Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отдельных вопросов ведения бухгалтерского учета

Относительно отдельных вопросов ведения бухгалтерского учета   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.05.2010 р. № 15-04/1243-9248
   
   
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
   
   Головним управлінням Державного казначейства
   в Автономній Республіці Крим, областях,
   містах Києві та Севастополі
   
   Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим,
   Головним фінансовим управлінням обласних,
   Київської міської державних адміністрацій,
   фінансовому управлінню Севастопольської
   міської державної адміністрації
   
   
Про надання роз’яснень
   
   На численнi звернення розпорядникiв бюджетних коштiв Державне казначейство України надає роз’яснення з окремих питань ведення бухгалтерського облiку.
   
   1. Щодо операцiй з оприбуткування виготовлених iнформацiйних стендiв.
   
   Вiдповiдно до пункту 2.1 Інструкцiї з бухгалтерського облiку необоротних активiв бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України вiд 17.07.2000 № 64, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 31.07.2000 за № 459/4680 (далi — Інструкцiя № 64), до основних засобiв належать матерiальнi активи, якi використовуються установою багаторазово i безперервно в процесi виконання основних функцiй, надання послуг, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року i вартiсть яких без податку на додану вартiсть та iнших платежiв перевищує 1000 гривень за одиницю (комплект).
   
   Облiковуються iнформацiйнi стенди, вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управлiння Державного казначейства України вiд 10.12.99 № 114, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 20.12.99 за № 890/4183, на субрахунку 106 «Інструменти, прилади та iнвентар».
   
   Інформацiйнi стенди оприбутковуються на пiдставi «Акта прийняття-передачi основних засобiв» форма ОЗ-1 (бюджет) вiдповiдно до Інструкцiї зi складання типових форм з облiку та списання основних засобiв, що належать установам i органiзацiям, якi утримуються за рахунок державного або мiсцевих бюджетiв, затвердженої спiльним наказом Головного управлiння Державного казначейства України та Державного комiтету статистики України вiд 02.12.97 № 125/70, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.97 за № 612/2416.
   
   У бухгалтерському облiку зазначенi операцiї вiдображаються вiдповiдно до Інструкцiї про кореспонденцiю субрахункiв бухгалтерського облiку для вiдображення основних господарських операцiй бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України вiд 10.07.2000 № 61, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2000 за № 497/4718 (у редакцiї наказу Державного казначейства України вiд 14.02.2005 № 28 ) (далi — Інструкцiя № 61).
   
   При цьому виконуються наступнi бухгалтерськi проведення:
   
з/п Змiст операцiї Номери субрахункiв
за дебетом за кредитом
1 Отримано асигнування iз загального фонду державного бюджету 321 701, 702
2 Оприбутковано iнформацiйнi стенди Водночас проводиться другий запис 106 801, 802 364, 675 401
3 Перераховано кошти за виконанi роботи 364, 675 321
   
   Принагiдно повiдомляємо, що вiдповiдно до пункту 4 Інструкцiї № 61, кореспонденцiя субрахункiв, що не наведена в цiй Інструкцiї, визначається установою, виходячи з норм даної кореспонденцiї субрахункiв та нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку бюджетних установ.
   
   2. Щодо вiдображення в бухгалтерському облiку послуг з монтажу та установки охоронно-пожежної сигналiзацiї.
   
   Вiдповiдно до Інструкцiї щодо застосування економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України вiд 25.11.2008 № 495, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2009 за № 79/16095, за кодом економiчної класифiкацiї видаткiв 1134 «Оплата послуг (крiм комунальних)» здiйснюються видатки на створення i впровадження локальних мереж, систем вiдеоспостереження, охоронної сигналiзацiї та перепускних систем, пожежогасiння, систем гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондицiювання робочих або технологiчних примiщень, систем технiчного захисту iнформацiї (уключаючи видатки на їх атестацiю), у тому числi оплата пасивного обладнання — монтажних шаф, монтажних коробiв, кабелеводiв, кабелiв, з’єднувачiв, розеток, крiплень, комутацiйних панелей тощо, якщо зазначене обладнання є невiд’ємною частиною послуг.
   
   Враховуючи вищевикладене, якщо за умовами договору пасивне обладнання є складовою робiт з монтажу пожежної сигналiзацiї, то витрати на проведення його монтажу вiдносяться на фактичнi видатки бюджетної установи.
   
   Вiдповiдно до пункту 2.4 Інструкцiї № 64 одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв. До основних засобiв належать матерiальнi цiнностi, якi мають вартiсть бiльше 1000 грн. за одиницю (комплект) та строк корисної експлуатацiї бiльше одного року.
   
   Щодо вiдображення в бухгалтерському облiку послуг з монтажу та установки охоронно-пожежної сигналiзацiї, то вiдповiдно до пункту 1.15 Інструкцiї № 64, роботи щодо встановлення структурованої кабельної системи, настройки локальної обчислювальної мережi тощо, а також витратнi матерiали (кабельнi лотки, монтажнi панелi, розетки, коректори тощо), що використанi при проведеннi таких робiт, не вiдносяться до вартостi необоротних активiв, а списуються на фактичнi видатки на пiдставi виправдних документiв (актiв виконаних робiт тощо).
   
   Вартiсть витратних матерiалiв не мiстить об’єкта основних засобiв, тому пiдстави для вiдображення в бухгалтерському облiку об’єктiв основних засобiв вiдсутнi.
   
   Перший заступник голови
   
О. С. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам