Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О завершении бюджетного 2012 года и начало 2013 года

О завершении бюджетного 2012 года и начало 2013 года   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.12.2012 р. № 16-10/4280-18236
   
   
Головні управління Державної казначейської служби України
   в Автономній Республіці Крим, областях, м. м.Києві та Севастополі
   
   Міністерство фінансів у Автономній Республіці Крим,
   Головні фінансові управління в областях, м. м.Києві та Севастополі
   
   Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів
   
   
Про завершення бюджетного 2012 року та початок 2013 року
   
   Державна казначейська служба України у зв’язку iз завершенням бюджетного 2012 року повiдомляє наступне.
   
   1. З метою своєчасного завершення розрахункiв у перiод закiнчення бюджетного року розпорядникам/одержувачам бюджетних коштiв державного i мiсцевих бюджетiв рекомендувати здiйснювати виплату заробiтної плати та iнших платежiв соцiального характеру за другу половину грудня 2012 року, починаючи з 20.12.2012 року.
   
   2. З урахуванням вимог статтi 57 Бюджетного кодексу України розпорядникам та одержувачам бюджетних коштiв залишки коштiв загального та спецiального фондiв державного та мiсцевих бюджетiв перерахувати до вiдповiдного бюджету наступним чином:
   
   2.1. З рахункiв у нацiональнiй валютi, вiдкритих в банках безпосередньо на iм’я розпорядникiв/одержувачiв коштiв державного бюджету вiдповiдно до законодавства за балансовими рахунками 2520, 2530 Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України та за балансовими рахунками 3520, 3530 Плану рахункiв бухгалтерського облiку Нацiонального банку України, станом на кiнець операцiйного дня 27 грудня 2012 року (на пiдставi платiжних доручень власникiв рахункiв) за такими платiжними реквiзитами:
   
   Одержувач — Державна казначейська служба України
   
   Код за ЄДРПОУ — 37567646
   
   Банк одержувача — Державна казначейська служба України, м. Код банку одержувача — 820172
   
   Рахунок:
   
   - загальний фонд — №31120000000001
   
   - спецiальний фонд — на рахунки, вiдкритi у Державнiй казначейськiй службi України за балансовим рахунком 3124 «Кошти спецiального фонду державного бюджету для здiйснення видаткiв за вiдомчою ознакою» Плану рахункiв бухгалтерського облiку виконання державного та мiсцевих бюджетiв, для облiку коштiв спецiального фонду державного бюджету, якi направляються вiдповiдному головному розпоряднику бюджетних коштiв.
   
   В полi «призначення платежу» додатково зазначається «Стаття 57»;
   
   2.2. З валютних рахункiв, вiдкритих в установах банкiв безпосередньо на iм’я розпорядникiв/одержувачiв коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, на пiдставi платiжних доручень власникiв рахункiв, в частинi виконання кошторисiв та планiв використання бюджетних коштiв за загальним i спецiальним фондами державного та мiсцевих бюджетiв (крiм залишкiв власних надходжень бюджетних установ в iноземнiй валютi, якi облiковуються на їх рахунках, вiдкритих в установах банкiв, та залишкiв коштiв на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном), станом на кiнець операцiйного дня 26 грудня 2012 року:
   
   2.2.1. у разi отримання бюджетною установою коштiв з державного бюджету в iноземнiй валютi з рахунку Державної казначейської служби України — за такими платiжними реквiзитами:
   
   - одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастiонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);
   - код одержувача: 37567646;
   - бюджетний рахунок одержувача коштiв в iноземнiй валютi (account): 25133012855000;
   - банк одержувача коштiв (beneficiary bank): Публiчне акцiонерне товариство «Державний експортно-iмпортний банк України», Київ, Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine);
   - SWIFT: EXBSUAUX;
   - код банку: 322313;
   
   2.2.2. у разi самостiйної закупiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi — за порядком, зворотним отриманню таких коштiв на валютнi рахунки.
   
   В полi «призначення платежу» розрахункового документу додатково зазначається «Стаття 57»;
   
   2.3. З рахункiв вищих навчальних закладiв, вiдкритих на їх iм’я в установах банкiв за балансовим рахунком 2525 «Вклади (депозити) клiєнтiв, якi утримуються з Державного бюджету України» — на їх рахунки, вiдкритi в органах Державної казначейської служби України, з яких кошти перераховувались, не пiзнiше 29 грудня 2012 року.
   
   2.4. З рахункiв мiсцевих фiнансових органiв, вiдкритих на їх iм’я в установах банкiв за балансовим рахунком 2546 «Вклади (депозити) мiсцевих бюджетiв» — на їх рахунки, вiдкритi в органах Державної казначейської служби України, з яких кошти перераховувались, у термiн встановлений у пунктi 4 Порядку розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.01.2011 №6.
   
   3.Залишки коштiв з рахункiв розпорядникiв/одержувачiв коштiв державного та мiсцевих бюджетiв (крiм власних надходжень), вiдкритих на їх iм»я в органах Державної казначейської служби України за балансовими рахунками 35 роздiлу Плану рахункiв бухгалтерського облiку виконання державного та мiсцевих бюджетiв станом на кiнець операцiйного дня 28 грудня 2012 року списуються органами Державної казначейської служби України у порядку, визначеному у Регламентi роботи органiв Державної казначейської служби України по завершенню бюджетного 2012 року та початку 2013 року.
   
   У 2013 роцi першим робочим днем органiв Державної казначейської служби України є 2 сiчня. Органи Державної казначейської служби України 02.01.2013 працюють без клiєнтiв i забезпечують комплекс робiт, пов’язаних з початком бюджетного 2013 року.
   
   Починаючи iз 3 сiчня 2013 року органи Державної казначейської служби України працюють у звичайному режимi.
   
   Перший заступник Голови
   
О. С. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам