів такого самого або аналогічного характеру з товарами або виробами, що продаються через постійне представництво; або
   
   в) іншої підприємницької діяльності такого самого або аналогічного характеру, яка здійснюється в Україні через це постійне представництво.
   
   Причому до такого постійного представництва відносять прибуток, який воно могло б одержати, якби було окремим та самостійним підприємством, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах, і діяло в повній незалежності від підприємства, постійним представництвом якого воно є.
   
   Податок на прибуток постійного представництва визначається відповідно до пункту 13.8 статті 13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі – Закон) та Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво, затвердженого наказом ДПА України від 31.07.97 р. №274 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 28 серпня 1997 р. за №352/2156 (із змінами та доповненнями).
   
   Чинне законодавство України дає узагальнене визначення терміну «постійне представництво» (п.1.17 статті 1 Закону). В Конвенції цей термін розглядається більш детально. Для цілей Конвенції термін “постійне представництво” означає постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства. Обумовлюється, що цей термін, зокрема, включає: місце управління, філіал, офіс, фабрику, майстерню, установку або споруду для розвідки природних ресурсів; шахту, нафтову або газову свердловину, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; торгову точку, а також склад, наданий у розпорядження особи, яка надає місця зі зберігання іншим особам. Будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт або пов’язана з ними наглядова діяльність будуть вважатися постійним представництвом лише в тому разі, якщо вони існують протягом періоду або періодів, що перевищують у сукупності шість місяців. Термін “постійне представництво” також включає надання послуг, у тому числі консультаційних, підприємством Марокко через співробітників або інший персонал, найнятий підприємством для таких цілей, але тільки якщо діяльність такого характеру триває (в рамках одного й того ж або пов’язаного з ним проекту) в Україні протягом періоду або періодів, які складають у сукупності більше ніж два місяці у будь-якому дванадцятимісячному періоді.
   
   Не розглядається як така, що створює постійне представництво діяльність, що має підготовчий або допоміжний характер, а також підприємницька діяльність, що здійснюється в Україні через брокера, комісіонера чи будь-якого іншого агента з незалежним статусом за умови, що ці особи діють у межах своєї звичайної діяльності. Однак, якщо діяльність такого агента здійснюється повністю або майже повністю від імені цього підприємства і якщо між цим підприємством і агентом в їхніх комерційних і фінансових зв’язках існують або встановлюються умови, які відрізняються від тих, які могли б існувати між незалежними підприємствами, він не вважатиметься агентом з незалежним статусом для цілей Конвенції.
   
   Страхова компанія Марокко, за винятком випадку перестрахування, вважатиметься такою, що має постійне представництво в Україні, якщо вона отримує страхові внески на території України чи страхує в ній від ризиків через особу, яка не є агентом з незалежним статусом.
   
   Відповідно до положень статті 6 Конвенції доходи, що одержуються резидентом Марокко від нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, будуть оподатковуватись в Україні. Зазначене положення буде застосовуватись до доходів, що одержуються від прямого використання, здавання в оренду або використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна.
   
   Прибутки від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях, а також від участі у пулі, спільному підприємстві чи в міжнародному транспортному агентстві згідно з положеннями Конвенції оподатковуються лише в тій Договірній Державі, в якій розташований фактичний керівний орган підприємства.
   
   Що стосується оподаткування так званих пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті), одержуваних з джерел в Україні резидентом Марокко, який не здійснює підприємницьку діяльність в Україні через постійне представництво, такі доходи підлягають оподаткуванню в Україні (підпункти а), б), в) пункту 13.1 та пункт 13.2 статті 13 Закону), але згідно з положеннями Конвенції право України як країни - джерела доходу обмежене певною, встановленою у відповідних статтях Конвенції ставкою оподаткування.
   
   Якщо дивіденди сплачує компанія, що є резидентом України, а фактичним власником дивідендів є особа – резидент Марокко, то податок, що стягується в Україні, не повинен перевищувати 10 % від загальної суми таких дивідендів.
   
   Термін “дивіденди” для цілей Конвенції означає дохід від акцій, від користування акціями або користування правами, або іншими правами, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, дохід від інших корпоративних прав, а також інший дохід, який підлягає такому самому оподаткуванню, як дохід від акцій відповідно до законодавства тієї Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибуток.
   
   Оподаткування процентів, що виникають в Україні і сплачуються фактичному власнику процентів - резиденту Марокко, обмежується в Україні ставкою 10% від загальної суми процентів.
   
   Незважаючи на попереднє положення, звільняються від оподаткування в Україні проценти, що виникають в Україні і сплачуються Уряду або Центральному Банку Марокко, його політико-адміністративному підрозділу або будь-якій фінансовій установі, що повністю належить Уряду Марокко, як може бути погоджено між компетентними органами.
   
   Термін «проценти» для цілей Конвенції означає дохід від боргових вимог будь-якого виду, незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь у прибутках боржника, і зокрема, дохід від урядових цінних паперів і дохід від облігацій чи боргових зобов’язань, включаючи премії та винагороди, що сплачуються стосовно таких цінних паперів, облігацій та боргових зобов’язань. Штрафні санкції за несвоєчасні платежі не вважаються процентами для цілей Конвенції.
   
   Оподаткування в Україні доходів від роялті, що виникли в Україні і сплачуються резиденту Марокко, який є фактичним власником таких роялті, обмежується ставкою 10% від загальної суми роялті.
   
   Термін «роялті» для цілей Конвенції означає платежі будь-якого виду, що одержуються як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, в тому числі кінематографічні фільми або фільми, або плівки, що використовуються для телебачення чи радіомовлення, чи транслювання через супутник, кабель, оптичне волокно чи подібну технологію, що використовується для суспільного віщання, магнітні стрічки, диски чи лазерні диски (комп’ютерні програми), будь-яким патентом, торговою маркою, дизайном, кресленням або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за користування чи надання права на користування промисловим, комерційним, сільськогосподарським або науковим обладнанням, або за інформацію щодо промислового, комерційного, сільськогосподарського або наукового досвіду (ноу-хау), а також технічних послуг.
   
   Конвенцiя також встановлює, що дохід, одержаний резидентом Марокко щодо професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру (незалежної наукової, лiтературної, художньої, освiтньої або викладацької, а також від незалежної дiяльності лiкарiв, адвокатiв, iнженерiв, архiтекторiв, стоматологiв i бухгалтерiв), може оподатковуватись в Українi:
   
   1) якщо ця особа має в Українi постiйну базу, що використовується нею з метою здійснення своєї дiяльностi; у такому випадку оподатковується тільки та частина доходу, що приписується до цієї постійної бази; або
   
   2) якщо термін або терміни його перебування в Україні протягом будь-якого дванадцятимісячного періоду, який починається або закінчується у відповідному фінансовому році, в сукупності складає 183 дні або більше; у цьому випадку тільки та частина доходу, що одержується від його діяльності в Україні, підлягає оподаткуванню.
   
   Платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, що одержуються фізичною особою - резидентом Марокко у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється в Україні, буде оподатковуватись в Україні. Така винагорода не підлягає оподаткуванню в Україні лише за умови одночасного виконання наступних трьох умов:
   
   одержувач перебуває в Україні протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів у будь-якому дванадцятимісячному періоді, що починається або закінчується у відповідному фінансовому році; і при цьому
   
   винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом України; і при цьому
   
   витрати зі сплати винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в Україні.
   
   Незалежно від попередніх положень, винагорода, яка одержується у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту морського або повітряного судна, яке експлуатується в міжнародних перевезеннях, буде оподатковуватись у Державі, в якій розташований фактичний керівний орган підприємства.
   
   Дохід фізичної особи – резидента Марокко, що одержується в Україні від здійснення особистої діяльності у якості працівника мистецтв (артиста театру, кіно, радіо, телебачення або музиканта) або спортсмена, будуть оподатковуватись в Україні.
   
   При цьому, незважаючи на попередні положення, дохід від особистої діяльності у якості працівника мистецтв або спортсмена, що здійснюється в рамках програми спортивного та культурного співробітництва, яка схвалена і фінансується повністю чи значною мірою Урядом будь-якої з Договірних Держав та проводиться на неприбутковій основі, буде звільнений від оподаткування в тій Договірній Державі, де проводиться така діяльність.
   
   Платежі, одержувані з метою оплати проживання, навчання або професійної підготовки, що отримуються студентом або стажистом, який є чи був безпосередньо до приїзду в Україну резидентом Марокко і перебуває в Україні виключно з метою навчання чи професійної підготовки, не оподатковуються в Україні за умови, що такі платежі здійснюються із джерел, які знаходяться за межами України.
   
   У випадку отримання грантів, стипендій та винагород за роботи за наймом, на які не поширюється зазначене вище правило, на студентів або стажистів, згаданих вище, додатково протягом їх навчання або професійної підготовки поширюються такі самі звільнення, зменшення або знижки стосовно податків, якими користуються резиденти України.
   
   Особливі правила оподаткування встановлені Конвенцією також щодо винагород, що одержуються викладачами та дослідниками. Будь-яка фізична особа, яка є або була безпосередньо перед візитом в Україну резидентом Марокко, і яка відвідує Україну на запрошення держави, університету, навчального закладу або будь-якого іншого неприбуткового закладу культури за програмою культурного обміну протягом періоду, що не перевищує два роки, виключно з метою викладання, влаштування конференцій або проведення досліджень в цьому закладі, звільнятиметься від оподаткування в Україні щодо винагород, отриманих стосовно такої діяльності, при умові, що така винагорода одержується із джерел, які знаходяться за межами України. Однак, це положення не застосовується до доходу, отриманого у зв’язку з дослідницькими роботами, що проводяться не в державних інтересах, а головним чином для особистої користі певної особи або осіб.
   
   Право на використання переваг Конвенції надається відповідно до Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №470.
   
   Заступник Голови
   С.І.Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам