Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке ведения учета и составления финансовой и бюджетной отчетности распорядителями и получателями благотворительных взносов и бюджетных средств

О порядке ведения учета и составления финансовой и бюджетной отчетности распорядителями и получателями благотворительных взносов и бюджетных средств   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.05.2013 р. № 17-08/965-10705
   
   Державна казначейська служба України (далi — Казначейство) розглянула лист <...> та в межах компетенцiї повiдомляє наступне.
   
   Загальнi засади благодiйної дiяльностi в Українi, забезпечення правового регулювання вiдносин у суспiльствi, спрямованих на розвиток благодiйної дiяльностi, сприятливих умов для утворення i дiяльностi благодiйних органiзацiй, утвердження гуманiзму i милосердя визначає Закон України «Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї».
   
   Статтею 13 Бюджетного кодексу України визначено, що благодiйнi внески, гранти та дарунки вiдносяться до першої пiдгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ.
   
   Пунктом 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2002 № 228, визначено, що змiни до спецiального фонду кошторису вносяться у разi, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишкiв бюджетних коштiв на його рахунках на початок року буде бiльший, нiж вiдповiднi надходження, врахованi у кошторисi на вiдповiдний рiк.
   
   Пунктом 11.16 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2012 № 1407, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2013 за № 130/22662, визначено, що, у разi проведення операцiй розпорядниками бюджетних коштiв в натуральнiй формi вiдповiдно до законодавства зазначенi операцiї проводяться в межах планових показникiв та вiдображаються в бухгалтерському облiку виконання державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштiв не пiзнiше останнього робочого дня мiсяця складають та подають до органiв Казначейства довiдку про надходження у натуральнiй формi.
   
   Вiдображення в облiку зазначених операцiй здiйснюється вiдповiдно до Інструкцiї про кореспонденцiю субрахункiв бухгалтерського облiку для вiдображення основних господарських операцiй бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України вiд 10.07.2000 № 61, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2000 за № 497/4718 (iз змiнами).
   
   У бухгалтерському облiку розпорядникiв бюджетних коштiв проводяться такi записи:
   
   - надходження бюджетної установи у натуральнiй формi вiдображаються за дебетом субрахунку 324 «Спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень» та кредитом субрахунку 712 «Доходи за iншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;
   
   - касовi видатки за надходженнями у натуральнiй формi вiдображаються за дебетом субрахунку 364 «Розрахунки з iншими дебiторами» та кредитом субрахунку 324 «Спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень».
   
   При оприбуткуваннi необоротних активiв робиться бухгалтерський запис за дебетом субрахункiв 101–122 та кредитом субрахунку 364 «Розрахунки з iншими дебiторами» i одночасно здiйснюється запис за дебетом субрахунку 812 «Видатки за iншими джерелами власних надходжень» та кредитом субрахунку 401 «Фонд в необоротних активах за їх видами».
   
   Вимоги щодо порядку складання фiнансової та бюджетної звiтностi визначено Порядком складання фiнансової та бюджетної звiтностi розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.01.2012 № 44, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 09.02.2012 за № 196/20509 (далi — Порядок).
   
   Вiдповiдно до пункту 3.5.2 Порядку бюджетнi установи, що отримують благодiйнi внески, гранти та дарунки, кошти вiд пiдприємств, органiзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ, у тому числi заходiв з вiдчуження для суспiльних потреб земельних дiлянок та розмiщення на них iнших об’єктiв нерухомого майна, що перебувають у приватнiй власностi фiзичних або юридичних осiб; кошти, що отримують вищi та професiйно-технiчнi навчальнi заклади вiд розмiщення на депозитах тимчасово вiльних бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне право для виконання цiльових заходiв складають «Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м).
   
   У разi отримання товарно-матерiальних цiнностей вiд iнших бюджетних установ, що належать до сфери управлiння одного i того ж органу, уповноваженого управляти державним майном, у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi такi операцiї вiдображаються як розрахунки з внутрiвiдомчої передачi майна.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам