Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке выполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников

О порядке выполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.05.2014 р. № 17-09/519-12924
   
   Щодо порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників
   
   Державна казначейська служба України (далi — Казначейство України) розглянула лист <...> та в межах компетенцiї повiдомляє наступне.
   
   Вiдповiдно до статтi 124 Конституцiї України судовi рiшення ухвалюються судами iменем України i є обов’язковими до виконання на всiй територiї України.
   
   Порядок виконання рiшень про стягнення коштiв державного та мiсцевих бюджетiв або боржникiв, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2011 № 845 (далi — Порядок № 845), визначає механiзм виконання рiшень про стягнення коштiв державного та мiсцевих бюджетiв або боржникiв (далi — рiшення про стягнення коштiв), прийнятих судами, а також iншими державними органами (посадовими особами), якi вiдповiдно до закону мають право приймати такi рiшення.
   
   Пунктом 25 Порядку № 845 визначено, що безспiрне списання коштiв з рахунка боржника здiйснюється в першочерговому порядку. Проведення платежiв за його платiжними дорученнями здiйснюється пiсля безспiрного списання у разi наявностi коштiв на рахунку.
   
   У разi коли за визначеними органом Казначейства кодами програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування державного бюджету (кодами тимчасової класифiкацiї видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) та економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету, за якими здiйснюється безспiрне списання коштiв, вiдсутнi вiдкритi асигнування (кошти на рахунках) або до кiнця бюджетного перiоду їх недостатньо для виконання судового рiшення, орган Казначейства надсилає боржнику вимогу щодо необхiдностi вжиття боржником заходiв для встановлення таких асигнувань або здiйснення iнших дiй, спрямованих на виконання судового рiшення.
   
   Якщо у боржника недостатньо вiдкритих асигнувань (коштiв на рахунках) для виконання виконавчого документа, безспiрне списання коштiв здiйснюється частково. На виконавчому документi ставиться вiдмiтка про обсяг списаних коштiв, яка засвiдчується пiдписом вiдповiдальної особи, скрiпленим гербовою печаткою.
   
   Боржник зобов’язаний протягом одного мiсяця пiсля надходження зазначеної вимоги надiслати органовi Казначейства письмове повiдомлення про заходи, вжитi ним з метою виконання судового рiшення.
   
   Зазначений строк може бути продовжений органом Казначейства за обґрунтованою заявою боржника до двох мiсяцiв.
   
   Безспiрне списання коштiв з рахункiв боржника здiйснюється з моменту вiдкриття вiдповiдних асигнувань.
   
   На перiод виконання вимоги орган Казначейства вiдкладає безспiрне списання коштiв та здiйснює проведення платежiв за платiжними дорученнями боржника лише за захищеними видатками, визначеними Бюджетним кодексом України (пункт 31 Порядку № 845 ).
   
   Для здiйснення безспiрного списання коштiв орган Казначейства вiдображає в облiку вiдповiднi бюджетнi зобов’язання боржника. Погашення таких бюджетних зобов’язань здiйснюється за рахунок бюджетних асигнувань зазначеного боржника. Одночасно боржник зобов’язаний привести у вiдповiднiсть iз такими бюджетними зобов’язаннями iншi взятi ним бюджетнi зобов’язання (пункт 27 Порядку № 845 ).
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам