Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении доходов неприбыльных учреждений

О налогообложении доходов неприбыльных учреждений   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.12.2013 р. N 18710/6/99-99-19-03-02-15
   
   Щодо оподаткування доходів неприбуткових установ

   
   <...>
   
   Відповідно до пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації - підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.
   
   Оподаткування неприбуткових організацій і установ визначено ст. 157 ПКУ. Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством (п. 157.12 ст. 157 ПКУ).
   
   Податковий кодекс вимагає, щоб статутні документи неприбуткових організацій містили вичерпний перелік їх видів діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність (п. 157.15 ст. 157 ПКУ).
   
   Відповідно до положень ст. 1 Закону України "Про громадські об'єднання" (далі - Закон) громадське об'єднання зі статусом юридичної особи створюється для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів своїх членів, є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Поряд з цим п. 2 частини 2 ст. 21 Закону громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню.
   
   Таким чином, профільним законодавством не заборонено громадському об'єднанню здійснювати захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів інших членів суспільства.
   
   Відповідно до п. 1 ст. 24 Закону громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
   
   Відповідно до п. 157.3 ст. 157 ПКУ від оподаткування звільняються доходи громадських організацій, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті.
   
   Водночас, згідно з приписами п. 157.15 ст. 157 ПКУ під терміном "основна діяльність" слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
   
   До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.
   
   Проте до основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.
   
   Відповідно до п. 6 ст. 3 Закону відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
   
   Тобто громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте такий дохід, на відміну від прибутку підприємства, не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і має бути спрямований виключно на досягнення мети громадської організації.
   
   У разі якщо громадські організації отримують доходи від операцій з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких неприбуткових організацій, такі доходи не звільняються від оподаткування.
   
   Слід зазначити, що отримавши такі доходи, як доходи з інших, ніж визначені пунктом 157.3 ст. 157 ПКУ джерел, така неприбуткова організація (в даному випадку громадське об'єднання) зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів без врахування суми амортизаційних відрахувань (п. 157.11 ст. 157 ПКУ).
   
   У разі порушення неприбутковою організацією положень Податкового кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації контролюючі органи вправі виключити таку організацію із Реєстру неприбуткових організацій та установ.
   
   До таких порушень належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема для провадження господарської діяльності.
   
   Таким чином, покриття витрат від здійснення основної діяльності неприбуткової організації, в тому числі від надання послуг, які відповідають законодавству, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, не є підставою для виключення організації із Реєстру неприбуткових організацій та установ. При цьому доходи від операцій з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій, підлягають оподаткуванню відповідно до положень п. 157.11 ст. 157 ПКУ без зменшення об'єкта оподаткування на суму амортизаційних відрахувань.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам