Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О выплате материального обеспечения

О выплате материального обеспечения   
ФОНД СОЦlАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОÏ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТl
    КИÏВСЬКЕ МlСЬКЕ ВlДДlЛЕННЯ
    ЦЕНТРАЛЬНА МlЖРАЙОННА ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦlЯ
   
ЛИСТ
   
    від 22.01.2014 р. № 96-04
   
   Про виплату матерiального забезпечення

   
Головi адміністративного суду Украïни
   Темкiжеву l.Х.

   
    У зв´язку зi зверненням застрахованих осiб з приводу затримки виплати матерiального забезпечення, що надаϵться Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатностi Центральна мiжрайонна виконавча дирекцiя Киïвського мiського вiддiлення Фонду (далi – Дирекцiя) повiдомляϵ наступне.
   
    З метою якнайшвидшого отримання застрахованими особами матерiального забезпечення страхувальнику необхiдно забезпечити оперативний розгляд документiв для призначення, нарахування матерiльного забезпечення застрахованим особам та невiдкладне подання до Дирекцiï заяви-розрахунку на отримання фiнансування для надання матерiального забезпечення.
   
    Нормами Закону Украïни «Про обов´язкове державне соцiальне страхування у зв´язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням» вiд 18.01.2001 року № 2240-III встановлено:
   
    - рiшення про призначення матерiального забезпечення та надання соцiальних послуг приймаϵться комiсiϵю (або уповноваженим) iз соцiального страхування, що створюϵться (обираϵться) на пiдприϵмствi, в установi, органзацiï;
   
    - документи для призначення допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, по вагiтностi та пологах розглядаються не пiзнiше десяти днiв з дня ïх надходження;
   
    - повiдомлення про вiдмову в призначеннi допомоги iз зазначенням причин вiдмови та порядку оскарження видаϵться або надсилаϵться заявниковi на пiзнiше п´яти днiв пiсля винесення вiдповiдного рiшення.
   
    Для захисту прав застрахованих осiб на своϵчасне отримання матерiального забезпечення за рахунок коштiв Фонду Дирекцiϵю здiйснюϵться контроль за своϵчаснiстю проходження коштiв Фонду вiд Дирекцiï до страхувальникiв-роботодавцiв та далi до застрахованих осiб.
   
    Враховуючи вищевикладене, рекомендуϵмо здiйснювати виплату матерiального забезпечення застрахованим особам у найкоротшi термни пiсля отримання фiнансування та надавати до Дирекцiï iнформацiю щодо виплачених сум матерiального забезпечення застрахованим особам, отриманих вiдповiдно до заяв-розрахункiв, не пiзнiше здiйснення виплати.
   
    lнфоромацю надавати за телефонами: 492-02-35, 492-02-37, 492-02-31 або на електронну адресу: tso@fsecnt.kiev.ua
   
   
    Директор
В.О.Храпчун

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам