Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Разъяснение об изменениях в порядке открытия счетов клиентов

Разъяснение об изменениях в порядке открытия счетов клиентов   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.01.2013 р. № 17-10/237-2324
   
   Роз’яснення щодо змін у порядку відкриття рахунків клієнтів
   
   У зв’язку з набранням чинностi з 17.12.2012 р. Законом України вiд 24.05.2012 р. № 4839-VI <...> (далi — Закон № 4839), повiдомляємо.
   
   Вiдповiдно до змiн, внесених Законом № 4839 до Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв» (далi — Закон про державну реєстрацiю), документом для iдентифiкацiї юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу, або фiзичної особи — пiдприємця пiд час провадження господарської дiяльностi та вiдкриття рахунку в банку визначено виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв (далi — виписка з Єдиного державного реєстру).
   
   Частиною четвертою статтi 21 Закону про державну реєстрацiю встановлено перелiк вiдомостей, якi зазначаються у виписцi з Єдиного державного реєстру, зокрема iдентифiкацiйний код юридичної особи або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи, вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, а саме, дата та номер запису про взяття та зняття з облiку.
   
   Порядком формування Єдиного реєстру розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.12.2011 р. № 1691 <...> (далi — Наказ № 1691), передбачено, що разом з Реєстрацiйною карткою розпорядниками бюджетних коштiв та одержувачами бюджетних коштiв надаються довiдка про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України або копiя цiєї довiдки, засвiдчена органом, що її видав (далi — довiдка про включення до ЄДРПОУ).
   
   Згiдно з роздiлами 3 та 5 Порядку вiдкриття та закриття рахункiв у нацiональнiй валютi в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.06.2012 р. № 758 <...> (далi — Наказ № 758), для вiдкриття бюджетних рахункiв надаються, зокрема, копiї документiв, що пiдтверджують взяття клiєнта на облiк в органах ДПС та Пенсiйного фонду України, для вiдкриття небюджетних рахункiв пiдприємства, установи, органiзацiї надають довiдку про включення до ЄДРПОУ; копiю повiдомлення про взяття клiєнта на облiк у вiдповiдному органi Пенсiйного фонду України як платника єдиного внеску, засвiдчену органом, що його видав, або у нотарiальному порядку та копiю документа, що пiдтверджує взяття пiдприємства, установи, органiзацiї на облiк в органi ДПС, засвiдчену органом, що видав документ, або у нотарiальному порядку.
   
   Враховуючи вищезазначене, до внесення змiн до Наказу № 1691 та Наказу № 758 при поданнi Реєстрацiйної картки та вiдкриттi бюджетних та небюджетних рахункiв юридичним особам та фiзичним особам — пiдприємцям, державна реєстрацiя яких у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв вiдбулась з 17 грудня 2012 року, органам Казначейства необхiдно керуватися таким.
   
   Разом з Реєстрацiйною карткою розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв (далi — Реєстрацiйна картка) замiсть довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України або копiї цiєї довiдки, засвiдченої органом, що її видав, надається виписка з Єдиного державного реєстру.
   
   Пiд час вiдкриття бюджетних рахункiв копiї документiв, що пiдтверджують взяття клiєнта, вiдокремленого пiдроздiлу розпорядника бюджетних коштiв на облiк в органах ДПС та Пенсiйного фонду України (якщо юридична особа або її вiдокремлений пiдроздiл є платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування) не подаються, так як ця iнформацiя мiститься у виписцi з Єдиного державного реєстру.
   
   Якщо виписка з Єдиного державного реєстру надавалась з Реєстрацiйною карткою, то при вiдкриттi рахунку зазначена виписка не надається.
   
   Для вiдкриття небюджетних рахункiв довiдка про включення до ЄДРПОУ, копiї повiдомлення про взяття клiєнта на облiк у вiдповiдному органi Пенсiйного фонду України та органi ДПС, засвiдченi органами, що їх видали, або у нотарiальному порядку, до органiв Казначейства не подаються.
   
   Іншi документи подаються до органiв Казначейства згiдно з перелiком, встановленим роздiлами 3 та 5 Наказу № 758.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам