Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно совершенствования практики применения подзаконных нормативных актов

Относительно совершенствования практики применения подзаконных нормативных актов   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.03.2014 р. N 5790/5/99-99-22-02-05-16

   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення щодо удосконалення практики застосування підзаконних нормативних актів та повідомляє таке.
   
   На сьогодні пріоритетним напрямом роботи Міністерства доходів і зборів України є удосконалення системи адміністрування податків і зборів та запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків.
   
   У зв'язку з цим Міністерством доходів і зборів України запроваджується сервіс "Електронна перевірка", який дасть змогу вирішити проблеми дистанційного обслуговування платників податків, підвищити якість та зменшити термін проведення перевірки; надасть як платникам податків, так і контролюючим органам впевненості у правильності та в повноті оподаткування здійснених фінансово-господарських операцій, мінімізує вплив людського фактору.
   
   Щодо переліку питань, які в 2014 році перевіряються при проведенні електронної перевірки
   
   Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75 статті 75 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Кодексом податків та зборів та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів.
   
   Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (далі - електронна перевірка) є перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
   
   Відповідно до підпункту 2.2 розділу II Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 03.06.2013 р. N 143 (далі - Порядок N 143), платником податків у заяві крім інших даних в обов'язковому порядку зазначається інформація про перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки органом державної податкової служби (територіальним органом Міндоходів).
   
   Щодо можливості проведення електронної перевірки за податкові періоди до 01.01.2014 р.
   
   Як передбачено підпунктами 2.2 та 2.4 розділу II Порядку N 143, платником податків у заяві про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки (далі - Заява) крім загальних облікових даних в обов'язковому порядку зазначається інформація про податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці. Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити), та у разі надання до територіального органу Міндоходів відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з відповідного податку (збору).
   
   Щодо оскарження рішення про відмову у проведенні електронної перевірки
   
   Згідно з підпунктами 3.1 та 3.3 розділу III Порядку N 143 територіальний орган Міндоходів на підставі інформації, зазначеної платником податків у Заяві та доданих до неї документах для проведення електронної перевірки, та податкової інформації, наявної в територіальному органі Міндоходів, приймає рішення про проведення/непроведення такої перевірки.
   
   Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято територіальним органом Міндоходів, якщо за результатами аналізу інформації встановлено, зокрема, такі обставини: період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, вже охоплено документальною плановою або позаплановою перевіркою (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити); бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291; ненадання платником податків разом із Заявою до територіального органу Міндоходів з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів в електронній формі, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому пунктом 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу.
   
   При цьому відповідно до пункту 3.6 розділу III Порядку N 143 рішення про непроведення електронної перевірки не обмежує можливості повторного звернення платника податків із Заявою до контролюючого органу.
   
   Щодо порядку надання заперечень на висновки електронної перевірки
   
   Згідно з підпунктом 86.11 статті 86 Кодексу за результатами електронної перевірки складається довідка в двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу та після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти робочих днів з дня вручення.
   
   У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.
   
   Заперечення на висновки, факти чи дані, які викладені в довідці, розглядаються контролюючим органом протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає у поданих запереченнях.
   
   Відповідно до пункту 50.3 статті 50 Кодексу у разі якщо платник податків не подає уточнюючого розрахунку протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.
   
   Отже, результати електронної перевірки узгоджуються у визначені терміни, що не перевищують термін надання платником податків уточнюючого розрахунку за результатами такої перевірки. При цьому оскарження в адміністративному або судовому порядку довідки про проведення електронної перевірки Кодексом не передбачено.
   
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам