Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении кодов экономической классификации расходов

О применении кодов экономической классификации расходов   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.07.2013 р. № 17-08/1274-14820
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <... > щодо застосування кодiв економiчної класифiкацiї видаткiв i повiдомляє.
   
   Вiдповiдно до статтi 18 Закону України «Про авторське право i сумiжнi права» (далi — Закон), комп’ютернi програми охороняються як лiтературнi твори. Така охорона поширюється на комп’ютернi програми незалежно вiд способу чи форми їх вираження.
   
   До майнових прав автора (чи iншої особи, яка має авторське право) належать:
   
   а) виключне право на використання твору;
   
   б) виключне право на дозвiл або заборону використання твору iншими особами.
   
   Майновi права автора (чи iншої особи, яка має авторське право) можуть бути переданi (вiдчуженI) iншiй особi згiдно з положеннями статтi 31 цього Закону, пiсля чого ця особа стає суб’єктом авторського права.
   
   Виключне право на використання твору автором (чи iншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твiр у будь-якiй формi i будь-яким способом (стаття 15 Закону ).
   
   Пунктом 2 Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.09.2003 № 1433, визначено, що лiцензiйнi примiрники комп’ютерної програми — примiрники комп’ютерної програми, якi розповсюджуються i використовуються в обсягах i у спосiб, визначенi у лiцензiї.
   
   Лiцензiя на використання комп’ютерної програми — це письмове повноваження на використання комп’ютерної програми певним способом i за певних умов, надане особою, що має виключне право видавати вiдповiдний дозвiл.
   
   Згiдно з Порядком використання у 2013 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв з легалiзацiї комп’ютерних програм, якi використовуються в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2013 № 257, бюджетнi кошти спрямовуються на закупiвлю лiцензiйних примiрникiв комп’ютерних програм для подальшої замiни нелiцензiйних примiрникiв таких програм, що використовуються в органах виконавчої влади, на лiцензiйнi з урахуванням необхiдностi виконання бюджетних зобов’язань минулих рокiв, узятих на облiк в органах Казначейства, у разi їх вiдповiдностi паспорту бюджетної програми.
   
   Інструкцiєю щодо застосування економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 12.03.2012 № 333, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 27.03.2012 за № 456/20769 (зi змiнами), визначено, що придбання програмного забезпечення, на яке майновi права не передаються користувачу, при цьому майновi та авторськi права на об’єкт iнтелектуальної власностi на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачi самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третiм особам здiйснюється за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крiм комунальних)» (2.2.4-12).
   
   За КЕКВ 3160 «Придбання землi та нематерiальних активiв» здiйснюється придбання програмного забезпечення для комп’ютерної та обчислювальної технiки (програмних продуктiв, iнформацiйних систем та комплексiв, баз даних, web-сторiнок/сайтiв/порталiв тощо) з передачею виключних прав на володiння, користування i розпорядження замовнику (3.1.6-5).
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам