Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об учете зданий и сооружений

Об учете зданий и сооружений   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.02.2013 р. № 17-08/506-5487
   
   Щодо обліку будинків та споруд
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <...> та в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Статтею 133 Господарського кодексу України (далi — Кодекс) визначено, що основу правового режиму майна суб’єктiв господарювання, на якiй базується їх господарська дiяльнiсть, становлять право власностi та iншi речовi права — право господарського вiдання, право оперативного управлiння.
   
   Правом оперативного управлiння, вiдповiдно до статтi 137 Кодексу, визнається речове право суб’єкта господарювання, який володiє, користується i розпоряджається майном, закрiпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здiйснення некомерцiйної господарської дiяльностi, у межах, встановлених цим Кодексом та iншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).
   
   Власник майна, закрiпленого на правi оперативного управлiння за суб’єктом господарювання, здiйснює контроль за використанням i збереженням переданого в оперативне управлiння майна безпосередньо або через уповноважений ним орган i має право вилучати у суб’єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.
   
   Право оперативного управлiння захищається законом вiдповiдно до положень, встановлених для захисту права власностi.
   
   Майновий стан суб’єкта господарювання визначається сукупнiстю належних йому майнових прав та майнових зобов’язань, що вiдображається у бухгалтерському облiку його господарської дiяльностi вiдповiдно до вимог закону (стаття 145 Кодексу).
   
   Частиною 5 статтi 60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» визначено, що органи мiсцевого самоврядування вiд iменi та в iнтересах територiальних громад вiдповiдно до закону здiйснюють правоможностi щодо володiння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власностi, в тому числi виконують усi майновi операцiї, можуть передавати об’єкти права комунальної власностi у постiйне або тимчасове користування юридичним та фiзичним особам, здавати їх в оренду, продавати i купувати, використовувати як заставу, вирiшувати питання їхнього вiдчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фiнансування об’єктiв, що приватизуються та передаються у користування i оренду.
   
   Статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» визначено, що пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй.
   
   Вiдповiдно до пункту 1.2 Інструкцiї з облiку необоротних активiв бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України вiд 17.07.2000 № 64, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 31.07.2000 за № 459/4680 (у редакцiї наказу Державного казначейства України вiд 21.02.2005 № 30, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.03.2005 за № 300/10580) (далi — Інструкцiя), бухгалтерський облiк необоротних активiв повинен забезпечити правильне документальне оформлення та своєчасне вiдображення в регiстрах бухгалтерського облiку надходження, перемiщення, вибуття всiх необоротних активiв, якi належать установi, у тому числi i зданi в оренду.
   
   Пунктом 2.1 Інструкцiї визначено, що до основних засобiв належать матерiальнi активи, якi використовуються установою багаторазово i безперервно в процесi виконання основних функцiй, надання послуг, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року.
   
   Вiдповiдно до Порядку застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управлiння Державного казначейства України вiд 10.12.99 № 114, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї У країни 20.12.99 за № 890/4183, будинки виробничо-господарського призначення, зайнятi органами управлiння, соцiально-культурними (будiвлi учбових закладiв, лiкарень, полiклiнiк i амбулаторiй, будинкiв-iнтернатiв для престарiлих та iнвалiдiв, дитячих закладiв, бiблiотек, клубiв, музеїв, науково-дослiдних iнститутiв, лабораторiй та iн.) та iншими установами, облiковуються на субрахунку 103 «Будинки та споруди».
   
   Для облiку будинкiв, споруд застосовується «Інвентарна картка облiку основних засобiв в бюджетних установах» типової форми ОЗ-6 (бюджет) (п. 6.11 Інструкцiї).
   
   Вiдображення в бухгалтерському облiку зазначених операцiй здiйснюється вiдповiдно до Інструкцiї про кореспонденцiю субрахункiв бухгалтерського облiку для вiдображення основних господарських операцiй бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України вiд 10.07.2000 № 61, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2000 за № 497/4718 (у редакцiї наказу Державного казначейства України вiд 14.02.2005 № 28, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04.03.2005 за № 288/10568).
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам