Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О постановке на бухгалтерский учет объектов права интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов и их инвентаризации

О постановке на бухгалтерский учет объектов права интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов и их инвентаризации   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.08.2005 р. N 07-04/1654-6902
   
   
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Управлінням
   Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
   та Севастополі Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, обласним,
   Київському та Севастопольському міському фінансовим управлінням
   
   
Про постановку на бухгалтерський облік об'єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів та проведення їх інвентаризації
   
   Державне казначейство України щодо питання постановки на бухгалтерський облік об'єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів та їх інвентаризації роз'яснює наступне.
   
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться установою. Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність установи.
   
   Всі господарські операції, які здійснюються бюджетною установою, повинні бути повністю відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
   
   Відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 N 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2005 за N 300/10580), нематеріальні активи - це активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються установою в процесі виконання основних функцій більше одного року.
   
   Для взяття на облік нематеріальні активи повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
   
   На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.
   
   Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на дослідження, підготовку і перепідготовку кадрів тощо.
   
   Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів. Витрати, пов'язані з придбанням (створенням) таких об'єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
   
   Придбані (створені) нематеріальні активи, по яких передається право власності бюджетній установі, зараховуються на баланс бюджетної установи за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх придбання та виготовлення), а об'єкти, які переоцінювались, - за відновлювальною вартістю. При цьому запис у регістрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних документів. Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення операції, а якщо неможливо - безпосередньо після закінчення операції. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображення у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
   
   Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, для бухгалтерського обліку нематеріальних активів передбачений рахунок 12 "Нематеріальні активи", об'єктів права інтелектуальної власності - субрахунок 121 "Авторські та суміжні з ними права".
   
   Загальні правила відображення в бухгалтерському обліку придбання, оприбуткування, списання нематеріальних активів визначені в Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 N 28 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за N 288/10568).
   
   Єдині вимоги щодо порядку проведення інвентаризації нематеріальних активів бюджетних установ встановлені в Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженій наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168.
   
   Інвентаризації підлягає все майно установи і всі види фінансових зобов'язань.
   
   При інвентаризації нематеріальних активів крім загальних норм проведення інвентаризації, визначених в наведеній Інструкції, необхідно звернути увагу на наступне.
   
   Інвентаризаційна комісія повинна перевірити наявність документів, згідно яких оформлені придбані нематеріальні активи, і документів, що описують сам об'єкт нематеріальних активів, які були підставою для їх оприбуткування.
   
   В інвентаризаційний опис комісія вносить дані про назву нематеріального активу із зазначенням документації на його придбання (ліцензійний договір, авторський договір, патент), характеристику, призначення, дату введення в господарський оборот, строк корисного використання, кількість та вартість об'єкта чи групи об'єктів нематеріальних активів.
   
   При виявленні об'єктів нематеріальних активів, які не взяті на облік, а також тих, щодо яких в облікових регістрах відсутні або вказані неправильні дані, інвентаризаційна комісія повинна включити до інвентаризаційного опису відсутні або правильні відомості та показники по цих об'єктах.
   
   Про виявлені розходження (недостачі, лишки) між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів інвентаризаційною комісією складаються відповідні висновки.
   
   Сума виявлених лишків включається у Довідку про надходження у натуральній формі, яка подається до органів Державного казначейства України.
   
   Крім того повідомляємо, що роз'яснення з цього питання Державне казначейство України вже надавало листами (від 12.05.2004 N 07-04/960-3876 "Про порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з надходженнями у натуральній формі", від 19.05.2004 N 07-04/1005-4111 "Щодо операцій з придбання програмного забезпечення", від 25.11.2004 N 07-04/2378-10386 "Про порядок проведення інвентаризації майна бюджетними установами у 2004 році", від 25.02.2005 N 07-04/334-1617 "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку виправлення помилок").
   
   В.о. Голови
О. С. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам