Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении разъяснений относительно учета обязательств распорядителей бюджетных средств (утратил силу согласно письма Госказначейства от 29.07.2008 г. №15-04/1696-12260)

О предоставлении разъяснений относительно учета обязательств распорядителей бюджетных средств (утратил силу согласно письма Госказначейства от 29.07.2008 г. №15-04/1696-12260)   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.11.2006 р. № 3.4-04/2413-10640

   
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
   
   Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
    областях, містах Києві та Севастополі
   
   Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, Головні фінансові управління
   обласних, Київської міської державних адміністрацій, фінансове управління
   Севастопольської міської державної адміністрації

   
Про надання роз’яснень щодо обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів

   З метою врегулювання окремих проблемних питань та однозначного трактування положень Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 №136 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за №1068/9667 (далі – Порядок) Державне казначейство України роз’яснює наступне.
   
   Розпорядники і одержувачі бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні (далі - розпорядники бюджетних коштів) здійснюють реєстрацію зобов’язань в органах Державного казначейства відповідно до Порядку.
   
   1. Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання за загальним та спеціальним фондом бюджету в межах бюджетних асигнувань, установлених законодавством (пункт 2.1 Порядку). При цьому, органи Державного казначейства реєструють та обліковують в бухгалтерському обліку виконання бюджетів усі зобов’язання (минулого та поточного бюджетних періодів) розпорядників бюджетних коштів, незалежно від меж планових призначень.
   
   Звертаємо Вашу увагу, що розпорядники бюджетних коштів при здійсненні господарської діяльності повинні керуватись положенням частини 6 статті 51 Бюджетного кодексу України, згідно з яким будь-які зобов’язання, взяті фізичними та юридичними особами без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, вважаються небюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
   
   Таким чином, погашення небюджетних фінансових зобов’язань не проводиться, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством (списання кредиторської заборгованості за рішенням судів; зменшення обсягів небюджетної заборгованості шляхом списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, відповідно до ст.257 Цивільного кодексу України).
   
   2. При реєстрації в органах Державного казначейства зобов’язань застосовується єдиний порядок подачі документів, незалежно від того, були зобов’язання взяті в минулих періодах або поточному році, а саме: спочатку для реєстрації зобов’язань подається реєстр зобов’язань з підтвердними документами, а потім для реєстрації фінансових зобов’язань - реєстр фінансових зобов’язань разом з оригіналами документів або їх копій, засвідчених у встановленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов’язань та фінансових зобов’язань.
   
   3. Розпорядники бюджетних коштів можуть включати у реєстр зобов’язань декілька зобов’язань. Органи Державного казначейства звіряють надані розпорядниками бюджетних коштів реєстри та підтвердні документи на предмет відповідності даних, уключених до реєстру. У разі виявлення невідповідності або хоча б одного випадку, зазначеного у пункті 2.11 Порядку, за будь-яким із зобов’язань (фінансових зобов’язань), органи Державного казначейства реєстр зобов’язань та/або реєстр фінансових зобов’язань не приймають, зобов’язання включені до реєстру не реєструють, а складають відмови та повідомляють розпорядника (одержувача) бюджетних коштів про відмову в реєстрації зобов’язань та/або фінансових зобов’язань. Після усунення недоліків розпорядник (одержувач) бюджетних коштів подає виправлені документи до відповідного органу Державного казначейства.
   
   Відповідальність за взяті зобов’язання, їх зміст, правильність оформлення та достовірність інформації, уключеної до реєстрів, своєчасність реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань несуть розпорядники бюджетних коштів відповідно до законодавства.
   
   4. Підпунктом 2.4 Порядку встановлено терміни опрацювання органами казначейства реєстрів зобов’язань та підтвердних документів, поданих розпорядниками бюджетних коштів, окремо для реєстрації зобов’язань на проведення видатків за захищеними статтями - протягом 1 операційного дня, за іншими напрямами видатків - до 3 операційних днів.
   
   Враховуючи зазначену норму, рекомендуємо розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів (за умови одночасної реєстрації зобов’язань за різними напрямами видатків) складати окремо реєстри зобов’язань на проведення видатків за захищеними статтями та на проведення видатків за іншими напрямами.
   
   5. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік передбачає процес реєстрації, накопичення і узагальнення інформації про діяльність підприємства, тобто відображення в облікових регістрах відповідних господарських операцій.
   
   Згідно зі статтею 51 Бюджетного кодексу України здійснення платежів проводиться після отримання товарів, робіт та послуг, тобто після завершення місяця надходять рахунки за отримані послуги з тепло-, водо-, енергопостачання і зв’язку, та проводиться нарахування та відображення в бухгалтерському обліку цих господарських операцій.
   
   При цьому підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують факт її здійснення (акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, накладні, товарно-транспортні накладні та рахунки до них, рахунки-фактури тощо).
   
   Таким чином, розпорядник бюджетних коштів відображає в бухгалтерському обліку господарські операції з використання тепло-, водо-, енергопостачання та послуг зв’язку у тому звітному періоді, в якому були отримані відповідні первинні документи, які підтверджують фактичне здійснення таких операцій.
   
   Водночас розпорядники бюджетних коштів повинні вживати заходів щодо своєчасного отримання первинних документів, обумовлюючи в договорах, угодах терміни надання надавачами товарів, робіт або послуг первинних документів (накладні, товарно-транспортні накладні та рахунки до них, рахунки-фактури тощо), що підтверджують виникнення фінансового зобов’язання.
   
   Для досягнення відповідності даних бухгалтерського обліку з виконання кошторису на звітну дату аналогічним даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (пункт 2.7 Порядку), розпорядники бюджетних коштів повинні вчасно подавати до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр фінансових зобов’язань (протягом 3 робочих днів з дати виникнення фінансового зобов’язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця) (пункт 2.5. Порядку). Це надасть можливість своєчасно забезпечувати розпорядників бюджетних коштів асигнуваннями на проведення видатків та дозволить зменшити кредиторську заборгованість.
   
   Якщо сума та умови зобов'язання передбачають застосування процедур закупівель, розпорядник бюджетних коштів при реєстрації таких зобов’язань подає до органу Державного казначейства України реєстр зобов’язань, договір про закупівлю та документи, що підтверджують проведення процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", не пізніше ніж у триденний термін з дня їх отримання.
   
   Для недопущення виникнення кредиторської заборгованості по заробітній платі, рекомендуємо розпорядникам бюджетних коштів переглянути, умови колективних договорів щодо термінів отримання заробітної плати за другу половину місяця до 1 числа наступного місяця.
   
   6. За видатками в частині міжбюджетних трансфертів бюджетними зобов’язаннями вважаються планові показними, які реєструються органами Державного казначейства відповідно до розпису видатків бюджету на відповідний рік.
   
   Зобов’язання розпорядників коштів місцевих бюджетів джерелом погашення яких є субвенції, отримані з державного та місцевих бюджетів, реєструються органами Державного казначейства відповідно до вимог Порядку.
   
   7. Всі операції в натуральній формі відображаються в обліку органів Державного казначейства на підставі Довідки про надходження у натуральній формі (лист Державного казначейства України від 2.04.2006 № 07-04/679-3102), поданої розпорядником бюджетних коштів.
   
   8. Відповідно до розділу 3 Порядку розпорядники бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування можуть застосовувати спрощений порядок реєстрації зобов’язань. Але, необхідно зауважити, що застосовування спрощеного порядку реєстрації зобов’язань розповсюджується лише на розпорядників коштів окремих бюджетів місцевого самоврядування (сільські, селищні бюджети). Застосування спрощеного механізму реєстрації зобов’язань є необов’язковим і здійснюється за умови прийняття рішення про його використання органом місцевого самоврядування.
   
   Підсумовуючи, слід зазначити, що Державне казначейство України при виконанні покладених на нього функцій діє в рамках правового поля не порушуючи норм законодавчо-нормативної бази, і з метою упередження виникнення непорозумінь в процесі казначейського обслуговування бюджетів всі учасники бюджетного процесу повинні неухильно дотримуватись вимог Бюджетного кодексу України та інших законодавчо-нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні.
   
   Просимо довести роз’яснення, викладені в цьому листі, підвідомчим установам та організаціям.
   
   Перший заступник Голови
О.С.Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам