Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке осуществления операций с использованием специального платежного средства

О порядке осуществления операций с использованием специального платежного средства   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.11.2013 р. N 807/99-99-16-04-18

   
   Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянув лист ПАТ від 08.10.2013 р. N Э.Э.72.0.0.0/3-16059 та повідомляє таке.
   
   Згідно з нормами пункту 1.27 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон про платіжні системи) платіжна картка - це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
   
   Згідно з нормами статті 9 Закону про платіжні системи переказ в Україні може здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем. Діяльність платіжної системи має відповідати вимогам законодавства України.
   
   Пунктом 13.1 статті 13 Закону про платіжні системи визначено, що Порядок виконання операцій із застосуванням платіжних інструментів, у тому числі обмеження щодо цих операцій, визначається законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
   
   Відповідно до статті 33 Закону про платіжні системи встановлено відповідальність платника при проведенні переказу, а саме платник несе перед банком або іншою установою - учасником платіжної системи, що його обслуговують, відповідальність, передбачену умовами укладеного між ними договору. Платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ.
   
   Платник має відшкодувати банку або іншій установі - учаснику платіжної системи шкоду, заподіяну внаслідок такої невідповідності інформації.
   
   Одночасно, відповідно до статті 401 Закону про платіжні системи еквайр та емітент повинні проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів, суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів із запобігання або припинення зазначених переказів. Моніторинг має проводитися постійно за параметрами, встановленими правилами відповідної платіжної системи. Національний банк України може встановлювати загальні параметри моніторингу для всіх платіжних систем (груп платіжних систем).
   
   Обмеження щодо використання поточних рахунків фізичних осіб встановлені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 492. Так, відповідно до пп. 7.7 та 7.8 цієї Інструкції забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності. З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-які рахунки фізичних осіб - нерезидентів, крім рахунків нерезидентів-інвесторів.
   
   Підприємництво відповідно до Закону України "Про підприємництво" - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.
   
   Положенням про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 р. N 223 (далі - Положення N 223), визначено загальні вимоги Національного банку України до емісії банками, філіями іноземних банків спеціальних платіжних засобів і визначено порядок здійснення операцій з їх використанням.
   
   Згідно з пп. 1.4 п. 1 Положення N 223 спеціальний платіжний засіб - платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або банку, а також інші операції, установлені договором;
   
   держатель спеціального платіжного засобу - фізична особа, яка на законних підставах використовує спеціальний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного спеціального платіжного засобу;
   
   особистий спеціальний платіжний засіб - спеціальний платіжний засіб, емітований на ім'я фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності;
   
   корпоративний спеціальний платіжний засіб - спеціальний платіжний засіб, який дає змогу його держателю здійснювати операції за рахунком суб'єкта господарювання.
   
   Відповідно до пп. 1.11 п. 1 Положення N 223 клієнт зобов'язаний на вимогу банку надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. Банк відмовляє клієнтові в його обслуговуванні в разі ненадання клієнтом необхідних документів, відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе.
   
   Одночасно внутрішньобанківські правила залежно від особливостей діяльності банку повинні містити, зокрема, систему управління ризиками під час здійснення платіжних операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, уключаючи, у тому числі, порядок оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (пункт 1.8 Положення N 223).
   
   Емітент має право надавати фізичним особам, які не здійснюють підприємницької діяльності, особисті спеціальні платіжні засоби, а суб'єктам господарювання - корпоративні спеціальні платіжні засоби. Емітент зобов'язаний забезпечити наявність у договорі умов щодо видів платіжних операцій, які клієнт має право здійснювати з використанням спеціального платіжного засобу. При цьому користувачі мають право використовувати спеціальні платіжні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків та умов договору з емітентом. Користувач зобов'язаний використовувати спеціальний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, та не допускати використання спеціального платіжного засобу особами, які не мають на це законного права або повноважень (пункти 2.2, 2.5, 3.1 та 6.1 Положення N 223).
   
   При цьому слід зауважити, що згідно з пунктом 6.11 Положення N 223 правила платіжної системи мають передбачати право платіжної організації ухвалювати рішення про призупинення здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, емітованих певним емітентом.
   
   Порядок призупинення здійснення операцій з використанням спеціального платіжного засобу встановлюється правилами платіжної системи і обумовлюється в договорі платіжної організації з емітентом.
   
   Крім того, пунктом 6.12 Положення N 223 передбачено, що емітент має право прийняти рішення про призупинення здійснення операцій з використанням певного спеціального платіжного засобу, а також про вилучення спеціального платіжного засобу за наявності обставин, що можуть свідчити про незаконне використання спеціального платіжного засобу або його реквізитів, значно збільшеного ризику неспроможності платника виконати своє зобов'язання щодо сплати кредиту та процентів за ним, в інших випадках, установлених договором.
   
   Пунктом 8.7 Положення N 223 передбачено порядок здійснення процесингу за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів на території України процесинговими установами - резидентами. Надання послуг процесингу постачальникам платіжних послуг - резидентам процесинговою установою - нерезидентом передбачено за умови наявності у договорі вимог стосовно виконання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та захисту інформації.
   
   Процесинг - це діяльність, яка включає виконання за операціями з платіжними інструментами авторизації, моніторингу, збору, оброблення та зберігання інформації, а також надання обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для проведення взаєморозрахунків у платіжній системі (пункт 1.323 статті 1 Закону про платіжні системи).
   
   Під час проведення операцій з використанням спеціального платіжного засобу в процесі авторизації реквізити спеціального платіжного засобу та інформація про суму операції передаються в банк-емітент (процесинговий центр), який після проведення їх перевірки надає дозвіл на проведення цієї операції або відмовляє у її проведенні.
   
   Спеціальні платіжні засоби, за якими заборонено або обмежено проведення операцій, включаються банком-емітентом до стоп-списків. Порядок подання повідомлення та/або заяви про внесення спеціального платіжного засобу до стоп-списку і його вилучення з нього визначаються у внутрішньобанківських правилах банку, розроблених з урахуванням вимог Положення N 223, правил платіжної системи, та обумовлюються в договорі.
   
   Стоп-список - це перелік спеціальних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим (пункт 1.4 глави 1 Положення N 223).
   
   У листі НБУ від 12.06.2013 р. N 48-104/1396/6993 зазначено, що стоп-списки формуються емітентами, зокрема на підставі власних рішень, які мають бути обумовлені в договорі, і передаються до процесингової установи.
   
   При цьому отримання платежів протягом календарного року у вигляді доходів від зазначених у Таблиці не є підприємницькою діяльністю.
   
   Додаток: таблиця доходів фізичних осіб, які не відносяться до підприємницької діяльності, на 1 арк.
   
   
   
Додаток
   
   
Доходи фізичних осіб, які не відносяться до підприємницької діяльності

   
Вид доходу Ставка податку Стаття (пункт, підпункт) Кодексу
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами:    
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк 15 (17) % п. 170.9
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожитковою мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень 15 (17) % пп. "б" пп. 165.1.22
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ 15 (17) % п. 170.7
Виграші, призи, дарунки
Виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 МЗП не оподатковуються пп. 165.1.46
Виграш у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри 15 (17) % абз. 1 п. 167.1
Виграші або призи (крім виграшів у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) 30% абз. 1 п. 167.3
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі не оподатковуються пп. 165.1.39
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. "б" пп. 165.1.1 ПКУ) 15 (17) % абз. 2 п. 167.3
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ "Спадщина") 0 %, 5 %, 15 (17) % п. 174.6
Дивіденди, роялті
Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів не оподатковуються пп. 165.1.18
Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав - резидентом, що є юрособою (крім дивідендів, вказаних далі) 5% абз. 9 п. 167.2
Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку 15 (17) % пп. 170.5.3
Роялті 15 (17) % пп. 170.3.1
Продаж нерухомості
Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки не оподатковується п. 172.1
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 5% абз. 1 п. 172.2
Дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1
Дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва 5% абз. 2 п. 172.2
Продаж рухомого майна
Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі) 5% п. 173.1
Дохід від продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року (як виняток з попередньої норми) 1% п. 173.2
Спадщина
Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення 0% пп. 174.2.1
Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п. 174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом 0% пп. 174.2.1
Вартість будь-якого об'єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення 5% пп. 174.2.2
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента 15 (17) % пп. 174.2.3
   
   Директор Департамента
   
О. Головач

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам