Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке проведения инвентаризации имущества бюджетными учреждениями в 2004 году

О порядке проведения инвентаризации имущества бюджетными учреждениями в 2004 году   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.11.2004 р. № 07-04/2378-10386
   
   Про порядок проведення інвентаризації майна бюджетними установами у 2004 році

   Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" перед складанням річної фінансової звітності установам необхідно провести інвентаризацію активів та зобов'язань.
   
   Єдині вимоги щодо порядку проведення інвентаризації майна бюджетних установ встановлені в Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженій наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168.
   
   Інвентаризації підлягає все майно установи (у тому числі незавершене капітальне будівництво, незакінчений капітальний ремонт та незавершене виробництво) і всі види фінансових зобов'язань.
   
   Під час інвентаризації проводиться констатація наявності об'єктів як за їх місцезнаходженням (у тому числі майно, здане в оренду), так і за матеріально відповідальними особами. Матеріальні цінності, які не належать бюджетній установі, але знаходяться в її розпорядженні (орендовані, прийняті на відповідальне зберігання тощо), також підлягають інвентаризації і про таке майно складаються окремі описи.
   
   Наявність цінностей при інвентаризації виявляється шляхом обов'язкового підрахунку, зважування, обміру і таке інше, виходячи зі встановлених одиниць виміру. Найменування інвентаризованих цінностей і об'єктів (предметів) та їх кількість відображаються в описах за субрахунками, номенклатурою та в одиницях виміру, прийнятих в обліку.
   
   Дані про фактичні залишки матеріальних цінностей звіряються з наявністю указаних цінностей за даними бухгалтерського обліку. За результатами звірки складаються висновки про виявлені недостачі або надлишки та вносяться пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, покращання обліку та контролю за їх збереженням.
   
   У випадках виявлення недостач і втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом п'яти днів після встановлення цього факту підлягають переданню до слідчих органів, а на суму недостач і втрат подається цивільний позов.
   
   Недостачі матеріалів і продуктів харчування, виявлені під час інвентаризації в межах затверджених норм природних втрат, списуються за розпорядженням керівника установи такими бухгалтерськими проведеннями:
   
   за дебетом субрахунків 801, 802, 811 - 813 та кредитом субрахунків 231 - 239 - на матеріали і продукти харчування, придбані у поточному році;
   
   за дебетом субрахунків 431, 432 та кредитом субрахунків 231 - 239 - на матеріали і продукти харчування, придбані у минулих роках;
   
   за дебетом 683, 684 та кредитом субрахунків 231 - 239 - на матеріали і продукти харчування, придбані у порядку централізованого постачання.
   
   За встановленими недостачами матеріальних цінностей понад норми природних втрат, а також від псування цінностей відшкодування вартості завданого збитку проводиться за рахунок винних осіб. Розрахунок суми відшкодувань завданих збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей". Відповідно до пункту 10 цієї постанови із стягнутих сум здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі, організації, а залишок коштів перераховується до Державного бюджету України.
   
   Згідно з розрахунками проводяться такі записи:
   
   за дебетом субрахунку 363 та кредитом субрахунку 711 - на суму вартості відшкодування збитків, завданих бюджетній установі;
   
   за дебетом субрахунку 363 та кредитом субрахунку 642 - на суму коштів, необхідних перерахуванню до Державного бюджету України.
   
   Установлені при інвентаризації недостачі необоротних активів при встановленні винних осіб списують з балансу бухгалтерським проведенням за дебетом субрахунків 401, 131 - 133 та кредитом субрахунків 104 - 122. Одночасно за сумами встановлених недостач робиться бухгалтерський запис за дебетом субрахунку 363 та кредитом субрахунку 711 на суму відшкодування завданих збитків та за дебетом 363 та кредитом 642 на суму коштів, які підлягають перерахуванню до Державного бюджету України.
   
   У випадках, коли винні особи не встановлені (нерозкриті крадіжки, стихійне лихо), суми матеріальних цінностей списують з балансу бюджетної установи, справи передають до слідчих органів. Суми списаних матеріальних цінностей обліковуються на позабалансовому рахунку 05 "Гарантії та забезпечення" до моменту встановлення винних осіб або до надання висновків слідчих органів за цими справами.
   
   У разі виявлення лишків необоротних активів комісія повинна включити в опис відомості і технічні показники цих матеріальних цінностей. Здійснюється бухгалтерське проведення за дебетом субрахунків 104 - 122 та кредитом субрахунку 711, та дебетом субрахунку 811 і кредитом субрахунку 401, а матеріалів і продуктів харчування - за дебетом субрахунків 231 - 239 та кредитом субрахунку 711.
   
   Сума виявлених лишків включається у "Довідку про надходження у натуральній формі", яка подається до органів Державного казначейства України.
   
   При проведенні інвентаризації розрахунків необхідно ретельно проводити перевірку дебіторської та кредиторської заборгованості. Шляхом документальної перевірки потрібно встановити правильність і обґрунтованість сум дебіторської та кредиторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув.
   
   Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, відповідно до пункту 11.5 Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженій наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168, списується за рішенням керівника установи на результат виконання кошторису, при цьому здійснюються бухгалтерські проведення за дебетом субрахунків 431, 432 та кредитом субрахунків 363, 364.
   
   Списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, здійснюється за Порядком списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, затвердженим наказом Державного казначейства України від 08.05.2001 № 73 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.05.2001 за № 458/5649. При списанні цієї заборгованості робиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунків 364, 675 та кредитом субрахунків 431, 432.
   
   При інвентаризації нематеріальних активів крім загальних норм проведення інвентаризації необхідно звернути увагу на наступне.
   
   Інвентаризаційна комісія повинна перевірити наявність документів, згідно яких оформлені придбані нематеріальні активи, і документів, що описують сам об'єкт нематеріальних активів, які були підставою для оприбуткування нематеріальних активів.
   
   В інвентаризаційний опис комісія вносить дані про назву нематеріального активу із зазначенням документації на його придбання (ліцензійний договір, авторський договір, патент), характеристику, призначення, дату введення в господарський оборот, строк корисного використання, кількість та вартість об'єкта чи групи об'єктів нематеріальних активів.
   
   При виявленні об'єктів нематеріальних активів, які не взяті на облік, а також тих, щодо яких в облікових регістрах відсутні або вказані неправильні дані, інвентаризаційна комісія повинна включити до інвентаризаційного опису відсутні або правильні відомості та показники по цих об'єктах.
   
   Про виявлені розходження (нестачі, лишки) між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів інвентаризаційною комісією складаються відповідні висновки.
   
   
   Заступник Голови
   
О.О. Чечуліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам