Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке перечисления средств

О порядке перечисления средств   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.12.2013 р. № 01-16-3580
Вiддiленням фонду соцiального
    страхування з тимчасовоï втрати працездатностi
   
    У зв´язку iз чисельними скаргами страхувальникiв, якi обслуговуються в органах Державноï казначейськоï служби Украïни (далi – органи Казначейства), на рiшення виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду за результатами проведених ревiзiй (перевiрок) та застосування фiнансових санкцiй за порушення строкiв перерахування сум оплати частковоï вартостi путiвок та несвоϵчасне повернення страхових коштiв, що виникли внаслiдок невиконання платiжних доручень органами Казначейства, повiдомляϵмо наступне.
   
    Вiдповiдно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Украïни вiд 24.12.2012 № 1407, органи Казначейства здiйснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядникiв бюджетних коштiв шляхом проведення платежiв з реϵстрацiйних, спецiальних реϵстрацiйних рахункiв розпорядникiв бюджетних коштiв та рахункiв одержувачiв бюджетних коштiв, вiдкритих в органах Казначейства, вiдповiдно до кошторисiв, планiв асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитiв з державного бюджету), планiв надання кредитiв iз загального фонду державного бюджету, планiв спецiального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв) або планiв використання бюджетних коштiв та помiсячних планiв використання бюджетних коштiв.
   
    Органи Казначейства здiйснюють платежi на пiдставi платiжних доручень за дорученнями розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв у разi наявностi в обiлку вiдповiдного бюджетного зобов´язання та бюджетного фiнансового зобов´язання у межах залишкiв на рахунках для облiку вiдкритих асигнувань.
   
    Платiжнi доручення подаються до органiв Казначейства в кiлькостi примiрникiв, необхiдних для всiх учасникiв безготiвкових розрахункiв. Форма, обов´язковi реквiзити, строк дiï платiжних доручень та вимоги до заповнення розрахункових документiв на паперових носiях визначено lнструкцiϵю про безготівковi розрахунки в Украïнi в нацональнiй валютi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку Украïни вiд 21.01.2004 № 22 (далi – lнструкцiя № 22).
   
    Вiдповiдно до пункту 2.14 lнструкцiï № 22 банк платника на всiх примiрниках прийнятих розрахункових документiв i на реϵстрах обов´язково заповнюϵ реквiзити «Дата надходження» i «Дата виконання», а банк стягувача – «Дата надходження в банк стягувача» (якщо цi реквiзити передбаченi формою документа), засвiдчуючи ïх пiдписом вiдповiдального виконавця та вiдбитком штампа банку.
   
    Вiдмiткою про дату реϵстрацiï банком платiжного доручення платника про сплату платежiв до бюджету ϵ заповнення в ньому реквiзиту «Дата надходження», який банк заповнюϵ незалежно вiд дати складання платником цього платiжного доручення.
   
    Пiд час оскарження рiшень виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду мають мiсце випадки коли страхувальники додають до скарг копiï платжних доручень для перерахування коштiв та/або реϵстр платiжних доручень розпорядникiв (одержувачiв) бюджетних коштiв (далi – реϵстр). На копiях платiжних доручень у рiзних випадках наявна або вiдсутня вiдмiтка органiв Казначейства про дату одержання платiжного доручення або реϵстру.
   
    Враховуючи зазначене, рекомендуϵмо у разi порушення строку перерахування сум оплати частковоï вартостi путiвок або несвоϵчасного повернення страхових коштiв страхувальниками, якi обслуговуються в органах Казначейства при наявностi у страхувальникiв платiжних доручень або реϵстрiв з вiдмiткою про «Дату надходження», брати до уваги зазначенi обставини при застосуваннi фiнансових санкцiй, передбачених частиною першою статтi 30 Закону Украïни «Про загальнообов´язкове державне соцiальне страхування у зв´язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням» вiд 18.01.2001 № 2240.
   
    З метою ϵдиного застосування норм законодавства про загальнообов´язкове державне соцiальне страхування у зв´язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням пiд час проведення ревiзiй (перевiрок) органами Фонду соцiального страхування з тимчасовоï втрати працездатностi, рекомендϵмо довести зазначену iнформацiю до вiдома страхувальникiв, якi обслуговуються в органах Казначейства.
   
    Перший заступник директора
В.В.Ткаченко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам