Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно финансирования образовательной отрасли

Относительно финансирования образовательной отрасли   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.04.2014 р. № 31-07110-05-3/8371
   
   Кабінет Міністрів України
   Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України
   

   Щодо фінансування освітньої галузі
   
   Мiнiстерство фiнансiв України на виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2014 № 8340/3/1-14 розглянуло питання, порушенi Центральним комiтетом профспiлки працiвникiв освiти i науки України, i вiдповiдно до компетенцiї доповiдає.
   
   Щодо фiнансування галузi освiти у обсязi, визначеному законодавством про освiту.
   
   Вiдповiдно до статтi 61 Закону України «Про освiту» держава забезпечує бюджетнi асигнування на освiту у розмiрi не меншому 10 вiдсоткiв нацiонального доходу. У даний час у Українi вартiсть нацiонального доходу не визначається, а обраховується обсяг валового внутрiшнього продукту. Дiючим законодавством не встановлено вiдсоток забезпечення видаткiв на освiту вiд валового внутрiшнього продукту.
   
   Щодо виплати одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладiв, то у 2014 роцi як i попереднi роки, виплата вказаної допомоги буде здiйснюватися у розмiрi п’яти мiнiмальних заробiтних плат випускникам вищих навчальних закладiв, якi здобули освiту за напрямами i спецiальностями педагогiчного профiлю та уклали на строк не менш як три роки договiр про роботу у загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладах, визначених органами управлiння освiтою, а також випускникам вищих навчальних закладiв, якi здобули освiту за напрямами i спецiальностями медичного та фармацевтичного профiлю та уклали на строк не менш як три роки договiр про роботу у закладах охорони здоров’я, що розташованi у сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу, а також про роботу у iнших закладах охорони здоров’я на посадах лiкарiв загальної практики (сiмейних лiкарiв), дiльничних лiкарiв-педiатрiв i лiкарiв-терапевтiв, вiдповiдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2011 № 524 «Питання оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери» та вiд 26.09.2006 № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв вищих навчальних закладiв».
   
   Щодо плати за харчування дiтей у дошкiльних навчальних закладах доповiдаємо.
   
   У даний час проект Закону України про внесення змiн до Закону України «Про дошкiльну освiту» щодо пiдвищення плати за харчування дiтей у дошкiльних навчальних закладах не розглядається.
   
   Щодо встановлення надбавок.
   
   Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2014 № 88 внесенi змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 2011 р. № 373.
   
   Зазначеною постановою передбачається встановлення надбавки у розмiрi до 20 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати) педагогiчним працiвникам дошкiльних, позашкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчальних закладiв, вищих навчальних закладiв I–II рiвня акредитацiї, iнших установ i закладiв незалежно вiд їх пiдпорядкування.
   
   Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2014 № 89 внесенi змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 вересня р. № 1073.
   
   Зазначеною постановою передбачається виплачувати надбавку працiвникам державних i комунальних бiблiотек, якi провадять культурну, освiтню, iнформацiйну, науково-дослiдну, методичну дiяльнiсть та займають посади, включенi до перелiку посад згiдно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу рокiв працiвникам державних i комунальних бiблiотек, у граничному розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати).
   
   Таким чином, надбавки не вiдмiняються, а будуть встановлюватися у будь-якому розмiрi у межах встановленого граничного розмiру.
   
   Тобто, у межах фонду оплати працi керiвник установи освiти або культури може виплачувати надбавку у максимальному розмiрi.
   
   Крiм того, зазначене створить умови для гнучкого стимулювання працiвникiв.
   
   Керiвнику надано право встановлювати конкретний розмiр надбавок вiдповiдно до особистого внеску працiвникiв у загальнi результати роботи у межах фонду оплати працi.
   
   Щодо педагогiчного навантаження вчителiв доповiдаємо наступне.
   
   На початок 2013/14 навчального року кiлькiсть учнiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах складала 4184477 осiб, кiлькiсть вчителiв — 503875. Показник спiввiдношення кiлькостi учнiв на одного вчителя складав 8,3.
   
   Необхiдно зазначити, що у 2005/06 навчальному роцi кiлькiсть учнiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах складала 5372988 осiб, кiлькiсть вчителiв — 537117 осiб. Показник спiввiдношення кiлькостi учнiв на одного вчителя складав 10.
   
   Тобто, за останнi 8 рокiв при скороченнi кiлькостi учнiв майже на ЗО вiдсоткiв скорочення кiлькостi педагогiчних працiвникiв практично не вiдбулося.
   
   Необхiдно зазначити, що показник спiввiдношення кiлькостi учнiв до кiлькостi вчителiв суттєво вiдрiзняється вiд аналогiчних показникiв країн свiту.
   
   За даними Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку середнiй показник спiввiдношення кiлькостi учнiв на одного педагогiчного працiвника у таких країнах як Францiя, Нiмеччина, Японiя, Ірландiя, Боснiя i Герцеговина складає близько 20 учнiв на 1 вчителя, а у Кореї — близько 30 учнiв на 1 вчителя.
   
   Аналогiчна ситуацiя i у школах естетичного виховання.
   
   Наказом Мiнiстерства культури України вiд 18.07.2006 №570/0/16-06 затвердженi типовi навчальнi плани початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладiв (шкiл естетичного виховання). Вiдповiдно до цих планiв органам управлiння у галузi культури дозволяється збiльшувати кiлькiсть годин на вивчення предметiв, зазначених у Типовому навчальному планi, а також вводити iншi навчальнi предмети, виходячи з мiсцевих умов. Як наслiдок, це призвело до збiльшення чисельностi педагогiчного персоналу початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладiв.
   
   За останнi 8 рокiв чисельнiсть педагогiчних працiвникiв у школах естетичного виховання у Українi зросла на 11,7 вiдсотка.
   
   Показник спiввiдношення кiлькостi учнiв шкiл естетичного виховання до чисельностi педагогiчних працiвникiв у 2013 роцi у середньому по Українi становить 7,9 учня.
   
   За даними Європейського союзу музичних шкiл показник спiввiдношення кiлькостi учнiв шкiл естетичного виховання до чисельностi педагогiчних працiвникiв у iнших країнах значно вище, нiж у Українi. Наприклад, у 2006 роцi у Латвiї цей показник складав 11,2, Францiї — 20,1, Нiмеччинi — 25,8, Іспанiї — 30,2 та Нiдерландах — 44,4. У 2010 роцi цi показники становили у Латвiї — 10,3, Чехiї — 20,9, Ірландiї — 33,3, Нiдерландах — 49,4 та Іспанiї — 55,7.
   
   Щодо спiввiдношення студент-викладач у вищих навчальних закладах, то для пiдготовки бакалаврiв цей показник у середньому становить 12, спецiалiстiв, магiстрiв — 6, аспiрантiв, докторантiв — 12.
   
   За даними Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку показник спiввiдношення студент-викладач у 2011 роцi складав у Чехiї 21 (збiльшився проти 20 у 2010 роцi на 5 вiдсоткiв), у Бельгiї 20,1 (збiльшився проти 19,3 у 2010 роцi на 4 вiдсотки), у Італiї 19,0 (збiльшився проти 18,7 у роцi на 1,6 вiдсотка), у Францiї 17,5 (збiльшився проти 15,8 у 2010 роцi на 10,8 вiдсотка), у Угорщинi 16,3 (збiльшився проти 13,9 у 2010 роцi на 17,3 вiдсотка).
   
   Не дивлячись на зазначене, обсяг педагогiчного навантаження у загальноосвiтнiх навчальних закладах i школах естетичного виховання буде збережено на рiвнi 18 навчальних годин на тиждень, також залишиться незмiнним спiввiдношення студент-викладач.
   
   Таким чином, державою створено усi умови для забезпечення функцiонування загальноосвiтнiх навчальних закладiв, шкiл естетичного виховання i вищих навчальних закладiв у 2014 роцi.
   
   Щодо вiдшкодування випускниками вартостi навчання у вищих навчальних закладах, то Рахункова палата України неодноразово звертала увагу на необхiднiсть визначення порядку вiдшкодування бюджетних коштiв фахiвцями, якi отримали вищу освiту за державним замовленням, але не вiдпрацювали обов’язковi три роки за направленням з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштiв.
   
   Щодо децентралiзацiї повноважень у сферi освiти.
   
   Постановою Верховної Ради України вiд 27.02.2014 №799-У1І схвалено Програму дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України. Одним iз першочергових завдань Уряду визначено децентралiзацiю управлiння системою освiти.
   
   До перелiку законодавчих актiв, необхiдних для реалiзацiї Програми, включено Закон України про внесення змiн до Бюджетного кодексу України (щодо державного контролю у сферi надання податкових пiльг та стимулiв та децентралiзацiї).
   
   На засiданнi Уряду 01.04.2014 прийнято Концепцiю реформування мiсцевого самоврядування та територiальної органiзацiї влади в Українi.
   
   Концепцiя спрямована на запровадження обґрунтованої територiальної основи для дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування та органiв виконавчої влади, створення належних матерiальних, фiнансових та органiзацiйних умов для забезпечення здiйснення органами мiсцевого самоврядування власних i делегованих повноважень; розмежування повноважень у системi органiв мiсцевого самоврядування та органiв виконавчої влади на рiзних рiвнях адмiнiстративно-територiального устрою за принципом субсидiарностi; розмежування повноважень мiж мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування на засадах децентралiзацiї влади.
   
   Таким чином, питання розмежування видаткiв мiж державним та мiсцевими бюджетами буде вирiшуватися комплексно, пiсля внесення вiдповiдних змiн до Бюджетного кодексу України.
   
   Стосовно обмеження виплати пенсiй працюючим пенсiонерам повiдомляємо, що нiяких проектiв рiшень щодо реалiзацiї таких змiн не пiдготовлено i нiяких рiшень не прийнято.
   
   Заступник Мiнiстра — керiвник апарату
   
В. Матвiйчук

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3910 5
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам