Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке отражения фактических недостач денежных, валютных, материальных и других ценностей

О порядке отражения фактических недостач денежных, валютных, материальных и других ценностей   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.05.2004 р. № 07-04/959-3875
   
   
Міністерствам, іншім центральним органам виконавчої влади
   Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі Міністерству фінансів
   Автономної Республіки Крим, обласним,
   Київському та Севастопольському міським фінансовим управлінням
   
   
Про порядок відображення фактичних нестач грошових, валютних, матеріальних та інших цінностей
   
   Державне казначейство України на численнi звернення розпорядникiв бюджетних коштiв надає роз’яснення щодо вiдображення в бухгалтерському облiку сум фактичних нестач грошових, валютних, матерiальних та iнших цiнностей.
   
   Нестачi встановлюються здебiльшого в процесi iнвентаризацiї. iнвентаризацiя проводиться з метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку шляхом їх зiставлення з фактичною наявнiстю майна. Єдинi вимоги до порядку проведення iнвентаризацiї визначенi в iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв та iнших статей балансу, затвердженiй наказом Головного управлiння Державного казначейства України вiд 30.10.98 № 90 та зареєстрованiй в Мiнiстерствi юстицiї України 16.11.98 за № 728/3168.
   
   Інвентаризацiя майна проводиться за його мiсцезнаходженням та за матерiально вiдповiдальними особами. Пiд час iнвентаризацiї в обов’язковому порядку констатується наявнiсть об’єктiв.
   
   Наявнiсть цiнностей при iнвентаризацiї виявляється шляхом обов’язкового пiдрахунку, зважування, обмiру i таке iнше, виходячи зi встановлених одиниць вимiру.
   
   Виявленi при iнвентаризацiї розходження мiж фактичними залишками з даними бухгалтерського облiку є нестачами. Причинами нестач можуть бути природнi втрати (розпилювання, випаровування, всихання тощо), помилки пiд час приймання та вiдпускання цiнностей, зловживання (розкрадання).
   
   Виявленi в результатi iнвентаризацiї як нестача матерiальнi цiнностi пiдлягають списанню вiдповiдно до пункту 3 Типової iнструкцiї про порядок списання матерiальних цiнностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Мiнiстерства економiки України вiд 10.08.2001 № 142/181 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 05.09.2001 за № 787/5978.
   
   Нестачi матерiальних цiнностей в межах норм природних втрат списуються за розпорядженням керiвника на результат виконання кошторису бухгалтерським проведенням за дебетом субрахункiв 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом», 432 «Результат виконання кошторису за спецiальним фондом» та кредитом вiдповiдних субрахункiв з облiку матерiальних цiнностей.
   
   Суми нестач матерiальних цiнностей понад норми природних втрат, а також втрати вiд псування цiнностей, крадiжок, знищення, за якими встановлено виннi особи, списуються з балансу з вiднесенням сум крадiжок на рахунок винних осiб з метою вiдшкодування завданих збиткiв. Списання матерiальних цiнностей з балансу бюджетних установ вiдображається в бухгалтерському облiку розпорядникiв бюджетних коштiв вiдповiдно до Інструкцiї про кореспонденцiю субрахункiв бухгалтерського облiку для вiдображення основних господарських операцiй бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України вiд 10.07.2000 № 61 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2000 за № 497/4718.
   
   Стягнення з винних осiб втрат, заподiяних крадiжкою, нестачею або втратою, здiйснюється вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.96 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розмiру збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей» та Закону України «Про визначення розмiру збиткiв, завданих пiдприємству, установi, органiзацiї розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та валютних цiнностей».
   
   Із сум, стягнутих вiдповiдно до встановленого порядку, здiйснюється вiдшкодування збиткiв, завданих установi, решта коштiв перераховується до Державного бюджету України.
   
   Суми вiдшкодованих збиткiв установi зараховуються до доходiв спецiального фонду як власнi надходження вiд реалiзацiї майна.
   
   У випадках, коли виннi особи не встановленi, справи за такими нестачами знаходяться у слiдчих органах, суми списаних матерiальних цiнностей облiковуються на позабалансовому рахунку 05 «Гарантiї та забезпечення» до моменту встановлення винних осiб або до висновкiв слiдчих органiв за цими справами.
   
   До форми № 7 «Звiт про заборгованiсть бюджетних установ» не включається заборгованiсть за сумами нестач i крадiжок коштiв та матерiальних цiнностей, збиткiв за псування матерiальних цiнностей, вiднесених на рахунок винних осiб, та заборгованiсть за iншими сумами, що пiдлягають утриманню в установленому порядку.
   
   Суми такої заборгованостi вiдображаються у формi № 1 «Баланс» у рядку «Розрахунки з вiдшкодування завданих збиткiв».
   
   Заступник Голови
   
О.О.Чечулiна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам