Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О новом порядке зачисления в бюджеты и изменении ставки экологического налога с 1 апреля 2014 г.

О новом порядке зачисления в бюджеты и изменении ставки экологического налога с 1 апреля 2014 г.   
МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
       
ЛИСТ
   
   
вiд 14.04.2014 N 8765/7/99-99-15-04-01-17

       
Головнi управлiння Мiндоходiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi,
   Мiжрегiональне головне управлiння Мiндоходiв - Центральний офiс з обслуговування великих платникiв
   Митницi Мiндоходiв
   
   
Про змiну ставок екологiчного податку

   
    Мiнiстерство доходiв i зборiв України повiдомляє про новий порядок зарахування до бюджетiв та змiненi ставки екологiчного податку з 1 квiтня 2014 року.
   
    I. На пiдставi пункту 14 частини третьої статтi 29 Бюджетного кодексу України iншi доходи, не передбаченi Бюджетним кодексом України, якi є джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України, визначаються законом про Державний бюджет України.
   
    Законом України вiд 27 березня 2014 року N 1165-VII "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рiк" (далi - Закон N 1165) внесено змiни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рiк" (далi - Закон про Бюджет).
   
    Так, пунктом 6 статтi 1 Закону N 1165 до статтi 10 Закону про Бюджет внесено змiни, вiдповiдно до яких у загальному фондi Державного бюджету України на 2014 рiк до доходiв належать надходження 31,6 вiдсотка екологiчного податку (крiм податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статтi 29 Бюджетного кодексу України (екологiчний податок, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк), та пунктом 10 статтi 11 Закону про Бюджет (екологiчний податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв).
   
    Пунктом 7 статтi 1 Закону N 1165 до пункту 2 статтi 11 Закону про Бюджет внесено змiни, вiдповiдно до яких джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2014 рiк, у частинi доходiв, є надходження 33,4 вiдсотка екологiчного податку (крiм податку, визначеного пунктом 4 частини 3 статтi 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 цiєї статтi).
   
    Закон N 1165 набрав чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, а саме з 3 квiтня 2014 року.
   
    II. Законом України вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII "Про запобiгання фiнансової катастрофи та створення передумов для економiчного зростання в Українi" (далi - Закон N 1166) внесено змiни до Податкового кодексу України (далi - Кодекс).
   
    Зокрема пунктами 17 - 22 роздiлу I Закону N 1166, якi набрали чинностi з 1 квiтня 2014 року, викладенi у нових розмiрах i порiвняно з дiючими з 1 сiчня до 1 квiтня ц.р. збiльшенi у 0,083 раза ставки екологiчного податку, що визначенi:
   
    пунктами 243.1 - 243.4 статтi 243 Кодексу, а саме: ставки податку за викиди в атмосферне повiтря окремих забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення; ставки податку за викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi встановлено клас небезпечностi; для забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повiтрi населених пунктiв;
   
    статтею 244 Кодексу - ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;
   
    пунктами 245.1 i 245.2 статтi 245 Кодексу - ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у воднi об'єкти;
   
    пунктами 246.1 i 246.2 статтi 246 Кодексу - ставки податку за розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах;
   
    пунктом 247.1 статтi 247 Кодексу - ставки податку за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi);
   
    статтею 248 Кодексу - ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк.
   
    Таким чином, збiльшенi ставки повиннi застосовуватися платниками екологiчного податку при обрахуваннi податку за перелiченi вище об'єкти оподаткування, що виникли з 1 квiтня.
   
    Зобов'язуємо довести цей лист для використання у роботi пiдпорядкованим структурним пiдроздiлам i платникам екологiчного податку.
   
   Перший заступник Мiнiстра
I.О. Бiлоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам