Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно страховых платежей

Относительно страховых платежей   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.02.2013 р. № 17-08/460-4552
   
   Щодо страхових платежів
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <...> та в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Реєстрацiя та облiк бюджетних зобов’язань розпорядникiв та одержувачiв бюджетних коштiв здiйснюється органами Державної казначейської служби України вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу України (далi — Кодекс) та Порядку реєстрацiї та облiку бюджетних зобов’язань розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.03.2012 № 309 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.03.2012 за № 419/20732 (далi — Порядок).
   
   Вiдповiдно до пункту 7 частини 1 статтi 2 Кодексу бюджетне зобов’язання — це будь-яке здiйснене вiдповiдно до бюджетного асигнування розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здiйснення iнших аналогiчних операцiй протягом бюджетного перiоду, згiдно з якими необхiдно здiйснити платежi протягом цього ж перiоду або у майбутньому.
   
   Для реєстрацiї в органах Державної казначейської служби України бюджетних зобов’язань (бюджетних фiнансових зобов’язань) розпорядники бюджетних коштiв протягом 7 робочих днiв з дати взяття бюджетного зобов’язання (з дати прийняття ними до виконання бюджетного фiнансового зобов’язання, якщо iнше не передбачено бюджетним зобов’язанням, але не пiзнiше останнього робочого дня мiсяця) подають до вiдповiдного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядникiв (одержувачiв) бюджетних коштiв (Реєстр фiнансових зобов’язань) на паперових та електронних носiях i оригiнали документiв або їх копiї, засвiдченi в установленому порядку, що пiдтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання (пункти 2.2 та 2.4 Порядку).
   
   Вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про страхування» (далi — Закон) страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв вiдноситься до обов’язкового страхування.
   
   Статтею 16 Закону визначено, що договiр страхування — це письмова угода мiж страхувальником i страховиком, згiдно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разi настання страхового випадку здiйснити страхову виплату страхувальнику або iншiй особi, визначенiй у договорi страхування страхувальником, на користь якої укладено договiр страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страховi платежi у визначенi строки та виконувати iншi умови договору.
   
   Факт укладання договору страхування може посвiдчуватися страховим свiдоцтвом (полiсом, сертифiкатом), що є формою договору страхування.
   
   Договiр страхування набирає чинностi з моменту внесення першого страхового платежу, якщо iнше не передбачено договором страхування (стаття 18 Закону).
   
   Зважаючи на викладене, пiдтвердним документом для реєстрацiї бюджетних зобов’язань та бюджетних фiнансових зобов’язань за страховим платежем при обов’язковому страхуваннi цивiльно-правової вiдповiдальностi власника транспортного засобу є договiр страхування або iншi документи, якими може посвiдчуватись факт його укладення вiдповiдно до Закону.
   
   Вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 2.2.4 Інструкцiї щодо застосування економiчної класифiкацiї видаткiв бюджету, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 12.03.2012 № 333 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 27.03.2012 за № 456/20769, оплата послуг iз страхування транспортних засобiв здiйснюється за кодом економiчної класифiкацiї видаткiв 2240 «Оплата послуг (крiм комунальних)».
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам