Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно дебиторской и кредиторской задолженности, находящейся на учете учреждения

Относительно дебиторской и кредиторской задолженности, находящейся на учете учреждения   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.10.2013 р. № 17-08/152-24404
   
   <...> Вимоги кредиторiв, якi не визнанi лiквiдацiйною комiсiєю, якщо кредитор у мiсячний строк пiсля одержання повiдомлення про повну або часткову вiдмову у визнаннi його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволеннi яких за рiшенням суду кредиторовi вiдмовлено, а також вимоги, якi не задоволенi через вiдсутнiсть майна юридичної особи, що лiквiдується, вважаються погашеними (частина 5 статтi 112 Цивiльного кодексу України ).
   
   Згiдно з пунктом 1.2 Інструкцiї з облiку коштiв, розрахункiв та iнших активiв бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України вiд 26.12.2003 р. № 242, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2004 р. за № 106/8705, безнадiйна дебiторська заборгованiсть — поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої є впевненiсть про неповернення її боржником або за якою строк позовної давностi минув.
   
   Пiдпунктом 1.5.15 пункту 1.5 Інструкцiї з iнвентаризацiї матерiальних цiнностей, розрахункiв та iнших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управлiння Державного казначейства України вiд 30.10.98 р. № 90, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 16.11.98 р. за 728/3168 (далi — Інструкцiя № 90), визначено, що установи зобов’язанi проводити iнвентаризацiю розрахункiв iз дебiторами та кредиторами — не менше двох разiв на рiк, розрахункiв у порядку планових платежiв iз депонентами — не менше одного разу на мiсяць.
   
   Інвентаризацiйна комiсiя шляхом документальної перевiрки повинна також установити, чи вжито заходiв для стягнення дебiторської заборгованостi у встановленому порядку (п. 11.3 Інструкцiї № 90 ).
   
   Для вiдображення результатiв iнвентаризацiї розрахункiв за дебiторською та кредиторською заборгованiстю, що знаходиться на облiку установи на момент звiтного перiоду (iнвентаризацiї), призначений Акт iнвентаризацiї розрахункiв з дебiторами i кредиторами.
   
   В Актi зазначаються найменування проiнветаризованих субрахункiв i суми виявленої неузгодженої дебiторської i кредиторської заборгованостi, безнадiйних боргiв та кредиторської i дебiторської заборгованостi, щодо якої термiн позовної давностi минув (п. 11.4 Інструкцiї № 90 ).
   
   За сумами дебiторської заборгованостi, щодо якої термiн позовної давностi минув, у довiдцi зазначаються особи, виннi в пропущеннi цих термiнiв.
   
   Списання боргу внаслiдок неплатоспроможностi боржника не є пiдставою для скасування заборгованостi. Заборгованiсть слiд вiдображати поза балансом не менше п’яти рокiв з часу списання для спостереження за можливiстю її справляння у випадку змiни майнового стану боржника (п. 11.5 Інструкцiї № 90 ).
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам