Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения расходов на реконструкцию помещения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Относительно отражения расходов на реконструкцию помещения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.11.2010 р. № 17-04/2828-21196
   
   Стосовно відображення витрат на реконструкцію приміщення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

   У Обласного управління капітального будівництва, яке виступає замовником реконструкції та облаштування приміщення для лабораторії медичного центру, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (стаття 9).
   
   Обласне управління капітального будівництва по реконструкції приміщення, згідно з пунктом 5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228, має право брати бюджетні зобов'язання, витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами.
   
   У бухгалтерському обліку інформацію про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво (реконструкція приміщення) він має відображати, керуючись методологічними засадами Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за № 459/4680 (із змінами) (далі - Інструкція № 64).
   
   Відповідно до пункту 5.2 Інструкції № 64 облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), добудови, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об'єктів необоротних активів (з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію) здійснюються на відповідних субрахунках рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво", згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за № 890/4183 (далі - План рахунків).
   
   З огляду на зазначене, Обласним управлінням капітального будівництва по реконструкції приміщення виконані будівельно-монтажні роботи відносяться на фактичні видатки та накопичуються за дебетом відповідного субрахунку рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво" Плану рахунків, кредитом субрахунку 402 "Фонд у незавершеному капітальному будівництві" Плану рахунків і обліковуються до введення об'єкта в експлуатацію (пункт 5.3 Інструкції № 64).
   
   При цьому Обласним управлінням капітального будівництва по реконструкції приміщення, відповідно до пунктів 1.13, 1.14 Інструкції № 64, суми податку на додану вартість, податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні необоротних активів, не враховуються у їх вартості і не збільшують вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за кодом економічної класифікації видатків, що призначений для придбання цих активів.
   
   Обласним управлінням капітального будівництва для прийняття-передачі основних засобів після закінчення їх реконструкції застосовується "Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" ОЗ-2 (бюджет), затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.97 р. за № 612/2416 (далі - наказ № 125/70). Акт складає комісія, створена наказом керівника установи, яка приймає об'єкт, у двох примірниках: один - для установи, яка здає, другий - для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи, яка приймає об'єкт. Після оформлення, акт разом з технічною документацією передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію).
   
   Відображення в бухгалтерському обліку операцій за видатками з реконструкції та облаштування приміщення і його передача після завершення цієї реконструкції Лабораторії медичного центру здійснюється відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 61, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 р. за № 497/4718 (із змінами) (далі - Інструкція № 61). При цьому, на підставі Акта прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ОЗ-2 (бюджет):
   
   - Обласним управлінням капітального будівництва накопичені фактичні видатки списуються за дебетом субрахунку 402 "Фонд у незавершеному капітальному будівництві" Плану рахунків і кредитом відповідного субрахунку - рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво" Плану рахунків;
   
   - Лабораторією медичного центру збільшується вартість основних засобів та фонд у необоротних активах із занесенням відповідних записів до Інвентарних карток.
   
   Відповідно до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2010 р. № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2010 р. за № 385/17680 (далі - Порядок № 164), у квартальній та річній фінансовій звітності відображаються:
   
   - Обласним управлінням капітального будівництва фактичні видатки з реконструкції та облаштування приміщення для Лабораторії медичного центру:
   
   - до завершення та передачі робіт, у графі "Фактичні видатки за звітний період (рік)" Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) або Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 2, 5 до Порядку № 164). А також вартість незавершеного капітального будівництва з реконструкції та облаштування приміщення для Лабораторії медичного центру та сума вкладень у фонд незавершеного капітального будівництва у рядках 140 "Незавершене капітальне будівництво" активу та 330 "Фонд у необоротних активах" пасиву форми 1 Баланс (додаток 1 до Порядку № 164), відповідно. Крім того, у Звіті про рух необоротних активів (форма № 5) (додаток 8 до Порядку № 164) у рядку 410 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" Плану рахунків, а у рядку 620 "Незавершене капітальне будівництво" наводиться за невведеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва сума витрат, спрямованих протягом звітного року на капітальне будівництво та поліпшення об'єктів капітального будівництва;
   
   - після передачі робіт за Актом прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ОЗ-2 (бюджет) - у рядку 740 "Незавершене капітальне будівництво" Звіту про рух необоротних активів (форма № 5);
   
   - Лабораторією медичного центру після прийняття за Актом прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ОЗ-2 (бюджет) збільшується вартість основних засобів та фонд у необоротних активах у рядках 112, 122, 132 "Первісна вартість" активу та 330 "Фонд у необоротних активах" пасиву форми 1 Баланс (додаток 1 до Порядку № 164), відповідно. Крім того у Звіті про рух необоротних активів (форма № 5) (додаток 8 до Порядку № 164) у рядку 110 "Будинки та споруди" наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується згідно з Планом рахунків за субрахунком 103 "Будинки та споруди" та у рядку 615 "у тому числі після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації" наводиться вартість необоротних активів після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації необоротних активів.
   
   <...> Стосовно відображення в бухгалтерському обліку придбання, заміни та списання комп'ютерної техніки
   
   Відповідно до пункту 2.4 Інструкції № 64 об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється установою.
   
   Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.
   
   Пунктом 1.6 Інструкції № 64 встановлено, що зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться у разі індексації їх первісної вартості відповідно до чинного законодавства України, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об'єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів.
   
   Комп'ютерний комплекс, до складу якого входить монітор, що вийшов з ладу та не підлягає ремонту, необхідно списати з балансу бюджетної установи за дебетом субрахунків 131 "Знос основних засобів" та 401 "Фонд у оборотних активах за їх видами" і кредитом субрахунку 104 "Машини та обладнання", керуючись Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314.
   
   Від ліквідації комп'ютерного комплексу на підставі "Акта про списання основних засобів" ОЗ-3 (бюджет), форма якого затверджена наказом № 125/70, необхідно оприбуткувати за первісною (відновлювальною) вартістю з урахуванням нарахованого зносу окремо кожну складову, придатну до використання, як окремий об'єкт. При цьому необхідно виконати бухгалтерські проведення за дебетом відповідних субрахунків рахунку 10 "Основні засоби" або 11 "Інші необоротні матеріальні активи" та кредитом субрахунків 131 "Знос основних засобів" та/або 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" та 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", відповідно до Інструкції № 61. Придбаний на заміну списаного монітор оприбутковується на баланс бюджетної установи залежно від вартості придбання без ПДВ такими ж бухгалтерськими проведеннями без урахування зносу.
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам