Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно финансирования отрасли образования

Относительно финансирования отрасли образования   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.10.2014 р. № 31-07010-05-10/25636

   
Київській міській організації
   Профспілки працівників освіти і науки України

   
Щодо фінансування галузі освіти

   Мiнiстерство фiнансiв України на виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2014 № 36892/1/1-14 розглянуло листа Київської мiської органiзацiї Профспiлки працiвникiв освiти i науки України щодо фiнансування галузi освiти i повiдомляє.
   
   Щодо надбавки освiтянам за престижнiсть працi.
   
   Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2014 № 88 внесенi змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 березня 2011 р. № 373.
   
   Зазначеною постановою передбачається встановлення надбавки у розмiрi до 20 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати) педагогiчним працiвникам дошкiльних, позашкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчальних закладiв, вищих навчальних закладiв I–II рiвня акредитацiї, iнших установ i закладiв незалежно вiд їх пiдпорядкування.
   
   Тобто, у межах фонду оплати працi керiвник установи освiти може виплачувати надбавку у максимальному розмiрi.
   
   Крiм того, зазначене створить умови для гнучкого стимулювання працiвникiв.
   
   Керiвнику надано право встановлювати конкретний розмiр надбавок вiдповiдно до особистого внеску працiвникiв у загальнi результати роботи у межах фонду оплати працi.
   
   Розмiр доплат встановлюється керiвником навчального закладу (установи) у межах фонду оплати працi.
   
   Таким чином, доплати не вiдмiняються i можуть встановлюватися у будь-якому розмiрi у межах встановленого граничного розмiру.
   
   Необхiдно також зазначити, що практично усi надбавки чи доплати згiдно з чинними нормативно-правовими актами встановлюються у граничному розмiрi.
   
   Зокрема, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.08.2002 № 1298 «Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери» встановленi надбавки:
   
   - працiвникам у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати, тарифної ставки) за високi досягнення у працi, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складнiсть, напруженiсть у роботi;
   
   доплати:
   
   - працiвникам у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, за сумiщення професiй (посад), за розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу виконуваних робiт;
   
   - працiвникам у розмiрi до 40 вiдсоткiв годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу у нiчний час, якщо вищий розмiр не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку встановлюються у граничному розмiрi.
   
   У граничному розмiрi також встановлюються надбавки за вчене звання професора — до 33 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати), доцента, старшого наукового спiвробiтника — до 25 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати), за науковий ступiнь доктора наук — до 25 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати), кандидата наук — до 15 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтної плати).
   
   Пунктом 4 цiєї постанови надано право керiвникам мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, при яких створенi централiзованi бухгалтерiї, керiвникам бюджетних установ, закладiв та органiзацiй у межах фонду заробiтної плати, затвердженого у кошторисах доходiв i видаткiв, установлювати працiвникам цих установ, закладiв та органiзацiй конкретнi розмiри посадових окладiв та доплат i надбавок до них.
   
   Щодо видiлення для Київської областi додаткових коштiв на освiту, то вказане питання може бути розглянуто пiсля перевиконання дохiдної частини державного бюджету.
   
   Щодо пiдвищення посадового окладу працiвника I тарифного розряду.
   
   Питання пiдвищення розмiру посадового окладу працiвника I тарифного розряду Єдиної тарифної сiтки у 2015 роцi буде розглядатися у межах фiнансових можливостей бюджету.
   
   Заступник Мiнiстра — керiвник апарату
   
В. Матвiйчук

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам